News

News

Thursday
September, 28

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ေၶႉၵၼ် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်

ၼင်ႇႁုိဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼင်ႇၵၼ် ေပႃးေတမီး လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ႄလႈ ၸုမ်းသယၢမ်တႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ေၶႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ေၸႈဝဵင်းေၵးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။
ဝၼ်းထီႉ 1- 2 /6/2019 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႄလႈ ၸုမ်းသယမ်တႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႄၽႁဵတ်း 4 ၸုမ်းေၶႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် သွင်ၸုပ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1/06/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း လႆႈၶႅင်ႇၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး ေပႉ (2-0 ) ၵူဝ်း ။ ဝၼ်းထီႉ 2/6/2019 ၶၢဝ်းယမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7း႐႐ – 9း႐႐ မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ႄလႈ ၸုမ်းသယမ်တႆး လႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈေၶႉၶဵင်ႇၵၼ်ေသ ၸုမ်းသယမ်တႆး ေပႉ( 2-1) ၵူဝ်းၵႂႃႇ ဝၢႆးေသသွင်ၽၢႆႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇသုမ်လီၵၼ်ထႅင်ႈ ။

ၸၢႆးဝုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်း မၢၵ်ႇၼင်ႇ သယၢမ်တႆး လၢတ်ႈဝႃႈ “- ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈမႃး ၶႅင်ႇပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ေပႃးေတၵၢင်းယၢၼ် ေၽးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႇၵၼ် မီးလွင်ႈမုိတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပႃး ၽွၼ်းလီပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈေဢႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း ေပႃးေတမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵွင်ႉ သၢၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵၢင်လွတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်းတိူဝ်းၼႆေသ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႅင်ႇပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးယူႇၵူႈပီ မိူဝ်ႈၼႃႈမႃႈေၵႃႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ေပႃးေတမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းေတၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo24/09/2023 ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵၢင်း ယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႂ်းပီႊ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႄႈတႃႇတေၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22/23-07-2023 ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...