News

News

Tuesday
February, 27

ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈေသ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ႁၢဝ်းၶၢမ်း

May(6)ဝၼ်း

          ၸွမ်းၼင်ႇပိုၼ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ်မီးမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈၼႆႉ ေပႃးတိုၵ်းေတႉႄလႈဢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) တီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈ ႄၼပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.5.2019 ဝဵင်းႄၼႇပျီႇေတႃႇ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

          ဝၢႆးေသလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃယဝ်ႉ တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈ ႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႈ ၵုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်းလႆႈမႃးႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး၊ ဝၢႆးေသ ပီႊ1986- 1987 ၼၼ်ႉ တိုၵ်းေပႉ ၸုမ်းပၵပ(ပႃႇတီႇၵုၼ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ)မႃး၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈလိၼ် ေသ ႁဵတ်းတပ်ႉၶၢမ်ႇတိုၵ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈ ေပႃးတပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈႁဝ်းတိုၵ်းၼႆ လႆႈၵူႈတီႈ ဝႃႈၼႆ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

          သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸႅၼ်ႇပဵၼ်မီးမႃးေသ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇ ႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ေပႃႊပွႆႇၽႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႄတႉ မၼ်းေတၽႂ်း ယူႇ၊ ေပႃးပွႆႇၽႃႈဝႆးဝႆးေၵႃႈ မၼ်းေတၽႂ်း၊ ေပႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ႉႄတႉ ေပႃးတပ်ႉမေတႃႇ ႁဵတ်းေတႉ ႄတႉဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမႃး၊ ေပႃးငၢမ်ႇၵၼ်တူၺ်းၼႆ ၸၼ်ႉ(AA)ၼႆႉ မီးၸၼ်ႉလႂ်ၼႆ ေတ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉထိုင်ယူႇ” ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

          မိူဝ်ႈတပ်ႉ(AA)ပႆႇၽႅဝ်မႃး ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၼႃႈလိၼ်ၶၢဝ်ဝႆႉ၊ ယူႇတီႈတပ်ႉမတေႃႇေသ ေတႃႇထိုင်ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်လပ်ႉလွင်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ“ ၼင်ႇႁိုဝ်ေၸႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ေတမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်လပ်ႉလွင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းေတႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ၊ AA ၼႆႉ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢႆႊၸႃႇသေပဵၼ်မႃး၊ ပေႃး(AA)ၽႅဝ်မႃးၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၸေႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ေတႃႇထိုင်ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်သေ မီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ေတသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ”ဝႃႈၼႆ။

          တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ တပ်ႉ(AA)ရၶႅင်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းေတႃးၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၼႂ်းေၸႈမိူင်း ရၶႅင်ႇၼႆႉ ႄတႇမႃးမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် တီႇၸိမ်ႊပႃႊ ပီႊ2018 ေတႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈတၢႆ၊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းေၵႃႈမီး ေပႃးတူၺ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ မီးႁိမ်း 35,000 ေၵႃႉယူႇယဝ်ႉ။

          လွင်ႈဢၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The ladies News ဝၼ်းထီႉ 4.5. 2019 ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ဢၼ်တပ်ႉမေတႃႇမၢၼ်ႈ ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈတီႈAA ၼၼ်ႉ မၼ်းယိူင်းၸူးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမူႇၸုမ်းေသလၢတ်ႈႄလႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ တူၺ်းၸွမ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၽွၼ်းလီၼၼ်ႉတႃႇေသႇမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇ ပၢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ၵွတ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ေတဢမ်ႇ ငွၵ်ႈ ႁူဝ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်ဝႆႉယူႇ”ၼပ်ႉသၢင်ႈၼင်ႇၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...