News

News

Thursday
September, 28

ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ SSPP လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပတ်းပူလုမ်းလႃး ဝတ့်ၵျွင်း တႃႇၸတ်းပၢင်ပွႆး

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 26-05-2019
ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႃႈတီႈ ထုင့်မိူင်းယဵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း 10 ပၢႆ ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ် ပတ်းပူလုမ်းလႃး လွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈဝတ့်ၵျွင်းၽြႃးမုင်ႈမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵေး ထုင့်မိူင်းယဵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်ႁေႃးလွတ်ႈ ပထၢၼ်း ။
ဝၼ်းထီ့ 26-05-2019 ၼၼ့် ယူႇတီႈ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ယုင်းသႅင် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 30 လႆႈဢွၼ် ႁူဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်း 15 ၵေႃ့ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေး 22 ၵေႃ့ ႁူမ်ႈ 37 ၵေႃ့ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈ ထႅမ် ပတ်းပူလူမေး လုမ်းလႃး လွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈ ဝတ့်ၵျွင်း ၽြႃးမုင်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေး ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ထုင့် မိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁေႃးလွတ်ႈတြႃး ပထၢၼ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈယူႇလီၵတ်းယဵတ်း ႁၢမ်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီ့ 29-05-2019 တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ၼၼ့် ယူႇတီႈ သင်ႇၶႃ့ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၵ့်ၵႃႇသထႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵေး ၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် တေၽိတ်းပၢင်း သင်ႇၶႃ့ၸဝ်ႈ လွတ်ႈႁေႃးတြႃး ပထၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၸိူင့်ၼင်ႇ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီ ။

ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ ( 30 ) လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆ့ ၶႃႈႁဝ်း ႄလႈ တင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ (30 ) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပူလုမ်းလႃး တီႈဝတ့်ၵျွင်း ၽြႃးမုင်ႈမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေးၶႃႈ ယွၼ့်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁေႃးလွတ်ႈပထၢၼ်း ၼႆၶႃႈ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းယမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈမူတ်းသႂ် ပေႃးတေၸဵဝ်းယဝ့် တူဝ်ႈၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵူ့သူဝ်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၸွႆႈဢဵၼ်ၸွႆႈႁႅင်း ႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းမီးဝႆ့ ပေႃႇလသီႇ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸွႆႈဢဵၼ် ၸွႆႈႁႅင်း ၵမ့်ၸွႆႈငိုၼ်း တွင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့် တိုၼ်းတေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...