News

News

Tuesday
April, 23

ၼုမ်ႇၸၢႆးမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်း ၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်းၵႂႃႇ ႁၢႆးပႃ

တႅမ်ႈ-ၼူၵ်ႉႁုင်ႉ
7 Jun 2019
ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈ ဢႃႇယူႉ(21)ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၼၢင်းယိင်းသၢဝ် ယွၵ်ႇလႅၼ်ၸူဝ်းႁွင်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းၵၼ် တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ဢမ်ႇတၼ်းၽႅဝ် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵွၵ်းႁူဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇႁၢႆးပႃ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ သေႃႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။
ဝၼ်းထီႉ 6.6.2019 ယၢမ်း 4:15 မူင်း မိူဝ်ႈၵႃးဢၼ်ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈၶီႇမႃးၼၼ်ႉ ၽႅဝ်မႃးတီႈ ၵွင်း မႆႉႁုင်းသၢင်ႇသီႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇသေ ၵႃးဝင်ႇဝိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉႁိမ်းတၢင်းလႄႈ ၵႃးၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၸုမ်းဢၼ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉၽႅဝ်မႃးတီႈ ၵႃးသေ လိူၵ်ႈႁႃၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈၼႆသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်ႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်း ပွင်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဢမ်ႇတၢႆၵမ်းလဵဝ်လႄႈ လႆႈဢဝ်မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ထိုင်ယၢမ်း 8:18 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈသုတ်းသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း(2)ၵေႃႉ လႆႈဢဝ်ၶိုၼ်ႈ ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃလူင်မိူင်းသူႈ ၼႆယဝ်ႉ။
ၸွမ်းလူၺ်ႈၸႅၼ်ႇပဵၼ် လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉပိုၼ်းလင် ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈ မီးပၼ်ႁႃၵဝ်းၼႃႈ ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈလူႉ၊ ၵဝ်းမေးပိူၼ်ႈ၊ မီးၽိင်ႈယၢမ်ႈဢမ်ႇလီ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇၵၼ် လႆႈၶေႃႈမုၼ်းၼင်ႇၼႆသေ သိုပ်ႇလမ်းႁႃၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉဝၢၼ်ႈသေႃႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵႂႃႇယူႇတၢင်ႉယၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈထူၺ်းၵေႃႉပဵၼ်ပႃႈ ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းလႄႈပဵၼ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈၼႃႈတေပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်း(2)ၵေႃႉ ၸူဝ်းၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း KTV တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၵႂႃႇ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 6.6.2019 ၼႆႉ ၸင်ႇၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇ တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ဢဝ်ၼၢင်းယိင်းႁဵတ်းယိူဝ်ႇယွၵ်ႇဢဝ်၊ ၼၢင်းယိင်း(2)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉၸၢင်မႃးၼႆယဝ်ႉ။
ၼၢင်းယိင်းသၢဝ်(2)ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပရိၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းသူႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။
ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵႅဝ်ႈ+ပႃႈလူႇ တီႈယူႇ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်၊ ဢူႈမႄႈၽၢတ်ႇၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃႇယူႉလႆႉ 2-3 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်းယူႇၸွမ်းဢူႈ ယႂ်ႇတီႈမိူင်းယၢင်း ၵဵင်းတုင်၊ ၵွပ်ႈမႄႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသူႈလႄႈ လႆႈမႃးၸႂ်းပီႈၼွင်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်းသွင် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းယၢင်း တေႃႇထိုင်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...