News

News

Saturday
September, 30

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(61)ပီႊ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP

2019 May (21)

          ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီး ၸၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ပၢႆ။

          ဝၼ်းထီႉ 21.5.2019 ယၢမ်း 06:13 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ် ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇ၊ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈတၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်း ႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလူႇလိူတ်ႈၵႂႃႇတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ် ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈဝႃႈ“ႁဵတ်းသင်လႄႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပဵၼ်မႃးၼႆ ပိူဝ်ႈတႃႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိူင်ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ပူၵ်းတင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ လၢႆးလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၼႆႉ တေမႃးတီႈမိူင်း ရႃႉသျႃး 1917 လီၼိၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸႃႊယဝ်ႉ ပူၵ်းတင်ႈ ထၢၼ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉသေ ၸိုမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းၶေႇၵေႃႈ မေႃႇသိူဝ်ႊတုင်ႊ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 18 ပီႊ တႄႇတင်ႈမိူင်းၶေႇမႃး တေႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈပီ 1947 ၼီႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယွၼ်းလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတီႈ ဢိင်းၵ လဵတ်ႈၶဝ်၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ဝႃႈ သူယွၼ်းႁင်းသူၵူၺ်း ဢမ်ႇပႃးတႆး၊ ၶၢင်၊ ၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉႁႃႉၼႆလႄႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ၸင်ႇမႃးသူၼ်းတုမ်သေ ပဵၼ်မႃးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈ ဢိင်း ၵလဵတ်ႈၶဝ်ၸင်ႇပၼ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်လႄႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး လႆႈတႄႇၵိူတ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီႊ1958 ၼီႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉ ႁွင်ႉ(ၸေႃးယၼ်ႇတႃႉ) ဢွၼ်ႁူဝ်တႄႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမၢၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း (61)ပီႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆပီႊၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇႁတ်းဝႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈဢွၼ်မီး ဝႆႉ သတိလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵိုၵ်းၵပ်းဝႆႉတီႈႁဝ်းႁႃး တင်းသဵင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၼႃႈ တေႃႇသူႈၵႂႃႇ ႁတ်းႁတ်းသေၵမ်း”ၼႆသင်ႇထိုင်ၸိူဝ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆယူႇယဝ်ႉ။

          ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(61)ပီႊမိူင်း ႁဵတ်းမႃးလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇလႆႈလွင်ႈ တႅပ်းတတ်း ႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မီး မႃးလၢႆးမူႇလၢႆၸုမ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶွၼ်ႈၵၼ်လႆႈ ၵုမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၵၼ် တူၵ်းလွၵ်းတူင်ႇႁႅဝ်ႉၽူႈၶဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇမေႃႁႃလၢႆးတၢင်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶေႃႈၶူမ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းယူႇၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

          ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ May(21)ဝၼ်းၼႆႉ မႃးၵူႈပီႊယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်း ပဵၼ်ပွႆးလၢမ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸၼ်ႉမၢႆတွင်း လွင်းဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...