News

News

Sunday
March, 3

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႃႇဢႃႇယူႉ ၵိုတ်းလွင်ႈထူဝ်းသိုၵ်း ထႅင်ႈသွင်လိူၼ်

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း
ဝၼ်းထီႉ-01/07/2019

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈတေႃႇဢႃႇယူႉ ၵိုတ်းလွင်ႈထူဝ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ သွင်လိူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇတိူင်း 5 တိူင်း ဢၼ်လႆႈပိုၼ်းၽၢဝ်ႇမီး ဝႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/06/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႃႇဢႃႇယူႉ ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈလုမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တပ်ႉသိုၵ်းၵႂႃႇ ၊ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇဢႃယူႉၵိုတ်းလွင်ႈထူဝ်းသိုၵ်း ထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵၢင်၊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၊ ဢိၵ်ႇတင်း တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵိုတ်း ယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ ထႅင်ႈ 2 လိူၼ် ။
ဝၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၼႆႉ မႅၼ်ႈၵၼ်တၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ(4) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် (30) ပီႊ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၊ ဢၼ်မီးပႃး ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၽၢႆႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈငမ်း ယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ် ။
ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (4) ၸုမ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈမိူင်းလႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈ လႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် ( KIO / KIA ) တပ်ႉသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (MNT JP / MNDAA ) တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (PSLF / TNLA ) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ ( ULA /AA ) တင်း ၽၢႆႇၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ( NRPC ) မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈ ႁူင်းသဝ်း Orient Hotel ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း သေၽၢႆႇၸုမ်းပွင် ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶိုၼ်းယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ မူပိူင်ၵျၢမ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း Bilateral တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 4 ၸုမ်း ၊ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ဝႆႉ တီႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လိူၼ် Apirl 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
“ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈမႃး မူႇပိူင် ၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၸိုင် ဢိင်ဢဝ်ၶေႃႈ မုၼ်းၼိူဝ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း မူႇပိူင် ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇလီမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ယူႇၼႆ ဢူတဵင်းၸေႃႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ပႃးၼင်ႇၼႆ ” ။
တပ်ႉသိုၵ်းလူင်းပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2018 လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႊ 21 ဝၼ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ် ဢေႇပိူဝ်ႊ 30 ဝၼ်း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ၼႂ်းပီႊ 2019 လိူၼ်မေႇ 1 ဝၼ်း တေႃႇ လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 30 ဝၼ်း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇၼႆႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ တေႃႇဢႃႇယူႉ ၵိုတ်းတိုၵ်း ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၵႂႃႇယူႇ ။
ဝၢႆးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း မီးမႃး 6 လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယူႇၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ႁႃႉၼႆ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼႃႈမိူင်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...