News

News

Wednesday
April, 24

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (10) လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းလၢႆလွင်ႈ

လုၵ်ႈလွႆလဵၷ်း

ဝၼ်းထီ့-30-05-2019

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း မၢႆ(10) ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း သေလူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃ မုင်းမိူင်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး   ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁိမ်းၸမ်ႁဵင် ။

ဝၼ်းထီ့ 29-05-2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:00  မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 3:00 မူင်းၼၼ့် ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ၼႃႈတီႈၵုမ်ၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ  ဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ တွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ် ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ  ႁၢင်ၼႃး လႆႈ 7 ၵေႃ့ ၊ ဢမ်ႇၵႃး တိုၵ်းသူၼ်း ပႃးလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၊ ႁႂ်ႈထိင်းသိမ်းပၼ် လွင်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ႁႂ်ႈဝႆ့ပၼ်ထူင် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇသႂ်ႇယုၵ်းယၢၵ်း တေဢမ်ႇ လႆႈပႅတ်ႇဝၢၵ်ႇဝိူဝ် ၊ လွင်ႈၵႃ့ၶၢႆသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တိုၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း  လႃးလႃး လုၵ့်တီႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈ မူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း တေလႆႈတူင့် ၼိုင်ၵူတ်ႇ ထတ်းၵႂႃႇ ၊ ႁႂ်ႈႁၵ့်သႃ ထိင်းသိမ်းပႃႇမႆ့ ၊ လိူဝ်သေၼၼ့် ၵေႃႈ ၵွပ်ႈထိုင်ၶၢဝ်း တေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယဝ့် ၼႆ လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇပွႆႇသွၼ် ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႁူပ့်ထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့် မီး ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ (10) လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၊  ဢိူင်ႇမေႈႁၢၼ်ႇ  ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ့် ၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၊ ႁူဝ်ၼပ့်ဝၢၼ်ႈ မီး 30 ပၢႆ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းမီးယူႇ 893 ၵေႃ့ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵေႃ့ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆ့ ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်ႇဢိူင်ႇ ၼႃးၼိဝ့် ပိူင်လူင် မၼ်းတႄ့ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႂ်ႈ ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၼမ့်ၵတ့်ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈ တူၵ်းတႅမ်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးတေ ၸၢင်ႈပဵၼ် တေပိုင်ႈဢိင် တႃႇႁဝ်းႁႃးမိူဝ်းၼႃႈၼၼ့် လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် မူႇဝၢၼ်ႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈ မူတ်းသႂ် ယုၵ်းယၢၵ်းတေဢမ်ႇလိူင်ႇ  ႁႂ်ႈထိင်းသိမ်းပၼ်သၽဝႃႇ ၊ ထိင်းသိမ်းပၼ် လွင်ႈထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆ့ ယႃႇပေႇတႅပ်းမႆ့ သေ ဢိၵ်ႇပႃး ဢွၼ်ႁူဝ်လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ် ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁၢင်ၼႃး  ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် ပေႃႇလသီႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ့်သေ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်း ပႃႇမႆ့ ၊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ဢိၵ်ႇတင်းၵၢၼ်လိူမ်ႈလႆႇ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်း ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်တူင့်ၼိုင်တိုၵ်းသူၼ်း  ႁဵတ်းသၢင်ႈၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...