News

News

Tuesday
February, 27

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 June(30)

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢိၵ်ႇပႃးၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဝၼ်းထီႉ 30.06.2019 မူႇၸုမ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(4)ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၵိုတ်းသိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊလႄႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်သေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ SSPP/SSA, UWSP/UWSA, MNDAA, KIO/KIA,AA, PSLF/TNLA,RCSS, KNU,KNPP,
ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်း 06:18မူင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယဝ်ႉသေ ယၢမ်း 06:30 မူင်းၼၼ်ႉ တႄႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ၊ ၸုမ်းမႅၵ်ႇပၢႆႉတၢင်တူဝ်(13)ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယိပ်းၸွမ် ပိဝ်၊ ထႅဝ်လူတ်ႉတၢင်ႇၶိူင်ႈမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တွၼ်ႈ လိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ ၸုမ်းမေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢဝ်တင်း ၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼႆၼၼ်ႉၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းလႃး ႁႆႇၵွင်မွင်းသိူင်းၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၸုမ်းတၢင်တူဝ်တႆးၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃးၶႃႇ၊ ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ ႁႆႇၵွင်မွင်းၽိင်ႈထုင်းလႃးႁူႇ ၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းမျွင်ႇ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိင်(ယၢင်းလမ်)၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း၊ ၶၢင်ႇ၊ၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽၢႆႇပုၼ်ႈၽွၼ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် NDAA-ESS ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ထႅဝ်သိုၵ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် လႄႈတပ်ႉၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလႃး၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၼ်း၊ ဢိူင်ႇသိုဝ်လိုဝ်း၊ ၵႃးၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵႃးၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈဢၶွၼ်ႇ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး၊ ၵႃးၽၢႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇ လီ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်း(လႄႇမိူင်း)၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၵႃး ၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ယူင်ႇၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း(ၼဵင်ႈ)၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၵၢၼ်ၵေႃႇ သၢင်ႈၶူဝ်လႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ဢွၼ်တၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်ယဝ်ႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလ်င်းလွင်ႈလႆႈၵိုတ်းသိုၵ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်သေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တွၼ်ႈ လိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းNDAA-ESS မိူင်းလႃးၼႆႉ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႈပႃးၸုမ်းတၢင်တူဝ်ဢူၺ်းလီၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 25,000 ၵေႃႉ၊ ထႅဝ်သိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ 1,500ၵေႃႉ၊ ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...