News

News

Saturday
September, 30

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ (Summer English Class)

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (24)

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်လူင်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉၶၢဝ်းမႆႈ Summer English Class ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်း(3)လိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 24.5.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:30 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းပၼ် ပၢင်လိုဝ်ႈၵၢၼ်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ဢၼ်လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင် ပွင်ၸိုင်ႈဢိုတ်းႁဵၼ်း၊ လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီးပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးၼၼ်ႉ မီးမေႃသွၼ်ယိင်း(5)ၵေႃႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး/ယိင်း(60)ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။

          ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေဢမ်ႇယူႇ သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸူဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပိူင်ၼိုင်ႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွၵ်းလၢႆးပူၵ်း ပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးၽေႈတိူၼ်းပၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပဵၼ်မႃးပၢင်သွၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ “မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“လွၵ်းလၢႆးပူၵ်း ပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလွၵ်ႇ၊ လူဝ်ႇလႆႈပေႃႉ၊ လူဝ်ႇလႆႈလႃႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေလႆႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူၶဝ်ႈၸႂ်၊ တေလႆႈလၢတ်ႈတေႃႇသူပ်းလီၵႂၢမ်းဝၢၼ်၊ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ယႃႇ ပေလႃႇ၊ ယႃႇပေႁႅမ် တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်လဵၼ်ႈ ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ ဢွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸင်ႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိုၼ်ႈလႅတ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

          ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလူဢၢၼ်လိၵ်ႈ၊ တူၺ်းလိၵ်ႈ သွၼ်ဢၢၼ်ႇႁႂ်ႈဢူမ်သူပ်းၵူၺ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၸၼ်ႁၢင်ႈ၊ ယွမ်ႉပၢၼ်းသီ၊ လဵၼ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈ(Games) ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေသူင်မိုတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်တေဢမ်ႇမေႃၵူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸတ်းပၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၽႂ်မၼ်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ယိင်းၶမ်းလွၼ်ႉၸဵင် ဢႃႇယူႉတဵမ်(8)ၶူပ်ႇလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူႈမႄႈယိင်း ၶမ်းလွၼ်ႉၸဵင် လႆႈၸႃႇၵႃႉလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်း မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းသေ လူင်းပၢင်ၽၢတ်ႇယၢၼ် ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

          ပၢင်သွၼ်လၢႆးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈလၢႆးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵဵတ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်ႁဵတ်း မႃးၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးသေပွၵ်ႈ ၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ ပေႃးပီႊၼႃႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇပၼ်ထႅင်ႈၼႆ ၸိူဝ်းဢူႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်း လႆႈမိုတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၶဝ် မုင်ႈမွင်းထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...