News

News

Thursday
February, 22

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 27,2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 26 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)

ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉေၶႃႈပူင်တီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းေသ ၶိုၼ်ႈမႃးၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈ ပိၼ်ႇပႅင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယမၢႆ(505)ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ေႁ ႁၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆႈေၽး ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၽႅၼ်ၸတ်းသိုၵ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ငႃးသိုၵ်းလူင်(2)ငႃးေသ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(797)ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ေၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ႄလႈ တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(738)ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈသူမ်ႈပွျင်ႈ၊ ၼွင်သီး ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ေၸႈဝဵင်းေၵး သီးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇေၶႃၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)မီးမွၵ်ႈ (500)ေၵႃႉပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ တူင်ႉၼိုင်ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈမႃးႁႅမ်တၢႆဢဝ်ၵိၼ်ၵႂၢႆးၵူၼ်းမိူင်းေသ လွၵ်ႇငိူတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ေပႃး ၸုမ်းၶူဝ်းၶဵဝ်မႃးႄတႉ သူဢမ်ႇၵူဝ် သူဢွၼ်ၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်၊ ေပႃးၶူဝ်းလၢႆးမႃးၸမ်ႉ သူဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ” ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸဵမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်း ယၢမ်း 10:55 မူင်းၼႆႉေၵႃႈ တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး(RCSS)မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းလုၵ်ႉတီႈၵွင်းႁုင်း ၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၵႃးလူင်ေသ ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႃးလူင် ၼႆယဝ်ႉ။
လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိိုင်ႈတႆး(RCSS) ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၼႆႉေၵႃႈ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မိူင်းမူႉ ေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းၼႆႉႄလႈသင် ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24.12.2018 ေတႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25.12.2018 ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ၶဝ်ႈေလႃႇ တိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း(SSPP/SSA) တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇေၶႃ ေၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉေသဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26.12.2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (1:15)မူင်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈ လုၵ်ႉၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် – ေၵးသီး ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼွင်သွမ်းေသ မႃးေလႃႈတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(987) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ