News

News

Sunday
October, 1

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 Jun(2)

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈထူပ်းၽေး သၽႃႇဝႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလႅင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးလႄႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းၵွင် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။
ဝၼ်းထီႉ 30.5.2019 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပွႆႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈလွႆလႅင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉပတ်ႉႁိူၼ်းလူႉ လႅဝ်ၵႂႃႇ(3)လင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22.5.2019 ယၢမ်း 14:30 မူင်းၼၼ်ႉ လူမ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းလုင်းၵျီႇ+ ပႃႈၵူႇ၊ ႁိူၼ်းလုင်းၶွင်ႇ+ပႃႈၼူႉ၊ ႁိူၼ်းလုင်းလူး+ပႃႈယူၺ်း ၶဝ်လႆႈလူႉလႅဝ် လဵၵ်းမုင်းပိဝ်၊ ၽႃႇႁိူၼ်း ၵၢၼ်ႉယၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၶိုၼ်းၵုမ်းႁႂ်ႈယူႇလႆႈၼၼ်ႉ 300,000 ပျႃးယူႇယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လၢတ်ႈဝႃႈ“ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တႃႇႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ် လူႉၵႂႃႇၼႆႉ ပေႃးတေလီယူႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေလႆႈယူႇႁိူၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ငိၼ်း ၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉယဝ်ႉၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1.6.2019 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈတၢင်တူဝ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 1,500,000(သိပ်းႁႃႈသႅၼ်) ပျႃး တႃႇၶိုၼ်းမေးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဝတ်ႉပိတ်ႉၸေး 24 တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွင် ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလႆႈၸတ်းၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇ”ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...