News

News

Saturday
September, 30

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 June(30)

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢိၵ်ႇပႃးၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဝၼ်းထီႉ 30.06.2019 မူႇၸုမ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(4)ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၵိုတ်းသိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊလႄႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်သေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ SSPP/SSA, UWSP/UWSA, MNDAA, KIO/KIA,AA, PSLF/TNLA,RCSS, KNU,KNPP,
ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်း 06:18မူင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယဝ်ႉသေ ယၢမ်း 06:30 မူင်းၼၼ်ႉ တႄႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ၊ ၸုမ်းမႅၵ်ႇပၢႆႉတၢင်တူဝ်(13)ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယိပ်းၸွမ် ပိဝ်၊ ထႅဝ်လူတ်ႉတၢင်ႇၶိူင်ႈမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တွၼ်ႈ လိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ ၸုမ်းမေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢဝ်တင်း ၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼႆၼၼ်ႉၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းလႃး ႁႆႇၵွင်မွင်းသိူင်းၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၸုမ်းတၢင်တူဝ်တႆးၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃးၶႃႇ၊ ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ ႁႆႇၵွင်မွင်းၽိင်ႈထုင်းလႃးႁူႇ ၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းမျွင်ႇ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိင်(ယၢင်းလမ်)၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း၊ ၶၢင်ႇ၊ၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽၢႆႇပုၼ်ႈၽွၼ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် NDAA-ESS ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ထႅဝ်သိုၵ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် လႄႈတပ်ႉၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလႃး၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၼ်း၊ ဢိူင်ႇသိုဝ်လိုဝ်း၊ ၵႃးၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵႃးၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈဢၶွၼ်ႇ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး၊ ၵႃးၽၢႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇ လီ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်း(လႄႇမိူင်း)၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၵႃး ၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ယူင်ႇၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း(ၼဵင်ႈ)၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၵၢၼ်ၵေႃႇ သၢင်ႈၶူဝ်လႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ဢွၼ်တၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်ယဝ်ႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလ်င်းလွင်ႈလႆႈၵိုတ်းသိုၵ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်သေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တွၼ်ႈ လိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းNDAA-ESS မိူင်းလႃးၼႆႉ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႈပႃးၸုမ်းတၢင်တူဝ်ဢူၺ်းလီၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 25,000 ၵေႃႉ၊ ထႅဝ်သိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ 1,500ၵေႃႉ၊ ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...