News

News

Saturday
September, 30

ပၢင်ၵုမ်သူၼ်းသေႃႇ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May(22)

          ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(10) SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈဢိူင်ႇ ၼႃး ၼိဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵွပ်ႈၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၢမ်မႃး။

          ဝၼ်းထီႉ 21.5.2019 ယၢမ်း 09:18 မူင်းတေႃႇ ယၢမ်း13:14 မူင်းၼၼ်ႉသေ တိုၵ်းသူၼ်းပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢၼ်ဢၼ်ၵိုင်ႇလီၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈ လၢၼ်ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းတေ လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈ၊ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉ ပိင်ႇၺႃႇလိၵ်ႈ လၢႆးၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်းတေပုတ်ႈတိၼ်တၢင်မိုဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ သပ်းလႅင်းတိုၵ်းသူၼ်း ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

          ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းမႂ်ႇသေ သပ်းလႅင်းပႃးလွင်ႈၽေးၶဵၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈလူဝ်ႇႁူမ်ႈတိၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵႅတ်ႇၶေၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်း ၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သပ်းလႅင်းၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယူႇယဝ်ႉ။

          ၽွင်းယၢမ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီၸေႈဝဵင်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယူတ်းယႃ တူၺ်းထိုင်ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ႁူဝ်မဝ်း၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ႁႅင်းဢေႇ၊ ပဵၼ်လိူင် လႄႈ ပေႃႇႁိူဝ်ႉပေႃႇဢူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...