News

News

Wednesday
April, 24

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ထုင့်မိူင်းယေႃ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 28-05-2019

ဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈ ပုတ့်ထ လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်းၵမ်း ထီ့ 1  တီႈဝိႁၢၼ်ႇမိူင်းႁွမ်း ထုင့် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူမ်းၸူမ်းၸွမ်း ။

ပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 26 -05 -2019 ၼၼ့်ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢၼ်လႆႈတႄႇ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး တင်ႈတႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 06-04-2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီ့ 26-05-2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇ လိူဝ်၊ ၽႃႇသႃႇပူင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈထမ်ႇမတြႃး ၸိူဝ်းၼႆ့ တီႈဝတ့်ဝိႁၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွမ်း  ထုင့်ဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇမိူင်းယေႃ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵႆ မီးမွၵ်ႈ 60 လၵ်းပၢႆ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃး တူဝ်းတႅၼ်း SSPP/SSA  လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 200 ပၢႆ။

ၸဝ်ႈဝၼ်းလီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ (10 ) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ -“ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပေႃးတေမီးၼမ့်ၵတ့် လူင့်လႅၼ် ၵတ့်ၶႅၼ်ႇ လႅတ်းၽၢႆ တၢင်းႁူ့ၼမ် တင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်ႈလႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ့် ပေႃႈမႄႈပီႈ ၼွင့် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တိုၼ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ သမ့်ပေႃး တေလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆးၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

“ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၼႆ့တႄ့ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တေပဵၼ် ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်း ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈပိုင်ႈ ဢိင်လႆႈ  ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးမီးၼမ့်ၵတ့် ႁၢပ်ႇၵိုတ့်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ယူႇတီႈ သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွမ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်မႃး ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ယူႇၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈဝတ့်ဝိႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းမိူင်းႁွမ်း ထုင့်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိူင်းယေႃၼႆ့  ပွၵ်ႈၼႆ့ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ထီ့ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃ့ၵေႃႈ ပီပူၼ့်မႃး ၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈတီႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် လႆႈႁဵတ်းပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈမႃးၵူၺ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈ ၼႆ့တေ့ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေမီးၼမ့်ၵတ့် လူင့်လႅၼ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇ ၼၼ့် ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယူႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...