News

News

Sunday
October, 1

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း မၢႆ (10) လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းလၢႆလွင်ႈ

လုၵ်ႈလွႆလဵၷ်း

ဝၼ်းထီ့-30-05-2019

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း မၢႆ(10) ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း သေလူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ်ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶေႃ မုင်းမိူင်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး   ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁိမ်းၸမ်ႁဵင် ။

ဝၼ်းထီ့ 29-05-2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:00  မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 3:00 မူင်းၼၼ့် ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ၼႃႈတီႈၵုမ်ၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ  ဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ တွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပၼ် ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ  ႁၢင်ၼႃး လႆႈ 7 ၵေႃ့ ၊ ဢမ်ႇၵႃး တိုၵ်းသူၼ်း ပႃးလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၊ ႁႂ်ႈထိင်းသိမ်းပၼ် လွင်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ႁႂ်ႈဝႆ့ပၼ်ထူင် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇသႂ်ႇယုၵ်းယၢၵ်း တေဢမ်ႇ လႆႈပႅတ်ႇဝၢၵ်ႇဝိူဝ် ၊ လွင်ႈၵႃ့ၶၢႆသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တိုၼ်း တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း  လႃးလႃး လုၵ့်တီႈ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈ မူၺ့်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း တေလႆႈတူင့် ၼိုင်ၵူတ်ႇ ထတ်းၵႂႃႇ ၊ ႁႂ်ႈႁၵ့်သႃ ထိင်းသိမ်းပႃႇမႆ့ ၊ လိူဝ်သေၼၼ့် ၵေႃႈ ၵွပ်ႈထိုင်ၶၢဝ်း တေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယဝ့် ၼႆ လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇပွႆႇသွၼ် ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႁူပ့်ထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ့် မီး ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မၢႆ (10) လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၊  ဢိူင်ႇမေႈႁၢၼ်ႇ  ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ့် ၊ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ် ၊ ႁူဝ်ၼပ့်ဝၢၼ်ႈ မီး 30 ပၢႆ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းမီးယူႇ 893 ၵေႃ့ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵေႃ့ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“ ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆ့ ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်လူင်းႁူပ့်ထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်ႇဢိူင်ႇ ၼႃးၼိဝ့် ပိူင်လူင် မၼ်းတႄ့ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႂ်ႈ ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၼမ့်ၵတ့်ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈ တူၵ်းတႅမ်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးတေ ၸၢင်ႈပဵၼ် တေပိုင်ႈဢိင် တႃႇႁဝ်းႁႃးမိူဝ်းၼႃႈၼၼ့် လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် မူႇဝၢၼ်ႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈ မူတ်းသႂ် ယုၵ်းယၢၵ်းတေဢမ်ႇလိူင်ႇ  ႁႂ်ႈထိင်းသိမ်းပၼ်သၽဝႃႇ ၊ ထိင်းသိမ်းပၼ် လွင်ႈထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆ့ ယႃႇပေႇတႅပ်းမႆ့ သေ ဢိၵ်ႇပႃး ဢွၼ်ႁူဝ်လိူၵ်ႈတင်ႈပၼ် ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁၢင်ၼႃး  ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင် ပေႃႇလသီႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ့်သေ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်း ပႃႇမႆ့ ၊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ့် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ဢိၵ်ႇတင်းၵၢၼ်လိူမ်ႈလႆႇ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်း ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်တူင့်ၼိုင်တိုၵ်းသူၼ်း  ႁဵတ်းသၢင်ႈၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021ပီႊၼႆႉယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သင်ႇၶႃၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းလုၵ်းလိူဝ်ႇ ၼမ်ႉဢူတ်း ၊...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆးထႅင်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸုမ်း(2) ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဝၼ်းထီႉ 27 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:12 မူင်းတေႃႇ 12:48 ၼၼ်ႉ...

SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး  ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း သပ်းလႅင်းၼႄၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်း လဵဝ် လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ...