News

News

Wednesday
February, 28

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸမ်ၵႆၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

SSPP.info

April(24)

          ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် တီႈပၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈေသ ႄတႇပၢင်ၵႅဝ်ႈယၢမ်း(06:00)မူင်းေတႃႇထိုင်ယၢမ်း(09:30)မူင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း။

          ဝၼ်းထီႉ 24.4.2019 ၼီႈၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႇပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မႃးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(55)ပီႊ တဵမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေသ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း 2000 ေၵႃႉပၢႆ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူးေမႃလူင် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း Dr ၸၢႆး ၶမ်းလဵၵ်းႄလႈ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(1)

          တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈ“တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈေၵႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီႊ1964 တီႈပၢင်တွင်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆးၼၼ်ႉ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၽႃႇလတ်းၶၢမ်ႈမႃးတၢင်းယၢပ်ႇတၢင်းၽိုတ်ႇ လၢႆငၵ်ႉလၢႆၵမ်း ဢမ်ႇၵူၼ်ႇ ပင်းလူႉလႅဝ် ၽႅဝ်မႃးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊမိူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဝ်းလိူတ်ႈမဝ်းယၢင်ေသ ေၵႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းႁူႉထိုင်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶူးေမႃလူင်  ၸဝ်ႈ ပၢႆးမွၼ်း Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းေတ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃေတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇထိုင်ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တင်း သဵင်ႈေသ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႄလႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးေၵႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS ေၵႃႈ မီး ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊ ယူႇယဝ်ႉ။


ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1)

          ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတဵမ်(50)ပီႊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်(SSPP/SSA)၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) SSPP/SSA၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပိုၼ်းမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထီႉ(2) SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ပီႊၵွၼ်းၶမ်းေသ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတဵမ်(25)ပီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း မီး(65)ေၵႃႉယူႇယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပိုၼ်းမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထီႉ(2)

        

  ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊေသတႃႉ မၢင်ပီႊေၵႃႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးယႂ်ႇလူင်ေသတႃႉ ပီႊ 2019ၼီႈၼႆႉ ဢမ်ႇယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၸၼ်ႉမၢႆတွင်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၺ်းၼႆေသတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၼမ်ႄလႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်ပွႆးႁၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၸုမ်ႇၵူႈၶိူင်ႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။


ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2)

          ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း(02:00)မူင်း တေႃႇယၢမ်း(05:00)မူင်း တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(1) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်းထွမ်ႇငိၼ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ေၶႃႈထတ်းသၢင်ႄလႈေၶႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တီႈသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈႄလႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) SSPP/SSA လႆႈသပ်းလႅင်းတၢင်ႇႄၼ “သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸဝ်ႈသၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA တၢင်ႇႄၼပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ