News

News

Tuesday
April, 23

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 6)

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်းး
ဝၼ်းထီႉ- 18/06/2019

ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (6) တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်ငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မေႃသွၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 100 ပၢႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ- 18/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 ယူႇတီႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် သႅၼ်း ႁုၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (6) ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၽူဝ်းလူႇ ၊ ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးဢၢႆႈႁိၼ်သႅင် ဢိၵ်ႇတၢင်း မေႃသွၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် ၊ မိူင်းယႆ ၊ ၵေးသီး ၊ မိူင်းသူႈ ၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ – “ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႇၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေႁူလီတႃလႅင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၊ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တႆးႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ မႃးယဝ်ႉလႄႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးသေ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈ ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းသမ်ႉတေၵႂႃႇ ႁၢမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၵွပ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၽႃႇသႃႇ ၊ လိၵ်ႈလၢႆး တေဢမ်ႇႁၢႆလၢႆ ၼႂ်းၽူႈၶဵၼ် ဢူမ်ဢိုၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈဝႆႉၼမ်ႉၸႂ် ၵႅၼ်ႇၶႅင် တေႃႇသူႈ ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ၊ ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေၵမ်း ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၽူဝ်းလူႇ လူႇဢၢၼ်ၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယိုၼ်ႈ ထိုင် ၼႂ်းပၢင်လူင်း လိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ- ၸွမ်းၼင်ႇထုင်းၵႂၢမ်းမီးဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေ ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်း ၼႃႈတေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတီႈ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ မေႃသွၼ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၵူၼ်းပၢၼ်းသီ ၵူၼ်းၶႅၵ်းႁၢင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းႁၢင်ႈလီ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် တေၶႆႈၶႅၵ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေၶႅၵ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ႇႁႃႉ တေၶႅၵ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ႁၢင်ႈမီ ႁၢင်ႈသိူဝ်ႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။
ဝၢႆးသေ ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉ ယိုၼ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(6) ၊ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႇ ၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ် သေ ၽႃႇသႃႇ ပူင်သွၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်းတႆး ၊ ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်မိူင်း ၊ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ လၢႆးၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၊ ပၢႆးၸတ်းပွင် ၊ ပၢႆး Media ၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၽုၼ်ႇ သၽႃႇဝ ၊ ပိုၼ်ႉႁူႉၽေး ၶဵၼ် မၢၵ်ႇမႅင်း လႄႈ လၢႆးလုမ်းလႃး ႁူဝ်တီး ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်လႄႈ လၢႆးပူင်သွၼ် ၊ ပၢႆးၵူၼ်းမိူင်း လီ ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇ ပိုၼ်ႉ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ ၊ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 3 လိူၼ်။
ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး တႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2012 မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵေႃၵပ်းသၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYNC ဝၢႆးမႃးၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၊ ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ မေႃသွၼ် ဢမ်ႇၵႃး တူင်ႉၼိုင်ပၼ်တၢင်းႁူႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...