News

News

Tuesday
September, 26

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 27,2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 26 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)

ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉေၶႃႈပူင်တီႈၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းေသ ၶိုၼ်ႈမႃးၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈ ပိၼ်ႇပႅင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယမၢႆ(505)ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ေႁ ႁၢမ်းၵၢၼ်ပၢႆႈေၽး ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၽႅၼ်ၸတ်းသိုၵ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ငႃးသိုၵ်းလူင်(2)ငႃးေသ ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(797)ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ေၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ႄလႈ တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(738)ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈသူမ်ႈပွျင်ႈ၊ ၼွင်သီး ဢိူင်ႇမိူင်းၼၢင်း ေၸႈဝဵင်းေၵး သီးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇေၶႃၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)မီးမွၵ်ႈ (500)ေၵႃႉပၢႆၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ တူင်ႉၼိုင်ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈမႃးႁႅမ်တၢႆဢဝ်ၵိၼ်ၵႂၢႆးၵူၼ်းမိူင်းေသ လွၵ်ႇငိူတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ေပႃး ၸုမ်းၶူဝ်းၶဵဝ်မႃးႄတႉ သူဢမ်ႇၵူဝ် သူဢွၼ်ၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်၊ ေပႃးၶူဝ်းလၢႆးမႃးၸမ်ႉ သူဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ” ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸဵမ်ႇပိူဝ်ႇ 27 ဝၼ်း ယၢမ်း 10:55 မူင်းၼႆႉေၵႃႈ တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး(RCSS)မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းလုၵ်ႉတီႈၵွင်းႁုင်း ၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၵႃးလူင်ေသ ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႃးလူင် ၼႆယဝ်ႉ။
လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိိုင်ႈတႆး(RCSS) ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၼႆႉေၵႃႈ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မိူင်းမူႉ ေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၸိူဝ်းၼႆႉႄလႈသင် ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24.12.2018 ေတႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25.12.2018 ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ၶဝ်ႈေလႃႇ တိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း(SSPP/SSA) တီႈဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ၶၢႆးႁဵဝ်း၊ ၵဵတ်းၽူၼ် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇေၶႃ ေၸႈဝဵင်းသီႇေပႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉေသဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26.12.2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (1:15)မူင်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈ လုၵ်ႉၽၢႆႇတူၵ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် – ေၵးသီး ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇဢွၵ်ႇၼွင်သွမ်းေသ မႃးေလႃႈတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(987) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...