News

News

Wednesday
July, 17

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA
2019 June(30)

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢိၵ်ႇပႃးၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP/SSA ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ဝၼ်းထီႉ 30.06.2019 မူႇၸုမ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ(4)ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၵိုတ်းသိုၵ်းဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊလႄႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်သေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ SSPP/SSA, UWSP/UWSA, MNDAA, KIO/KIA,AA, PSLF/TNLA,RCSS, KNU,KNPP,
ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်း 06:18မူင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယဝ်ႉသေ ယၢမ်း 06:30 မူင်းၼၼ်ႉ တႄႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ၊ ၸုမ်းမႅၵ်ႇပၢႆႉတၢင်တူဝ်(13)ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယိပ်းၸွမ် ပိဝ်၊ ထႅဝ်လူတ်ႉတၢင်ႇၶိူင်ႈမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တွၼ်ႈ လိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ ၸုမ်းမေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ဢဝ်တင်း ၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၼႆၼၼ်ႉၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းလႃး ႁႆႇၵွင်မွင်းသိူင်းၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၸုမ်းတၢင်တူဝ်တႆးၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃးၶႃႇ၊ ၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ ႁႆႇၵွင်မွင်းၽိင်ႈထုင်းလႃးႁူႇ ၶဝ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းမျွင်ႇ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိင်(ယၢင်းလမ်)၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း၊ ၶၢင်ႇ၊ၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽၢႆႇပုၼ်ႈၽွၼ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် NDAA-ESS ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ထႅဝ်သိုၵ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် လႄႈတပ်ႉၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈလွင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလႃး၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၼ်း၊ ဢိူင်ႇသိုဝ်လိုဝ်း၊ ၵႃးၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵႃးၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈဢၶွၼ်ႇ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး၊ ၵႃးၽၢႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ၊ ၵႃးႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇ လီ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်း(လႄႇမိူင်း)၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၵႃး ၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ယူင်ႇၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း(ၼဵင်ႈ)၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ၊ ၵႃးၽၢင်ႁၢင်ႈလီ ၵၢၼ်ၵေႃႇ သၢင်ႈၶူဝ်လႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ဢွၼ်တၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်ယဝ်ႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း မွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလ်င်းလွင်ႈလႆႈၵိုတ်းသိုၵ်း ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်သေ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တွၼ်ႈ လိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းNDAA-ESS မိူင်းလႃးၼႆႉ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႈပႃးၸုမ်းတၢင်တူဝ်ဢူၺ်းလီၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 25,000 ၵေႃႉ၊ ထႅဝ်သိုၵ်းတင်းသဵင်ႈ 1,500ၵေႃႉ၊ ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA နှင့် TNLA တို့ ၃ နေရာ တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေချတပ်စွဲထားသည့် စခန်းများကို တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှ အပြန်လှန် တိုက်ခိုက် မှု...

ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA – 3 ဢွင်ႈတီႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃးလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ သွင်ႇၽၢႆႇလႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

“ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုရှိ” ဆိုသည့်...

ယနေ့ ဇွန်လိုင်လ ၅ ရက် ညနေ ၅:၂၅ အချိန်မှာ SSPPInfo Facebook Page မှ "ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...