News

News

Thursday
June, 20

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၶိုင်သၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

By သႅင်ၸိုင်ႈ
December 5,2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းေႁႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(307)ေၵႃႉပၢႆပၢႆ ဝႃႈၼႆ။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၶူၼ်ႉၶႆႈႄၼ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉ လိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼင်ႇၼႆ။


“ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇႄၶဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ေတႇပဵၼ်မီးမႃး မိူဝ်ႈပီႈ 1958 ၼီႈ။ ၵၢၼ် သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၸမ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ လိူတ်ႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယိူင်းၸူးၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ(ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ)ေၵႃႉလဵဝ်။ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပႃးၸဵမ် ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်တူဝ်ၸႂ် သွင်ပိူင်ႁဵတ်းပဵၼ် တမ်ႇတိူင်းေသ လႆႈၶၢမ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉၼႆႉ တၢင်တူဝ်ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းသုမ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။ ” ၼႆယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:53 မူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး လႆႈယိုပ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၶႅပ်း ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ သိုၵ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိၼ်ႇ မိၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။


သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင် ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
“ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉေၵႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်လုမ်း ဢၼ်လႆႈေတႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ လိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ေတႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(3)လိူၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႈ ပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ေတသိုပ်ႇေၽႃႇၼမ်ႉႄၼ တူဝ်လၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်း 10 ေၸႈတွၼ်ႈႄလႈ 29 ေၸႈဝဵင်းၵႂႃႇ။ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇႄလႈ ၵၢၼ်လုမ်းၼႆႉေၵႃႈ ေတသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...