News

News

Friday
September, 29

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 6)

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်းး
ဝၼ်းထီႉ- 18/06/2019

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (6) တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်ငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မေႃသွၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 100 ပၢႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ- 18/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 ယူႇတီႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် သႅၼ်း ႁုၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (6) ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၽူဝ်းလူႇ ၊ ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးဢၢႆႈႁိၼ်သႅင် ဢိၵ်ႇတၢင်း မေႃသွၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် ၊ မိူင်းယႆ ၊ ၵေးသီး ၊ မိူင်းသူႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ – “ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႇၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေႁူလီတႃလႅင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၊ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တႆးႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးသေ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈ ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းသမ်ႉတေၵႂႃႇ ႁၢမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၵွပ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၽႃႇသႃႇ ၊ လိၵ်ႈလၢႆး တေဢမ်ႇႁၢႆလၢႆ ၼႂ်းၽူႈၶဵၼ် ဢူမ်ဢိုၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈဝႆႉၼမ်ႉၸႂ် ၵႅၼ်ႇၶႅင် တေႃႇသူႈ ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ၊ ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၽူဝ်းလူႇ လူႇဢၢၼ်ၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိုၼ်ႈ ထိုင် ၼႂ်းပၢင်လူင်း လိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ- ၸွမ်းၼင်ႇထုင်းၵႂၢမ်းမီးဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေ ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်း ၼႃႈတေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတီႈ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ မေႃသွၼ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၵူၼ်းပၢၼ်းသီ ၵူၼ်းၶႅၵ်းႁၢင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းႁၢင်ႈလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် တေၶႆႈၶႅၵ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေၶႅၵ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ႇႁႃႉ တေၶႅၵ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ႁၢင်ႈမီ ႁၢင်ႈသိူဝ်ႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
ဝၢႆးသေ ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ ယိုၼ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(6) ၊ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႇ ၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ် သေ ၽႃႇသႃႇ ပူင်သွၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်းတႆး ၊ ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်မိူင်း ၊ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ လၢႆးၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၊ ပၢႆးၸတ်းပွင် ၊ ပၢႆး Media ၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၽုၼ်ႇ သၽႃႇဝ ၊ ပိုၼ်ႉႁူႉၽေး ၶဵၼ် မၢၵ်ႇမႅင်း လႄႈ လၢႆးလုမ်းလႃး ႁူဝ်တီး ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်လႄႈ လၢႆးပူင်သွၼ် ၊ ပၢႆးၵူၼ်းမိူင်း လီ ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇ ပိုၼ်ႉ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 3 လိူၼ်။
ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး တႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2012 မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵေႃၵပ်းသၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYNC ဝၢႆးမႃးၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ မေႃသွၼ် ဢမ်ႇၵႃး တူင်ႉၼိုင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo24/09/2023 ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵၢင်း ယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႂ်းပီႊ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႄႈတႃႇတေၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22/23-07-2023 ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...