News

News

Saturday
September, 30

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယွင်းယေႃးဢဝ်ၵုင်မုၼ် လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (25)

          ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး ၵေႃႉလႆႈသူးပၢႆးသၢႆႊ Academic Contest တီႈမိူင်းဢမေႊရီးၵႃး ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယွင်ႈယေႃး လွင်ႈၶတ်းၸႂ် မၼ်းၼၢင်း လူၺ်ႈသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်း ႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီတႃႇၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းတႆး တင်းလုမ်ႈ။

          ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၸၢႆးလႃႈ+ၼၢင်းၵဵင် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႊ Academic Contest ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၽူဝ်းၼိၵ်ႉသ် ဢႃႊလီႊၸူဝ်းၼႃး(phoenix Arizona) မိူင်းဢမေႇရီႊၵၼ်ႊ ဝၼ်းထီႉ 12.5.2019 တေႃႇဝၼ်းထီႉ 17.5.2019 ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆးသေ မၼ်းၼၢင်းၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လႆႈမႃး သူးထီႉ(2)ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈတႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတင်းလုမ်ႈၼႆလႄႈ လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢဝ်ၵုင်ဢဝ်မုၼ် လွင်ႈၶတ်းၸႂ်မၼ်းၼၢင်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင် တႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းထုၼ်း 300,000 ဝၢတ်ႇ ပဵၼ်သူးၶတ်းၸႂ်ၵေႃႈၸႂ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

          ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ“လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းၸရိၵ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၼၢင်းၼမ်ႉၽိုင်ႈပၼ်းၺႃးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တိုၼ်း တႃႇသိုပ်ႇသၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈသင်၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း လူယိူင်ႈလႄႈသင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တေလူယိူင်ႈ ဢဝ်ႁဵတ်းတူဝ်ယၢင်ႇလီၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်”ဝႃႈၼႆ။

          ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိင်ႇၺႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ လႆႈတမ်းဝၢင်းပဵၼ်ၵၢၼ်လူင်သေ ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးၶိုတ်းၸၼ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၶူပ်ႇပီႊလႂ်ၸႂ်ႉငိုၼ်းႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇၵမ်ႉၸွႆးၸိူဝ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈသင် လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈသင်  လႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး

ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလူႉသုမ်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-10-2021 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူဝ်းလူႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး...