News

News

Tuesday
September, 26

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၶိုင်သၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 5,2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းေႁႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(307)ေၵႃႉပၢႆပၢႆ ဝႃႈၼႆ။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈႄၼ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉ လိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼင်ႇၼႆ။


“ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇႄၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ေတႇပဵၼ်မီးမႃး မိူဝ်ႈပီႈ 1958 ၼီႈ။ ၵၢၼ် သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၸမ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ လိူတ်ႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယိူင်းၸူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ(ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ)ေၵႃႉလဵဝ်။ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပႃးၸဵမ် ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်တူဝ်ၸႂ် သွင်ပိူင်ႁဵတ်းပဵၼ် တမ်ႇတိူင်းေသ လႆႈၶၢမ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉၼႆႉ တၢင်တူဝ်ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းသုမ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ ” ၼႆယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:53 မူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး လႆႈယိုပ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၶႅပ်း ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ သိုၵ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိၼ်ႇ မိၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင် ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
“ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉေၵႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်လုမ်း ဢၼ်လႆႈေတႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ လိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ေတႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(3)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႈ ပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ေတသိုပ်ႇေၽႃႇၼမ်ႉႄၼ တူဝ်လၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်း 10 ေၸႈတွၼ်ႈႄလႈ 29 ေၸႈဝဵင်းၵႂႃႇ။ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇႄလႈ ၵၢၼ်လုမ်းၼႆႉေၵႃႈ ေတသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...