News

News

Saturday
September, 30

ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼပ့်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တႅမ်ႈ- ၼူၵ့်ႁုင့်

30 MAY 2019

ၽၢႆႇဢုပ့် ပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ့် ၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)  တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 223ၵေႃ့ယူႇယဝ့်။

ဝၼ်းထီ့ 30/5/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00မူင်း တေႃႇထိုင် 13:00 မူင်း ၼၼ့် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10)လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢွၼ် ၸၢတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ၊ ဢိူင်းၼႃးၼဵဝ့် ၸိူဝ်းၼႆ့ ယူႇယဝ့်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA  ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်ႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ – “ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း လႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းပိုတ်ႇၽူၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး  မေႃသွၼ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈဢမ်ႇထိုင်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (8) ၸၼ့်ၼၼ့် ၵေႃႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃသွၼ်သေ သိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၵႂႃႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၸၢႆႇလိူၼ်မေႃသွၼ်ၵေႃႈ တီႈၽႂ်တီႈမၼ်း ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇသေၵမ်း”ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းထႅင်ႈၼႄလွင်ႈ- ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမုၵ့်ၸုမ်း ၸၢႆး/ ယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇလႄႈ မူႇၸုမ်းပေႃႈႁႆႈ/ မႄႈၼႃး ဢိၵ်ႇပႃးလူၺ်ႈ လွင်ႈၽႄးႁၢႆ့လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့် ဢၼ်ႁဝ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊမိူင်းၼၼ့် တိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇသေၵမ်း ၼႆယူႇယဝ့်။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...