News

News

Tuesday
September, 26

ၼုမ်ႇၸၢႆးမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်း ၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်းၵႂႃႇ ႁၢႆးပႃ

တႅမ်ႈ-ၼူၵ်ႉႁုင်ႉ
7 Jun 2019
ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈ ဢႃႇယူႉ(21)ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇၼၢင်းယိင်းသၢဝ် ယွၵ်ႇလႅၼ်ၸူဝ်းႁွင်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းၵၼ် တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ဢမ်ႇတၼ်းၽႅဝ် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵွၵ်းႁူဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇႁၢႆးပႃ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ သေႃႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။
ဝၼ်းထီႉ 6.6.2019 ယၢမ်း 4:15 မူင်း မိူဝ်ႈၵႃးဢၼ်ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈၶီႇမႃးၼၼ်ႉ ၽႅဝ်မႃးတီႈ ၵွင်း မႆႉႁုင်းသၢင်ႇသီႈၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇသေ ၵႃးဝင်ႇဝိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉႁိမ်းတၢင်းလႄႈ ၵႃးၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၸုမ်းဢၼ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉၽႅဝ်မႃးတီႈ ၵႃးသေ လိူၵ်ႈႁႃၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈၼႆသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်ႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်း ပွင်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဢမ်ႇတၢႆၵမ်းလဵဝ်လႄႈ လႆႈဢဝ်မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ထိုင်ယၢမ်း 8:18 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈသုတ်းသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း(2)ၵေႃႉ လႆႈဢဝ်ၶိုၼ်ႈ ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃလူင်မိူင်းသူႈ ၼႆယဝ်ႉ။
ၸွမ်းလူၺ်ႈၸႅၼ်ႇပဵၼ် လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉပိုၼ်းလင် ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈ မီးပၼ်ႁႃၵဝ်းၼႃႈ ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈလူႉ၊ ၵဝ်းမေးပိူၼ်ႈ၊ မီးၽိင်ႈယၢမ်ႈဢမ်ႇလီ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇၵၼ် လႆႈၶေႃႈမုၼ်းၼင်ႇၼႆသေ သိုပ်ႇလမ်းႁႃၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉဝၢၼ်ႈသေႃႉ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵႂႃႇယူႇတၢင်ႉယၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈထူၺ်းၵေႃႉပဵၼ်ပႃႈ ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းလႄႈပဵၼ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈၼႃႈတေပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်း(2)ၵေႃႉ ၸူဝ်းၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း KTV တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇၵႂႃႇ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 6.6.2019 ၼႆႉ ၸင်ႇၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇ တီႈတၢတ်ႇႁၢႆးပႃ ဢဝ်ၼၢင်းယိင်းႁဵတ်းယိူဝ်ႇယွၵ်ႇဢဝ်၊ ၼၢင်းယိင်း(2)ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉၸၢင်မႃးၼႆယဝ်ႉ။
ၼၢင်းယိင်းသၢဝ်(2)ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပရိၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းသူႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။
ၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵႅဝ်ႈ+ပႃႈလူႇ တီႈယူႇ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင်၊ ဢူႈမႄႈၽၢတ်ႇၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃႇယူႉလႆႉ 2-3 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်းယူႇၸွမ်းဢူႈ ယႂ်ႇတီႈမိူင်းယၢင်း ၵဵင်းတုင်၊ ၵွပ်ႈမႄႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသူႈလႄႈ လႆႈမႃးၸႂ်းပီႈၼွင်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်းသွင် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းယၢင်း တေႃႇထိုင်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...