News

News

Wednesday
July, 17

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ့်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီ့ (37) SSPP/SSA

Featured in:

ဝၼ်းထီ့ 12 July 2019
မွၵ်ႇသဵဝ်ႈလွႆ

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ့်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ့်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၵၢၼ် သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ဝၼ်းထီ့ 12 လိူၼ်July ပီ 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:00 ၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ့်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီ့ (37) ဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း (3) လိူၼ်ပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ့်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်းသဵင်ႈမီး 276 ၵေႃႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်တၵ့်ယမ်ၸွမ်ပိဝ်လႄႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇၵတိသႅတ့်ၸႃႇၵႂႃႇ။

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸဝ်ႈၶိၼ်မိၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇထိုင်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ “မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၺ်းပေႃးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆ့ၵႂႃႇယဝ့် ႁဝ်းတေပဵၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းၼႆ့ လူဝ်ႇႁူႉလၵ်းမၢႆသိုၵ်း ၊လူဝ်ႇမေႃႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသိုၵ်း ၊ သိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆ့လူဝ်ႇမေႃတိုၵ်းသိုၵ်း ၊ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈၶၢတ်ႇ ယွၼ့်ဝႃႈမၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ့်ၸွႆႈၼႂ်းၽဝၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းႁဝ်း ၵွပ်ႈၼၼ်ယႃႇဝႆ့ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ပိူင်တၢႆ၊ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းသွၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမႅၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႈမေႃႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီ့သင်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်” ဝႃႈၼႆ။

လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးလႆႈပၼ်သူးထီႉ(1,2,3) ၸိူဝ်းၶတ်း ၸႂ်ၼႂ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢၼ်လႆႈၽိုၵ်ႉၽွၼ်ႉႁဵၼ်းဢဝ်မႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပၢင်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ယူႇယဝ်ႉ။
ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈငၢမ်ႇပိုၼ့်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆ့ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးလၢႆၸုပ်ႈသေ ၸုပ်ႈထီႉ(37)ၼႆႉ လႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း(3)လိူၼ် ၽိုၵ်းႁိုင်သေၵူႈပွၵ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊတဵမ်

February,7.2020 By – SSPP/ SSA ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၵူႊပီႊပီႊၼႆၸိုင် တႆးၵူႈၵေႃႉတႆးၵူႈတီႈ၊  မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃး

February,5.2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ

August 12,2019 By – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း(Headquater’s Computer Department )လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...