News

News

Tuesday
May, 21

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ (Summer English Class)

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (24)

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်လူင်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၶၢဝ်းမႆႈ Summer English Class ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်း(3)လိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:30 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းပၼ် ပၢင်လိုဝ်ႈၵၢၼ်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ဢၼ်လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင် ပွင်ၸိုင်ႈဢိုတ်းႁဵၼ်း၊ လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီးပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼၼ်ႉ မီးမေႃသွၼ်ယိင်း(5)ၵေႃႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ယိင်း(60)ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။

          ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေဢမ်ႇယူႇ သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸူဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပိူင်ၼိုင်ႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆးပူၵ်း ပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးၽေႈတိူၼ်းပၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပဵၼ်မႃးပၢင်သွၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ “မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“လွၵ်းလၢႆးပူၵ်း ပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလွၵ်ႇ၊ လူဝ်ႇလႆႈပေႃႉ၊ လူဝ်ႇလႆႈလႃႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေလႆႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူၶဝ်ႈၸႂ်၊ တေလႆႈလၢတ်ႈတေႃႇသူပ်းလီၵႂၢမ်းဝၢၼ်၊ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ယႃႇ ပေလႃႇ၊ ယႃႇပေႁႅမ် တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်လဵၼ်ႈ ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ ဢွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸင်ႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိုၼ်ႈလႅတ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

          ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလူဢၢၼ်လိၵ်ႈ၊ တူၺ်းလိၵ်ႈ သွၼ်ဢၢၼ်ႇႁႂ်ႈဢူမ်သူပ်းၵူၺ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၸၼ်ႁၢင်ႈ၊ ယွမ်ႉပၢၼ်းသီ၊ လဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ(Games) ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေသူင်မိုတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်တေဢမ်ႇမေႃၵူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸတ်းပၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၽႂ်မၼ်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ယိင်းၶမ်းလွၼ်ႉၸဵင် ဢႃႇယူႉတဵမ်(8)ၶူပ်ႇလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူႈမႄႈယိင်း ၶမ်းလွၼ်ႉၸဵင် လႆႈၸႃႇၵႃႉလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်း မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းသေ လူင်းပၢင်ၽၢတ်ႇယၢၼ် ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

          ပၢင်သွၼ်လၢႆးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈလၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ႁဵတ်း မႃးၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးသေပွၵ်ႈ ၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ ပေႃးပီႊၼႃႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇပၼ်ထႅင်ႈၼႆ ၸိူဝ်းဢူႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်း လႆႈမိုတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶဝ် မုင်ႈမွင်းထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မိခင်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုတဲ့ သင်ရိုးညွန်းတန်းအသစ်ကို အသုံးပြုတော့မယ်လို့ SSPP ပညာရေးဌာနမှူးပြေ

SSPP/SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်တဲ့ တိုင်း ရင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးတိုး တက်ဖို့အတွက် မိခင်ဘာသာစကားကို အခြေခံတဲ့ (MTB-Mother Tongue-Based) သင်ရိုးညွန်းတန်းအသစ်ကို ဒီနှစ်ထဲစတင်အကောင်အထည်ဖော်သွားမယ်လို့ SSPP/SSA ပညာရေး ဌာနမှူး စဝ်သီဟက မေလ(၁၉)ရက်နေ့က...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇပဵၼ်မႃး ပွႆးလူင်းပၢင် သွၼ် လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မေႇ 9...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆရာမ မွမ်းမံသင်တန်းပြုလုပ်

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ဌာနချုပ်၌ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆရာ/ဆ ရာမ မွမ်းမံသင်တန်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၁၇၂) ဦး တက်ရောက် သင်ယူနေပါသည်။ အဆိုပါ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 12 ဝၼ်း...