News

News

Wednesday
July, 17

ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈေသ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ႁၢဝ်းၶၢမ်း

May(6)ဝၼ်း

          ၸွမ်းၼင်ႇပိုၼ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ်မီးမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ ေပႃးတိုၵ်းေတႉႄလႈဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈ ႄၼပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.5.2019 ဝဵင်းႄၼႇပျီႇေတႃႇ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၢႆးေသလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃယဝ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈ ႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႈ ၵုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်းလႆႈမႃးႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး၊ ဝၢႆးေသ ပီႊ1986- 1987 ၼၼ်ႉ တိုၵ်းေပႉ ၸုမ်းပၵပ(ပႃႇတီႇၵုၼ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ)မႃး၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈလိၼ် ေသ ႁဵတ်းတပ်ႉၶၢမ်ႇတိုၵ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈ ေပႃးတပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈႁဝ်းတိုၵ်းၼႆ လႆႈၵူႈတီႈ ဝႃႈၼႆ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

          သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸႅၼ်ႇပဵၼ်မီးမႃးေသ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇ ႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ေပႃႊပွႆႇၽႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႄတႉ မၼ်းေတၽႂ်း ယူႇ၊ ေပႃးပွႆႇၽႃႈဝႆးဝႆးေၵႃႈ မၼ်းေတၽႂ်း၊ ေပႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ႉႄတႉ ေပႃးတပ်ႉမေတႃႇ ႁဵတ်းေတႉ ႄတႉဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမႃး၊ ေပႃးငၢမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၼႆ ၸၼ်ႉ(AA)ၼႆႉ မီးၸၼ်ႉလႂ်ၼႆ ေတ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉထိုင်ယူႇ” ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

          မိူဝ်ႈတပ်ႉ(AA)ပႆႇၽႅဝ်မႃး ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၼႃႈလိၼ်ၶၢဝ်ဝႆႉ၊ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇေသ ေတႃႇထိုင်ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်လပ်ႉလွင်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ“ ၼင်ႇႁိုဝ်ေၸႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ေတမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်လပ်ႉလွင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းေတႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ၊ AA ၼႆႉ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢႆႊၸႃႇသေပဵၼ်မႃး၊ ပေႃး(AA)ၽႅဝ်မႃးၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၸေႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ေတႃႇထိုင်ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်သေ မီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ေတသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ”ဝႃႈၼႆ။

          တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉ(AA)ရၶႅင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းေတႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းေၸႈမိူင်း ရၶႅင်ႇၼႆႉ ႄတႇမႃးမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် တီႇၸိမ်ႊပႃႊ ပီႊ2018 ေတႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈတၢႆ၊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းေၵႃႈမီး ေပႃးတူၺ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ မီးႁိမ်း 35,000 ေၵႃႉယူႇယဝ်ႉ။

          လွင်ႈဢၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The ladies News ဝၼ်းထီႉ 4.5. 2019 ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ဢၼ်တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈ ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈတီႈAA ၼၼ်ႉ မၼ်းယိူင်းၸူးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႇၸုမ်းေသလၢတ်ႈႄလႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ တူၺ်းၸွမ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၽွၼ်းလီၼၼ်ႉတႃႇေသႇမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇ ပၢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ၵွတ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ေတဢမ်ႇ ငွၵ်ႈ ႁူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ဝႆႉယူႇ”ၼပ်ႉသၢင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA နှင့် TNLA တို့ ၃ နေရာ တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေချတပ်စွဲထားသည့် စခန်းများကို တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှ အပြန်လှန် တိုက်ခိုက် မှု...

ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA – 3 ဢွင်ႈတီႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃးလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ သွင်ႇၽၢႆႇလႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

“ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုရှိ” ဆိုသည့်...

ယနေ့ ဇွန်လိုင်လ ၅ ရက် ညနေ ၅:၂၅ အချိန်မှာ SSPPInfo Facebook Page မှ "ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...