News

News

Tuesday
February, 27

တေၺွပ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်AA (4)ၵေႃႉ ဢမ်ႇၺွပ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇထၢမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း

ႁၢဝ်းၶမ်း(ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ)
2019 July(11)

တႃႇတေၺွပ်းဢမ်ႇၺွပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉရၶႅင်ႇAA(4)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်ၵူတ်ႉမၢႆမီႈ လွင်ႈတိုၵ်း ၽဵဝ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ႁႃလိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းဝႃႈ လူဝ်ႇထၢမ်တီႈၵေႃႇမသိၼ်ႇငမ်းယဵၼ်(NRPC)ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းတေတဵမ်ထူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵူတ်ႉမၢႆ ၅၂(က)ၼၼ်ႉ တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉ(AA) ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တွၵ်ႇတႃႇၺူဝ်ႇ ထုၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇႁၢၼ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၶၢႆႇသုၵ်ႉၶ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ)လႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈၶဝ်ႁဵတ်း၊ ၽႂ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ လွင်ႈတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (AA)ၼၼ်ႉ ၸင်ႇပေႃႇမီးမႃးယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵႅမ်တပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး မိူင်းရၶႅင်ႇ တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(AA) 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သေ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းတပ်ႉ(AA) ၶၢႆႇသုၶ ဝႃႈ“ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵၢၼ်၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်ၽိူၼ်ငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၽႆးၽၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်တေမႃးတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉယူႇ၊ ဢၼ်တၢင်ႇႁႃလိူင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇႁဝ်း မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇႁဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးရၶႅင်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိူဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢီႇယႃႇဝတီႇဝႃႈ “တႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမႃးတီႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽႂ်တေပၼ်လႆႈလွင်ႈလပ်ႉလွင်း၊ ပေႃးမႃး တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ဢုပ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ မီးပၼ်ႁႃဝႆႉယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈမီးသုၼ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇ(မၢၼ်ႈ) ဢၼ်တၢင်ႇႁႃလိူင် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းတူၵ်းလိုၼ်းၵွၼ်ႇ တီႈတႄႉမၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းတပ်ႉႁၢၼ် တီႈဝဵင်းမျွၵ်ႉ ဢူးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်ႇႁႃလိူင်ႈၵမ်းလဵဝ်ႇၵွၼ်ႇ”ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...