News

News

Sunday
October, 1

ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈေသ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ႁၢဝ်းၶၢမ်း

May(6)ဝၼ်း

          ၸွမ်းၼင်ႇပိုၼ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ်မီးမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ ေပႃးတိုၵ်းေတႉႄလႈဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈ ႄၼပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.5.2019 ဝဵင်းႄၼႇပျီႇေတႃႇ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၢႆးေသလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃယဝ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈ ႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႈ ၵုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်းလႆႈမႃးႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး၊ ဝၢႆးေသ ပီႊ1986- 1987 ၼၼ်ႉ တိုၵ်းေပႉ ၸုမ်းပၵပ(ပႃႇတီႇၵုၼ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ)မႃး၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈလိၼ် ေသ ႁဵတ်းတပ်ႉၶၢမ်ႇတိုၵ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈ ေပႃးတပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈႁဝ်းတိုၵ်းၼႆ လႆႈၵူႈတီႈ ဝႃႈၼႆ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

          သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸႅၼ်ႇပဵၼ်မီးမႃးေသ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇ ႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ေပႃႊပွႆႇၽႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႄတႉ မၼ်းေတၽႂ်း ယူႇ၊ ေပႃးပွႆႇၽႃႈဝႆးဝႆးေၵႃႈ မၼ်းေတၽႂ်း၊ ေပႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ႉႄတႉ ေပႃးတပ်ႉမေတႃႇ ႁဵတ်းေတႉ ႄတႉဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမႃး၊ ေပႃးငၢမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၼႆ ၸၼ်ႉ(AA)ၼႆႉ မီးၸၼ်ႉလႂ်ၼႆ ေတ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉထိုင်ယူႇ” ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

          မိူဝ်ႈတပ်ႉ(AA)ပႆႇၽႅဝ်မႃး ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၼႃႈလိၼ်ၶၢဝ်ဝႆႉ၊ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇေသ ေတႃႇထိုင်ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်လပ်ႉလွင်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ“ ၼင်ႇႁိုဝ်ေၸႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ေတမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်လပ်ႉလွင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းေတႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ၊ AA ၼႆႉ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢႆႊၸႃႇသေပဵၼ်မႃး၊ ပေႃး(AA)ၽႅဝ်မႃးၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၸေႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ေတႃႇထိုင်ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်သေ မီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ေတသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ”ဝႃႈၼႆ။

          တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉ(AA)ရၶႅင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းေတႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းေၸႈမိူင်း ရၶႅင်ႇၼႆႉ ႄတႇမႃးမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် တီႇၸိမ်ႊပႃႊ ပီႊ2018 ေတႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈတၢႆ၊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းေၵႃႈမီး ေပႃးတူၺ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ မီးႁိမ်း 35,000 ေၵႃႉယူႇယဝ်ႉ။

          လွင်ႈဢၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The ladies News ဝၼ်းထီႉ 4.5. 2019 ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ဢၼ်တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈ ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈတီႈAA ၼၼ်ႉ မၼ်းယိူင်းၸူးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႇၸုမ်းေသလၢတ်ႈႄလႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ တူၺ်းၸွမ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၽွၼ်းလီၼၼ်ႉတႃႇေသႇမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇ ပၢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ၵွတ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ေတဢမ်ႇ ငွၵ်ႈ ႁူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ဝႆႉယူႇ”ၼပ်ႉသၢင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...