News

News

Monday
June, 17

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 27,2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 26 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)

ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉေၶႃႈပူင်တီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းေသ ၶိုၼ်ႈမႃးၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈ ပိၼ်ႇပႅင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယမၢႆ(505)ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ေႁ ႁၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆႈေၽး ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၽႅၼ်ၸတ်းသိုၵ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ငႃးသိုၵ်းလူင်(2)ငႃးေသ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(797)ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ေၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ႄလႈ တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(738)ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈသူမ်ႈပွျင်ႈ၊ ၼွင်သီး ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ေၸႈဝဵင်းေၵး သီးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇေၶႃၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)မီးမွၵ်ႈ (500)ေၵႃႉပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ တူင်ႉၼိုင်ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈမႃးႁႅမ်တၢႆဢဝ်ၵိၼ်ၵႂၢႆးၵူၼ်းမိူင်းေသ လွၵ်ႇငိူတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ေပႃး ၸုမ်းၶူဝ်းၶဵဝ်မႃးႄတႉ သူဢမ်ႇၵူဝ် သူဢွၼ်ၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်၊ ေပႃးၶူဝ်းလၢႆးမႃးၸမ်ႉ သူဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ” ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸဵမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်း ယၢမ်း 10:55 မူင်းၼႆႉေၵႃႈ တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး(RCSS)မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းလုၵ်ႉတီႈၵွင်းႁုင်း ၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၵႃးလူင်ေသ ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႃးလူင် ၼႆယဝ်ႉ။
လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိိုင်ႈတႆး(RCSS) ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၼႆႉေၵႃႈ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မိူင်းမူႉ ေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းၼႆႉႄလႈသင် ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24.12.2018 ေတႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25.12.2018 ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ၶဝ်ႈေလႃႇ တိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း(SSPP/SSA) တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇေၶႃ ေၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉေသဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26.12.2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (1:15)မူင်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈ လုၵ်ႉၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် – ေၵးသီး ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼွင်သွမ်းေသ မႃးေလႃႈတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(987) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...