News

News

Wednesday
April, 24

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(61)ပီႊ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (21)

          ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီး ၸၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ပၢႆ။

          ဝၼ်းထီႉ 21.5.2019 ယၢမ်း 06:13 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ် ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇ၊ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈတၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်း ႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလူႇလိူတ်ႈၵႂႃႇတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ် ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈဝႃႈ“ႁဵတ်းသင်လႄႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပဵၼ်မႃးၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိူင်ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ပူၵ်းတင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ လၢႆးလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၼႆႉ တေမႃးတီႈမိူင်း ရႃႉသျႃး 1917 လီၼိၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸႃႊယဝ်ႉ ပူၵ်းတင်ႈ ထၢၼ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉသေ ၸိုမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းၶေႇၵေႃႈ မေႃႇသိူဝ်ႊတုင်ႊ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 18 ပီႊ တႄႇတင်ႈမိူင်းၶေႇမႃး တေႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈပီ 1947 ၼီႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယွၼ်းလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈ ဢိင်းၵ လဵတ်ႈၶဝ်၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ဝႃႈ သူယွၼ်းႁင်းသူၵူၺ်း ဢမ်ႇပႃးတႆး၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉႁႃႉၼႆလႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ၸင်ႇမႃးသူၼ်းတုမ်သေ ပဵၼ်မႃးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈ ဢိင်း ၵလဵတ်ႈၶဝ်ၸင်ႇပၼ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်လႄႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး လႆႈတႄႇၵိူတ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီႊ1958 ၼီႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉ ႁွင်ႉ(ၸေႃးယၼ်ႇတႃႉ) ဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမၢၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း (61)ပီႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆပီႊၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇႁတ်းဝႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈဢွၼ်မီး ဝႆႉ သတိလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵိုၵ်းၵပ်းဝႆႉတီႈႁဝ်းႁႃး တင်းသဵင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၼႃႈ တေႃႇသူႈၵႂႃႇ ႁတ်းႁတ်းသေၵမ်း”ၼႆသင်ႇထိုင်ၸိူဝ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆယူႇယဝ်ႉ။

          ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(61)ပီႊမိူင်း ႁဵတ်းမႃးလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇလႆႈလွင်ႈ တႅပ်းတတ်း ႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မီး မႃးလၢႆးမူႇလၢႆၸုမ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶွၼ်ႈၵၼ်လႆႈ ၵုမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၵၼ် တူၵ်းလွၵ်းတူင်ႇႁႅဝ်ႉၽူႈၶဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမေႃႁႃလၢႆးတၢင်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶေႃႈၶူမ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းယူႇၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

          ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ May(21)ဝၼ်းၼႆႉ မႃးၵူႈပီႊယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်း ပဵၼ်ပွႆးလၢမ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸၼ်ႉမၢႆတွင်း လွင်းဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...