News

News

Tuesday
July, 16

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ထုင့်မိူင်းယေႃ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 28-05-2019

ဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈ ပုတ့်ထ လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်းၵမ်း ထီ့ 1  တီႈဝိႁၢၼ်ႇမိူင်းႁွမ်း ထုင့် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူမ်းၸူမ်းၸွမ်း ။

ပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 26 -05 -2019 ၼၼ့်ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈလႄႈ သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢၼ်လႆႈတႄႇ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး တင်ႈတႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 06-04-2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီ့ 26-05-2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇ လိူဝ်၊ ၽႃႇသႃႇပူင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈထမ်ႇမတြႃး ၸိူဝ်းၼႆ့ တီႈဝတ့်ဝိႁၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွမ်း  ထုင့်ဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇမိူင်းယေႃ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၸေႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ၵႆ မီးမွၵ်ႈ 60 လၵ်းပၢႆ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ထဝ်ႈၼႃး တူဝ်းတႅၼ်း SSPP/SSA  လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 200 ပၢႆ။

ၸဝ်ႈဝၼ်းလီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ (10 ) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ -“ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပေႃးတေမီးၼမ့်ၵတ့် လူင့်လႅၼ် ၵတ့်ၶႅၼ်ႇ လႅတ်းၽၢႆ တၢင်းႁူ့ၼမ် တင်းႁၼ်ၵႂၢင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်ႈလႆႈ ပုၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၼၼ့် ပေႃႈမႄႈပီႈ ၼွင့် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တိုၼ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ သမ့်ပေႃး တေလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇဝၢႆးၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

“ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ၼႆ့တႄ့ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်တေပဵၼ် ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်း ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈပိုင်ႈ ဢိင်လႆႈ  ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးမီးၼမ့်ၵတ့် ႁၢပ်ႇၵိုတ့်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ တႃႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ယူႇတီႈ သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁွမ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်မႃး ပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ယူႇၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ့်ထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈဝတ့်ဝိႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းမိူင်းႁွမ်း ထုင့်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမိူင်းယေႃၼႆ့  ပွၵ်ႈၼႆ့ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ထီ့ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃ့ၵေႃႈ ပီပူၼ့်မႃး ၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈတီႈသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် လႆႈႁဵတ်းပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈမႃးၵူၺ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈ ၼႆ့တေ့ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေမီးၼမ့်ၵတ့် လူင့်လႅၼ်ႇၵတ့်ၶႅၼ်ႇ ၼၼ့် ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယူႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...