News

News

Sunday
March, 3

ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ SSPP လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပတ်းပူလုမ်းလႃး ဝတ့်ၵျွင်း တႃႇၸတ်းပၢင်ပွႆး

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 26-05-2019
ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်း ၼႂ်းၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႃႈတီႈ ထုင့်မိူင်းယဵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း 10 ပၢႆ ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ် ပတ်းပူလုမ်းလႃး လွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈဝတ့်ၵျွင်းၽြႃးမုင်ႈမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵေး ထုင့်မိူင်းယဵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်ႁေႃးလွတ်ႈ ပထၢၼ်း ။
ဝၼ်းထီ့ 26-05-2019 ၼၼ့် ယူႇတီႈ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် ယုင်းသႅင် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း မၢႆ 30 လႆႈဢွၼ် ႁူဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်း 15 ၵေႃ့ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေး 22 ၵေႃ့ ႁူမ်ႈ 37 ၵေႃ့ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈ ထႅမ် ပတ်းပူလူမေး လုမ်းလႃး လွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈ ဝတ့်ၵျွင်း ၽြႃးမုင်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေး ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ထုင့် မိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁေႃးလွတ်ႈတြႃး ပထၢၼ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈယူႇလီၵတ်းယဵတ်း ႁၢမ်းလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ဝႃႈၼႆ ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီ့ 29-05-2019 တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ၼၼ့် ယူႇတီႈ သင်ႇၶႃ့ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တၵ့်ၵႃႇသထႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၵေး ၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် တေၽိတ်းပၢင်း သင်ႇၶႃ့ၸဝ်ႈ လွတ်ႈႁေႃးတြႃး ပထၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၸိူင့်ၼင်ႇ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၵူႈပီ ။

ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ ( 30 ) လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆ့ ၶႃႈႁဝ်း ႄလႈ တင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ (30 ) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပူလုမ်းလႃး တီႈဝတ့်ၵျွင်း ၽြႃးမုင်ႈမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေးၶႃႈ ယွၼ့်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁေႃးလွတ်ႈပထၢၼ်း ၼႆၶႃႈ လႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းယမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈမူတ်းသႂ် ပေႃးတေၸဵဝ်းယဝ့် တူဝ်ႈၼၼ့် ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵူ့သူဝ်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၸွႆႈဢဵၼ်ၸွႆႈႁႅင်း ႁဝ်းၶႃႈ ၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းမီးဝႆ့ ပေႃႇလသီႇ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸွႆႈဢဵၼ် ၸွႆႈႁႅင်း ၵမ့်ၸွႆႈငိုၼ်း တွင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့် တိုၼ်းတေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...