News

News

Monday
June, 17

တေၺွပ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်AA (4)ၵေႃႉ ဢမ်ႇၺွပ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇထၢမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း

ႁၢဝ်းၶမ်း(ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ)
2019 July(11)

တႃႇတေၺွပ်းဢမ်ႇၺွပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉရၶႅင်ႇAA(4)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်ၵူတ်ႉမၢႆမီႈ လွင်ႈတိုၵ်း ၽဵဝ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ႁႃလိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းဝႃႈ လူဝ်ႇထၢမ်တီႈၵေႃႇမသိၼ်ႇငမ်းယဵၼ်(NRPC)ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းတေတဵမ်ထူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵူတ်ႉမၢႆ ၅၂(က)ၼၼ်ႉ တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉ(AA) ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တွၵ်ႇတႃႇၺူဝ်ႇ ထုၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇႁၢၼ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၶၢႆႇသုၵ်ႉၶ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ)လႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈၶဝ်ႁဵတ်း၊ ၽႂ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ လွင်ႈတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (AA)ၼၼ်ႉ ၸင်ႇပေႃႇမီးမႃးယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵႅမ်တပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး မိူင်းရၶႅင်ႇ တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(AA) 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သေ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းတပ်ႉ(AA) ၶၢႆႇသုၶ ဝႃႈ“ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵၢၼ်၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်ၽိူၼ်ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၽႆးၽၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တေမႃးတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉယူႇ၊ ဢၼ်တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇႁဝ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇႁဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးရၶႅင်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢီႇယႃႇဝတီႇဝႃႈ “တႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမႃးတီႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽႂ်တေပၼ်လႆႈလွင်ႈလပ်ႉလွင်း၊ ပေႃးမႃး တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ဢုပ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ မီးပၼ်ႁႃဝႆႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) ဢၼ်တၢင်ႇႁႃလိူင် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းတူၵ်းလိုၼ်းၵွၼ်ႇ တီႈတႄႉမၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းတပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉ ဢူးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵမ်းလဵဝ်ႇၵွၼ်ႇ”ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...