News

News

Tuesday
September, 26

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႃႇဢႃႇယူႉ ၵိုတ်းလွင်ႈထူဝ်းသိုၵ်း ထႅင်ႈသွင်လိူၼ်

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း
ဝၼ်းထီႉ-01/07/2019

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈတေႃႇဢႃႇယူႉ ၵိုတ်းလွင်ႈထူဝ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ သွင်လိူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇတိူင်း 5 တိူင်း ဢၼ်လႆႈပိုၼ်းၽၢဝ်ႇမီး ဝႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/06/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႃႇဢႃႇယူႉ ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈလုမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တပ်ႉသိုၵ်းၵႂႃႇ ၊ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇဢႃယူႉၵိုတ်းလွင်ႈထူဝ်းသိုၵ်း ထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵၢင်၊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၊ ဢိၵ်ႇတင်း တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵိုတ်း ယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ ထႅင်ႈ 2 လိူၼ် ။
ဝၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၼႆႉ မႅၼ်ႈၵၼ်တၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ(4) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် (30) ပီႊ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၊ ဢၼ်မီးပႃး ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၽၢႆႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈငမ်း ယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ် ။
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (4) ၸုမ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈမိူင်းလႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် ( KIO / KIA ) တပ်ႉသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (MNT JP / MNDAA ) တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (PSLF / TNLA ) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ ( ULA /AA ) တင်း ၽၢႆႇၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ( NRPC ) မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈ ႁူင်းသဝ်း Orient Hotel ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သေၽၢႆႇၸုမ်းပွင် ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶိုၼ်းယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ မူပိူင်ၵျၢမ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း Bilateral တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 4 ၸုမ်း ၊ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ဝႆႉ တီႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လိူၼ် Apirl 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
“ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈမႃး မူႇပိူင် ၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၸိုင် ဢိင်ဢဝ်ၶေႃႈ မုၼ်းၼိူဝ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း မူႇပိူင် ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ယူႇၼႆ ဢူတဵင်းၸေႃႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ပႃးၼင်ႇၼႆ ” ။
တပ်ႉသိုၵ်းလူင်းပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2018 လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႊ 21 ဝၼ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ် ဢေႇပိူဝ်ႊ 30 ဝၼ်း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ၼႂ်းပီႊ 2019 လိူၼ်မေႇ 1 ဝၼ်း တေႃႇ လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 30 ဝၼ်း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇၼႆႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ တေႃႇဢႃႇယူႉ ၵိုတ်းတိုၵ်း ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၵႂႃႇယူႇ ။
ဝၢႆးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း မီးမႃး 6 လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယူႇၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ႁႃႉၼႆ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼႃႈမိူင်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...