News

News

Monday
June, 17

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈ(2) ဝိႁၢၼ်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ဝၢၼ်ႈႁႆးၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ

SSPP/SSA

ဝၼ်းထီ- 15-06-2019

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း ( 2 ) ဢၼ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 798 ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉဝိႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းပၢင်ႇလေႃႉ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (15) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် SSPP/SSA မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မေႃသွၼ်ဢိၵ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 190  ၵေႃႉ ပၢႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15-06-2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 မူင်း ၵၢၼ်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်လူင်းပၢင်သွၼ်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဢၼ်တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢွင်ႇ မၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ  ၊ ၼႂ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆ ၾႃႉ ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ငဝ်းၾႃႉ ဢိၵ်တင်း ၸဝ်ႈၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၶူးပူင် သွၼ် ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းသဵင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ မီး 391 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ႁၢၼ်သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႈ လၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈ- “  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ဢမ်ႇၵႃး ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး ၶူးမေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ လႄႈ မေႃသွၼ် ဢၼ်လႆႈမႃး ပူင်သွၼ် ပၼ် ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ယၢဝ်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇပေႃး ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇႁဝ်းၼႆႉ လီလႆႈဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵႃး သင်ဝႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃ သွၼ် တီႈလႂ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼႆႉ သိုပ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇတႃႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႆႉ မီးၶူးမေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မေႃသွၼ်  7 ၵေႃႉ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၊  ၽႃႇသႃၵၢၼ်ပူင်သွၼ် တႄႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်းတႆး ၊ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶေႃႈသဵင်တႅတ်ႈ ၊ ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈၶေႃႈ ၊ တႃႇၵၢၼ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢဝ်ပိူင် “ မ ” ႁႃႈတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၊ မီးမေႃသွၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ မိူင်းယႆ ၊ ၵေးသီး ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ မိူင်းၵၢဝ် ၊ မိူင်းသူႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး  ဢိၵ်ႇပႃး  မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ SSPP/SSA ၼႂ်းၵႄႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ။

မေႃသွၼ် ၼၢင်းၶမ်းပၢႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  -“  ၵွၼ်ႇၶႃႈပႆႇမႃးတႄႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉပဵၼ် မဵဝ်းၼိုင်ႈ ၶီၸႂ်ဝႆႉထႃႈယူႇၶႃႈ ၽိူဝ်ႇမႃးၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸဵမ်မေႃသွၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၺ်းၸွႆႈပႃး ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ် လႆႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉႁဵတ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းႁူႉတႄႉတႄႉ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈ ပႃးၸဵမ်ၶေႃႈ သဵင်တႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶိုၼ်းပူင်သွၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် လၢႆးလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးလႆႈတၢင်းႁူႉ ၼမ်တႄႉၶႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးမႃး လႆႈဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီ တႄႉတႄႉၶႃႈ ဢၼ်လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

“ ယိူင်းဢၢၼ်းထီႉၼိုင်ႈတႄႉ ၵေႃႈ တႆးႁႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်တႆး ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ သင်ၵိူတ်ႇမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶႃႈၼေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၸွတ်ႇ ထိုင်လႆႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးၸၢင်ႈဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းသေ မီးလွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ မေႃလိၵ်ႈမေႃလၢႆးၶႃႈ ၊ထီႉသွင်ၵေႃႈ သင်လူင်းသေ ဢဝ်ၶႅပ်းဝႂ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈလႆႈ သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထိုင် ၸၼ်ႉသၢမ် ၸၼ်ႉသီႇ ၸၼ်ႉႁႃႈ ပႃးၸဵမ်ပိုၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆ ” ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸၢႆးဢၢႆႈႁိၼ်သႅင် လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆး  ဢၼ်တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 798 ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵမ်း ထူၼ်ႈ (2) ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ပီၵၢႆတႄႉ လႆႈၸတ်းမႃး တီႈၵျွင်း ၼွင်ၶၢင် ၸေႈဝဵင်း ၵေးသီးၵႂႃႇ ၊  ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးတႄႉ မီးပွၵ်ႈထီႉ (8)ယဝ်ႉ၊  မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး လႆႈၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၵမ်းထူၼ်ႈသီႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းသေ တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...