News

News

Thursday
September, 28

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းၼႂ်းSSPP/SSA ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May(25)

          ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းၵတ်း တိုၵ်းတေႃးၶိူဝ်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈဝွတ်ႈဝၢႆးတူၵ်းတႅမ်ႇ ၺၢမ်ႉၶူၺ်ႈၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ။

          ဝၼ်းထီႉ 6.5.2019  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ19:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ယူႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ် ယွင်ႇယႃႈမႃႉသေ ၽိတ်းဢူႈၽိတ်းမႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁိူၼ်းယေးသေ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(29) လႆႈၸတ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတီႉမတ်ႉဢဝ်မႃးသင်ႇသွၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 20.5.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုင်းပၼ်ၸိၵ်ႉတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၺွပ်းလႆႈတီႈ ၸၢႆးလိူၼ် ယႃႈမႃႉ(6)မဵတ်ႉ၊ လႆႈတီႈ လုင်းဢိင်ႇတႃႇ ဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်(128)မဵတ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် လိူင်ႈၵၢၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 23.5.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၵၢင်လူင်လႄႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း လႆႈၵူၼ်းသူႇယႃႈမႃႉလႄႈယႃႈမႃႉ တီႈၸၢႆးလႅင် ယူႇဝၢၼ်ႈ ၵုင်းပဝ်း လႆႈယႃႈမႃႉ(1)မဵတ်ႉ၊ ၸၢႆးထူဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ လႆႈယႃႈမႃႉ(21)မဵတ်ႉ၊ လုင်းလဵၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵၢင်လူင် လႆႈယႃႈမႃႉ(2)မဵတ်ႉ၊ လုင်းၼေႇမိင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ လႆႈယႃႈမႃႉ(14)မဵတ်ႉ၊ ၸၢႆးတွမ်ႇလႄႈၸၢႆးထုၼ်းၼွႆႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼိဝ်ႉ လႆႈယႃႈမႃႉ(5)မဵတ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမႃႉတီႈတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင် ၸေႈဝဵင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်း 07:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈ ဝဵင်းမၢႆ(9)SSPP/SSA လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈႁိူၼ်း လုင်းပၢၼ်း ဢႃႇယူႉ(57)ၶူပ်ႇ လႆႈယႃႈမႃႉ(1648)မဵတ်ႉလႄႈမူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉသေ လႆႈ ဢဝ်တူဝ်လုင်းပၢၼ်း သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမီးယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 25.5.2019 ယၢမ်း 06:30 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈ ဝဵင်းမၢႆ(8) ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ တီႈႁိူၼ်းလုင်းလွတ်ႈ ယႃႈမႃႉ(35)မဵတ်ႉ၊ ၶီႈယႃႈလမ်၊ မူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉ(1)ဢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

          ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပၼ်ၶေႃႈသင်ႇလူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူႈၼႃႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်း လၢႆးပၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...