News

News

Wednesday
April, 24

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၵေႃႈသၢင်ႈၽၢႆၼမ့်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း
30-05-2019
ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ့် ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် မီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ့်ၵိၼ်ၼမ့်ၸႂ့်ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ မီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ် လိူဝ်သေ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ့်ၼႆ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့11-05-2019 ၼၼ့် ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၼမ့် ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (26) ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း တူင်ႇဝဵင်း သီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၸတ်း (မေႃမိုဝ်း) လူင်ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင့် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 41 ၵေႃ့ လူင်းၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ပုၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ့်တိုဝ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၼႃး ၊ ၼမ့်ၸႂ့်ၼမ့်ၵိၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ ဢၼ်လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမီးယူႇ 80 လင် ။

ၵႅမ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵေႃ့ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇပဵၼ်ၽၢႆလူင်ၼွင်ဢေ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽၼ်းမႆ့သိၵ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၽၢႆမႃးယူႇၵူႈပီ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႁဝ်းၶႃႈၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇၶၢမ်ႇၶႃႈ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်တူၵ်း ၼမ့်ၼွင်းႁႅင်းၸိုင် ၽၢႆၶိုၼ်းၵူၼ်ႇ ၵမ်းၵမ်းလႆႈမႃးမႄး ၽၢႆယူႇ တိၵ်း တိၵ်း မၢင်ပီ ၶဝ်ႈၼႃး ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းလီ ၽၢႆၵူၼ်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမေး ႁဵတ်းၶိုၼ်း ၶဝ်ႈၼႃးဢမ်ႇ လႆႈ ၶွၼ်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆ့ၶႃႈ ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။
လိူဝ်သေ ၽၢႆ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေ ယဝ့် ယင်းမီးထႅင်ႈ ၽၢႆ ဝၢၼ်ႈဝွၵ်းၵၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ လိူဝ်သေၼၼ့် ဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ထႅင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆၼမ့်ၸႂ့်ၼမ့်ၵိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၽုၺ်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇၵေးသီး ၵႄႈၵၢင် မိူင်းၼၢင်းတင်းၵေးသီး ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼမ့်ၵိၼ် ၼမ့်ၸႂ့် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈလူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ။

ပူႇၵေႇ ဝၢၼ်ႈလွႆၽုၺ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄ့ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄ့တႄ့ လင်ႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ မီး 20 လင်ပၢႆ ၼမ့်ၸႂ့်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၺ်းမီးၼမ့်မွတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈမေႃႇ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်းတႄ့ၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းပေႃးထိုင်ၶိင်ႇႁႅင်ႈမႃးၸိုင် တႃႇတေလႆႈမႃးၼမ့် ၼိုင်ႈႁၢပ်ႇၼႆ့ လႆႈပႂ့်ႁိုင်မွၵ်ႈ 4 ၸူဝ်ႈမူင်းၵွၼ်ႇ လႆႈ ဢဝ်မူၺ် ၵွၵ်းတၵ်း မၼ်း ၸုမ်ႇၼမ့်ပႂ့်ႁႂ်ႈမၼ်းတဵမ်ယဝ့် ၸင်ႇသႂ်ႇပုင်းၼိုင်ႈၵမ်း မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးလုၵ့်ၵၢင်ၼႂ် ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ့်လႃႈၸိုင်ႈ ယင်းလႆႈပႃး ႁေႃႇၶဝ်ႈသေၵွၼ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ ။
ၽၢႆဢၼ်သၢင်ႈယဝ့်ၵႂႃႇၼႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶမ်း တၢင်းသုင်ၽၢႆ 15 သွၵ်ႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 130 ပေႇ၊ ဝၢၼ်ႈဝွၵ်း ၵၢၵ်ႇ တၢင်းသုင် 18 ပေႇ တၢင်းယၢဝ်း မီး 140 ပေႇ၊ ဝၢၼ်ၼွင်ဢေ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈလႅင် တေ့ပဵၼ်ၽၢႆ ဢၼ်တိုၵ့်သၢင်ႈယဝ့်မႂ်ႇၼႆ့ တၢင်းယၢဝ်း150 ပေႇ တၢင်းသုင် 6 ပေႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 30 ပေႇ ဝၢၼ်ႈလွႆၽုၺ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ တၢင်းသုင် 10 ပေႇ တၢင်းယၢဝ်း 20 ပေႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 10 ပေႇ ယင်းတိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“- ယွၼ့်ပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယၢပ်ႇလႆႈတုၵ့်ယွၼ့် ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမႃးၼမ်လၢႆၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီမိူင်း ယဝ့်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ် ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ့် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၸင်ႇလႆႈသၢင်ႈပၼ်ၽၢႆပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇ ပေႃးပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ် ၵေႃႈမိူၼ် တပ့်သိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈယူႇသႃႇ လူမ်ၸႂ် ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဵတ်းၵိၼ်ႁႃၵိၼ်ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၵေႃႈယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း တေ့တေ့ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆ့ မီးပၵ်းပိူင် တႃႇၵေႃႈသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆသေ ဢမ်ႇဝႃႈ တီႈလႂ်လူဝ်ႇ တီႈလႂ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၵႃႈႁဵတ်းပွင် ပဵၼ်လႆႈၼၼ့် တိုၼ်းတေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ် ယူႇၵူႈတၢင်း ၽၢႆဢၼ်လႆႈသၢင်ႈမႃးတၢင်းၼမ်ၼႆ့ၵေႃႈ တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1996 တေႃႇထိုင် ႁၢၼ့် ယၢမ်းလဵဝ်ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးယူႇ တေႇဢဝ်ၼႆ့ၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...