News

News

Friday
September, 29

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸမ်ၵႆၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

SSPP.info

April(24)

          ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် တီႈပၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈေသ ႄတႇပၢင်ၵႅဝ်ႈယၢမ်း(06:00)မူင်းေတႃႇထိုင်ယၢမ်း(09:30)မူင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း။

          ဝၼ်းထီႉ 24.4.2019 ၼီႈၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႇပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မႃးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(55)ပီႊ တဵမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေသ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း 2000 ေၵႃႉပၢႆ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူးေမႃလူင် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း Dr ၸၢႆး ၶမ်းလဵၵ်းႄလႈ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(1)

          တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈ“တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈေၵႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီႊ1964 တီႈပၢင်တွင်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆးၼၼ်ႉ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၽႃႇလတ်းၶၢမ်ႈမႃးတၢင်းယၢပ်ႇတၢင်းၽိုတ်ႇ လၢႆငၵ်ႉလၢႆၵမ်း ဢမ်ႇၵူၼ်ႇ ပင်းလူႉလႅဝ် ၽႅဝ်မႃးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊမိူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဝ်းလိူတ်ႈမဝ်းယၢင်ေသ ေၵႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းႁူႉထိုင်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶူးေမႃလူင်  ၸဝ်ႈ ပၢႆးမွၼ်း Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းေတ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃေတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇထိုင်ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တင်း သဵင်ႈေသ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႄလႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးေၵႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS ေၵႃႈ မီး ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊ ယူႇယဝ်ႉ။


ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1)

          ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတဵမ်(50)ပီႊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်(SSPP/SSA)၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) SSPP/SSA၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပိုၼ်းမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထီႉ(2) SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ပီႊၵွၼ်းၶမ်းေသ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတဵမ်(25)ပီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း မီး(65)ေၵႃႉယူႇယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပိုၼ်းမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထီႉ(2)

        

  ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊေသတႃႉ မၢင်ပီႊေၵႃႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးယႂ်ႇလူင်ေသတႃႉ ပီႊ 2019ၼီႈၼႆႉ ဢမ်ႇယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၸၼ်ႉမၢႆတွင်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၺ်းၼႆေသတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၼမ်ႄလႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်ပွႆးႁၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၸုမ်ႇၵူႈၶိူင်ႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။


ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2)

          ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း(02:00)မူင်း တေႃႇယၢမ်း(05:00)မူင်း တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(1) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်းထွမ်ႇငိၼ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ေၶႃႈထတ်းသၢင်ႄလႈေၶႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တီႈသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈႄလႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) SSPP/SSA လႆႈသပ်းလႅင်းတၢင်ႇႄၼ “သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸဝ်ႈသၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA တၢင်ႇႄၼပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...