News

News

Thursday
June, 20

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸမ်ၵႆၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

SSPP.info

April(24)

          ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊတဵမ် တီႈပၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈေသ ႄတႇပၢင်ၵႅဝ်ႈယၢမ်း(06:00)မူင်းေတႃႇထိုင်ယၢမ်း(09:30)မူင်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ငၢမ်း။

          ဝၼ်းထီႉ 24.4.2019 ၼီႈၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႇပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မႃးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(55)ပီႊ တဵမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေသ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း 2000 ေၵႃႉပၢႆ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူးေမႃလူင် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း Dr ၸၢႆး ၶမ်းလဵၵ်းႄလႈ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(1)

          တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈ“တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈေၵႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီႊ1964 တီႈပၢင်တွင်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆးၼၼ်ႉ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၽႃႇလတ်းၶၢမ်ႈမႃးတၢင်းယၢပ်ႇတၢင်းၽိုတ်ႇ လၢႆငၵ်ႉလၢႆၵမ်း ဢမ်ႇၵူၼ်ႇ ပင်းလူႉလႅဝ် ၽႅဝ်မႃးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊမိူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဝ်းလိူတ်ႈမဝ်းယၢင်ေသ ေၵႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းႁူႉထိုင်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶူးေမႃလူင်  ၸဝ်ႈ ပၢႆးမွၼ်း Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းေတ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃေတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇထိုင်ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တင်း သဵင်ႈေသ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႄလႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇပႃးေၵႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS ေၵႃႈ မီး ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(55)ပီႊ ယူႇယဝ်ႉ။


ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1)

          ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတဵမ်(50)ပီႊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်(SSPP/SSA)၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) SSPP/SSA၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပိုၼ်းမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထီႉ(2) SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ပီႊၵွၼ်းၶမ်းေသ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတဵမ်(25)ပီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း မီး(65)ေၵႃႉယူႇယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ပိုၼ်းမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထီႉ(2)

        

  ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊေသတႃႉ မၢင်ပီႊေၵႃႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးယႂ်ႇလူင်ေသတႃႉ ပီႊ 2019ၼီႈၼႆႉ ဢမ်ႇယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ၸၼ်ႉမၢႆတွင်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၺ်းၼႆေသတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၼမ်ႄလႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်ပွႆးႁၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၸုမ်ႇၵူႈၶိူင်ႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။


ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2)

          ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း(02:00)မူင်း တေႃႇယၢမ်း(05:00)မူင်း တၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(1) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်းထွမ်ႇငိၼ်းႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ေၶႃႈထတ်းသၢင်ႄလႈေၶႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တီႈသင်ႇၶႃႉၸဝ်ႈႄလႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) SSPP/SSA လႆႈသပ်းလႅင်းတၢင်ႇႄၼ “သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸဝ်ႈသၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA တၢင်ႇႄၼပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...