News

News

Sunday
March, 3

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 May(30)

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃး မၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 29.5.2019 ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸၢႆးၼူႉ ဢႃႇယူႉ(48)ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈ ၵဵတ်းၾူၼ်  ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ယွၼ်ႉယွင်ႇယႃႈသေၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸင်ႇလႆႈ တီႉမတ်ႉၼႆ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) လႆႈၸတ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ လုင်းၺုၼ်ႉမွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(48)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵိၼ် လဝ်ႈမၢဝ်းၵဝ်း၊ သူႇပႃးယႃႈမႃႉယဝ်ႉ ၽိတ်းလုၵ်ႈၽိတ်းမေး ပေႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ လႄႈလႆႈတီႉ မတ်ႉဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်။

  ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်(729) လႆႈၸတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉ ၸိုဝ်ႈလုင်းသၢမ် ဢႃႇယူႉ(52)ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉလႆႈပႃး ယႃႈမႃႉ 50 မဵတ်ႉ၊ သူႇယႃႈမႃႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း  (5)ပီႊပၢႆ၊ သူႇသမ်းယႃႈၽိူၵ်ႇမီးမႃး(5)ပီႊပၢႆ၊ သူႇယႃႈလမ် လႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(30)ပီႊပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.5.2019 ယၢမ်း 21:00 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ဢွၼ် ႁူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆလႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼိဝ်ႉ ဢိူင်ႇ ႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၶိူင်ႈသူႇယႃႈမႃႉ တီႈတူဝ် ၸၢႆးပႃႉ ဢႃႇယူႉ(39)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၼႃးလွႆ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸၢႆးပႃႉၼႆႉ လူၼ်ႉလိူဝ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်သင်ႇသွၼ်မူၼ်ႉမႄးပၼ်ၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း ႁဝ်းၶဝ် တိုၼ်းတေထတ်းႁႃ ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...