News

News

Tuesday
September, 26

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA

2019 May(30)

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃး မၢၵ်ႇၶေႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 29.5.2019 ၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(4) ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇယႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸၢႆးၼူႉ ဢႃႇယူႉ(48)ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈ ၵဵတ်းၾူၼ်  ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ယွၼ်ႉယွင်ႇယႃႈသေၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၸင်ႇလႆႈ တီႉမတ်ႉၼႆ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) လႆႈၸတ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ လုင်းၺုၼ်ႉမွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(48)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵိၼ် လဝ်ႈမၢဝ်းၵဝ်း၊ သူႇပႃးယႃႈမႃႉယဝ်ႉ ၽိတ်းလုၵ်ႈၽိတ်းမေး ပေႃႉၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ လႄႈလႆႈတီႉ မတ်ႉဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်။

  ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်(729) လႆႈၸတ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၵႂႃႇတီႉမတ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈမႃႉ ၸိုဝ်ႈလုင်းသၢမ် ဢႃႇယူႉ(52)ၶူပ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးလေႃႉ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉလႆႈပႃး ယႃႈမႃႉ 50 မဵတ်ႉ၊ သူႇယႃႈမႃႉမီးၶၢဝ်းတၢင်း  (5)ပီႊပၢႆ၊ သူႇသမ်းယႃႈၽိူၵ်ႇမီးမႃး(5)ပီႊပၢႆ၊ သူႇယႃႈလမ် လႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(30)ပီႊပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.5.2019 ယၢမ်း 21:00 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ဢွၼ် ႁူဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆလႄႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼိဝ်ႉ ဢိူင်ႇ ႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၶိူင်ႈသူႇယႃႈမႃႉ တီႈတူဝ် ၸၢႆးပႃႉ ဢႃႇယူႉ(39)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၼႃးလွႆ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸၢႆးပႃႉၼႆႉ လူၼ်ႉလိူဝ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်သင်ႇသွၼ်မူၼ်ႉမႄးပၼ်ၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း ႁဝ်းၶဝ် တိုၼ်းတေထတ်းႁႃ ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...