News

News

Sunday
October, 1

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ထုင့်မိူင်းယေႃ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 28-05-2019

ဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈ ပုတ့်ထ လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်းၵမ်း ထီ့ 1  တီႈဝိႁၢၼ်ႇမိူင်းႁွမ်း ထုင့် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူမ်းၸူမ်းၸွမ်း ။

ပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 26 -05 -2019 ၼၼ့်ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢၼ်လႆႈတႄႇ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး တင်ႈတႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 06-04-2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီ့ 26-05-2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇ လိူဝ်၊ ၽႃႇသႃႇပူင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈထမ်ႇမတြႃး ၸိူဝ်းၼႆ့ တီႈဝတ့်ဝိႁၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွမ်း  ထုင့်ဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇမိူင်းယေႃ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵႆ မီးမွၵ်ႈ 60 လၵ်းပၢႆ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃး တူဝ်းတႅၼ်း SSPP/SSA  လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 200 ပၢႆ။

ၸဝ်ႈဝၼ်းလီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ (10 ) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ -“ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပေႃးတေမီးၼမ့်ၵတ့် လူင့်လႅၼ် ၵတ့်ၶႅၼ်ႇ လႅတ်းၽၢႆ တၢင်းႁူ့ၼမ် တင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်ႈလႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ့် ပေႃႈမႄႈပီႈ ၼွင့် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တိုၼ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ သမ့်ပေႃး တေလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆးၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

“ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၼႆ့တႄ့ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တေပဵၼ် ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်း ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈပိုင်ႈ ဢိင်လႆႈ  ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးမီးၼမ့်ၵတ့် ႁၢပ်ႇၵိုတ့်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ယူႇတီႈ သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွမ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်မႃး ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ယူႇၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈဝတ့်ဝိႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းမိူင်းႁွမ်း ထုင့်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိူင်းယေႃၼႆ့  ပွၵ်ႈၼႆ့ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ထီ့ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃ့ၵေႃႈ ပီပူၼ့်မႃး ၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈတီႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် လႆႈႁဵတ်းပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈမႃးၵူၺ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈ ၼႆ့တေ့ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေမီးၼမ့်ၵတ့် လူင့်လႅၼ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇ ၼၼ့် ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယူႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...