News

News

Wednesday
April, 24

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းၼႂ်းSSPP/SSA ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May(25)

          ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းၵတ်း တိုၵ်းတေႃးၶိူဝ်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈဝွတ်ႈဝၢႆးတူၵ်းတႅမ်ႇ ၺၢမ်ႉၶူၺ်ႈၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ။

          ဝၼ်းထီႉ 6.5.2019  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ19:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၺုၼ်ႉ ယူႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ် ယွင်ႇယႃႈမႃႉသေ ၽိတ်းဢူႈၽိတ်းမႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁိူၼ်းယေးသေ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(29) လႆႈၸတ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတီႉမတ်ႉဢဝ်မႃးသင်ႇသွၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 20.5.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုင်းပၼ်ၸိၵ်ႉတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၺွပ်းလႆႈတီႈ ၸၢႆးလိူၼ် ယႃႈမႃႉ(6)မဵတ်ႉ၊ လႆႈတီႈ လုင်းဢိင်ႇတႃႇ ဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်(128)မဵတ်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် လိူင်ႈၵၢၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 23.5.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) ပႂ်ႉၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၵၢင်လူင်လႄႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း လႆႈၵူၼ်းသူႇယႃႈမႃႉလႄႈယႃႈမႃႉ တီႈၸၢႆးလႅင် ယူႇဝၢၼ်ႈ ၵုင်းပဝ်း လႆႈယႃႈမႃႉ(1)မဵတ်ႉ၊ ၸၢႆးထူဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ လႆႈယႃႈမႃႉ(21)မဵတ်ႉ၊ လုင်းလဵၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈၵၢင်လူင် လႆႈယႃႈမႃႉ(2)မဵတ်ႉ၊ လုင်းၼေႇမိင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ လႆႈယႃႈမႃႉ(14)မဵတ်ႉ၊ ၸၢႆးတွမ်ႇလႄႈၸၢႆးထုၼ်းၼွႆႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼိဝ်ႉ လႆႈယႃႈမႃႉ(5)မဵတ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမႃႉတီႈတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင် ၸေႈဝဵင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်း 07:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈ ဝဵင်းမၢႆ(9)SSPP/SSA လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပူၵ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူတ်ႇ ထတ်းတီႈႁိူၼ်း လုင်းပၢၼ်း ဢႃႇယူႉ(57)ၶူပ်ႇ လႆႈယႃႈမႃႉ(1648)မဵတ်ႉလႄႈမူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉသေ လႆႈ ဢဝ်တူဝ်လုင်းပၢၼ်း သႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမီးယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၼ်းထီႉ 25.5.2019 ယၢမ်း 06:30 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈ ဝဵင်းမၢႆ(8) ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ တီႈႁိူၼ်းလုင်းလွတ်ႈ ယႃႈမႃႉ(35)မဵတ်ႉ၊ ၶီႈယႃႈလမ်၊ မူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉ(1)ဢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

          ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပၼ်ၶေႃႈသင်ႇလူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူႈၼႃႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်း လၢႆးပၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...