News

News

Tuesday
February, 27

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၶိုင်သၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 5,2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းေႁႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(307)ေၵႃႉပၢႆပၢႆ ဝႃႈၼႆ။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈႄၼ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉ လိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼင်ႇၼႆ။


“ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇႄၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ေတႇပဵၼ်မီးမႃး မိူဝ်ႈပီႈ 1958 ၼီႈ။ ၵၢၼ် သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၸမ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ လိူတ်ႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယိူင်းၸူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ(ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ)ေၵႃႉလဵဝ်။ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပႃးၸဵမ် ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်တူဝ်ၸႂ် သွင်ပိူင်ႁဵတ်းပဵၼ် တမ်ႇတိူင်းေသ လႆႈၶၢမ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉၼႆႉ တၢင်တူဝ်ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းသုမ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ ” ၼႆယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:53 မူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး လႆႈယိုပ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၶႅပ်း ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ သိုၵ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိၼ်ႇ မိၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင် ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
“ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉေၵႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်လုမ်း ဢၼ်လႆႈေတႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ လိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ေတႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(3)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႈ ပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ေတသိုပ်ႇေၽႃႇၼမ်ႉႄၼ တူဝ်လၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်း 10 ေၸႈတွၼ်ႈႄလႈ 29 ေၸႈဝဵင်းၵႂႃႇ။ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇႄလႈ ၵၢၼ်လုမ်းၼႆႉေၵႃႈ ေတသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...