News

News

Tuesday
September, 26

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၵေႃႈသၢင်ႈၽၢႆၼမ့်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း
30-05-2019
ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ့် ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် မီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ့်ၵိၼ်ၼမ့်ၸႂ့်ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ် လိူဝ်သေ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ့်ၼႆ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့11-05-2019 ၼၼ့် ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၼမ့် ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (26) ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း တူင်ႇဝဵင်း သီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၸတ်း (မေႃမိုဝ်း) လူင်ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင့် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 41 ၵေႃ့ လူင်းၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ့်တိုဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႃး ၊ ၼမ့်ၸႂ့်ၼမ့်ၵိၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ ဢၼ်လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီးယူႇ 80 လင် ။

ၵႅမ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵေႃ့ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇပဵၼ်ၽၢႆလူင်ၼွင်ဢေ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽၼ်းမႆ့သိၵ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၽၢႆမႃးယူႇၵူႈပီ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႁဝ်းၶႃႈၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇၶၢမ်ႇၶႃႈ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်တူၵ်း ၼမ့်ၼွင်းႁႅင်းၸိုင် ၽၢႆၶိုၼ်းၵူၼ်ႇ ၵမ်းၵမ်းလႆႈမႃးမႄး ၽၢႆယူႇ တိၵ်း တိၵ်း မၢင်ပီ ၶဝ်ႈၼႃး ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းလီ ၽၢႆၵူၼ်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမေး ႁဵတ်းၶိုၼ်း ၶဝ်ႈၼႃးဢမ်ႇ လႆႈ ၶွၼ်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆ့ၶႃႈ ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။
လိူဝ်သေ ၽၢႆ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ယဝ့် ယင်းမီးထႅင်ႈ ၽၢႆ ဝၢၼ်ႈဝွၵ်းၵၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ လိူဝ်သေၼၼ့် ဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ထႅင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆၼမ့်ၸႂ့်ၼမ့်ၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၽုၺ်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၵေးသီး ၵႄႈၵၢင် မိူင်းၼၢင်းတင်းၵေးသီး ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼမ့်ၵိၼ် ၼမ့်ၸႂ့် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ။

ပူႇၵေႇ ဝၢၼ်ႈလွႆၽုၺ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄ့ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄ့တႄ့ လင်ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ မီး 20 လင်ပၢႆ ၼမ့်ၸႂ့်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၺ်းမီးၼမ့်မွတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈမေႃႇ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်းတႄ့ၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းပေႃးထိုင်ၶိင်ႇႁႅင်ႈမႃးၸိုင် တႃႇတေလႆႈမႃးၼမ့် ၼိုင်ႈႁၢပ်ႇၼႆ့ လႆႈပႂ့်ႁိုင်မွၵ်ႈ 4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵွၼ်ႇ လႆႈ ဢဝ်မူၺ် ၵွၵ်းတၵ်း မၼ်း ၸုမ်ႇၼမ့်ပႂ့်ႁႂ်ႈမၼ်းတဵမ်ယဝ့် ၸင်ႇသႂ်ႇပုင်းၼိုင်ႈၵမ်း မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးလုၵ့်ၵၢင်ၼႂ် ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ့်လႃႈၸိုင်ႈ ယင်းလႆႈပႃး ႁေႃႇၶဝ်ႈသေၵွၼ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။
ၽၢႆဢၼ်သၢင်ႈယဝ့်ၵႂႃႇၼႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶမ်း တၢင်းသုင်ၽၢႆ 15 သွၵ်ႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 130 ပေႇ၊ ဝၢၼ်ႈဝွၵ်း ၵၢၵ်ႇ တၢင်းသုင် 18 ပေႇ တၢင်းယၢဝ်း မီး 140 ပေႇ၊ ဝၢၼ်ၼွင်ဢေ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈလႅင် တေ့ပဵၼ်ၽၢႆ ဢၼ်တိုၵ့်သၢင်ႈယဝ့်မႂ်ႇၼႆ့ တၢင်းယၢဝ်း150 ပေႇ တၢင်းသုင် 6 ပေႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 30 ပေႇ ဝၢၼ်ႈလွႆၽုၺ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ တၢင်းသုင် 10 ပေႇ တၢင်းယၢဝ်း 20 ပေႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 10 ပေႇ ယင်းတိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“- ယွၼ့်ပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယၢပ်ႇလႆႈတုၵ့်ယွၼ့် ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမႃးၼမ်လၢႆၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီမိူင်း ယဝ့်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ် ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ့် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸင်ႇလႆႈသၢင်ႈပၼ်ၽၢႆပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇ ပေႃးပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ် ၵေႃႈမိူၼ် တပ့်သိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယူႇသႃႇ လူမ်ၸႂ် ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဵတ်းၵိၼ်ႁႃၵိၼ်ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၵေႃႈယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း တေ့တေ့ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆ့ မီးပၵ်းပိူင် တႃႇၵေႃႈသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆသေ ဢမ်ႇဝႃႈ တီႈလႂ်လူဝ်ႇ တီႈလႂ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈႁဵတ်းပွင် ပဵၼ်လႆႈၼၼ့် တိုၼ်းတေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ် ယူႇၵူႈတၢင်း ၽၢႆဢၼ်လႆႈသၢင်ႈမႃးတၢင်းၼမ်ၼႆ့ၵေႃႈ တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1996 တေႃႇထိုင် ႁၢၼ့် ယၢမ်းလဵဝ်ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးယူႇ တေႇဢဝ်ၼႆ့ၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...