News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP)ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵွၼ်ႇ ၵရႅတ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(4)

By.သႅင်ၸိုင်ႈ
December 2, 2018
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ေတႃႇထုိင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လူင်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ၵမ်းထူၼ်ႈ (4) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းေႁႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။
ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ(4)ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်(3)ဝၼ်းေသ ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်ၵုမ်ၸမ်ႉ ၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ေတႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 5:00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ေတႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(350)ေၵႃႉ ပၢႆပၢႆ။
ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ေသ ၶူၼ်ႉၶႆႈ ႄၼသိုၵ်ႈပိုၼ်း ဢၼ်လႆႈ ေၵႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP)ၵႂႃႇယူႇ။
“ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႈမီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1958 ၼႆေသတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈေၵႃႇ တင်ႈပႃႇတီႇၵိုၵ်းႁွမ်းၸွမ်းမႃး။ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 1964 လိူၼ်ေဢႇပီႇ(25)ဝၼ်း မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸဝ်ႈႄမႈ ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ေၵႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA)ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈေၵႃႇ တင်ႈပႃႇတီႇ။ ထိုင်မႃး ပီႊ 1971 ၼီႊ လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ(16)ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၢႆႇ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ် ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈေသ ေၵႃႇတင်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(Shan State Progress Party) တီႈဝၢၼ်ႈပဵင်း ၶုမ်ႇပၢင် ႁိမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉပၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၵၢင်မႃး။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႊပိူင်ပိူင်ေသ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(1)ႄလႈ ပွၵ်ႈၵမ်း(2)ေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈမႃးလီလီ။ ပီႊ 1983 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၼုမ်ႇ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇႄလႈ ပၢင်ၵုမ်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းၶိူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးၽၢၼ်ႇပွင်ပဵၼ် ၵႂႃႇ။ ထိုင်မႃးပီႊ 2010 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၵူႊပိူင်ပိူင်ေသ ႁိပ်ႇငႅၼ်းဢီးသူၼ်း ႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ဝၢင်းၶိူင်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉ ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၼႆယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2012 ၼီႊ ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(3)ၵႂႃႇ ၼႂ်းႄၵႈငဝ်းလၢႆးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်း ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼႆႉၸင်ႇ လႆႈၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵွၼ်ႇၵရႅတ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း(4) ၵႂႃႇ လီငၢမ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 3:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ေၵႃႇမသိၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ(34)ေၵႃႉေသ ၸတ်း သၢင်ႈၶိုင်ပွင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမူိင်းႄလႈ သိုၵ်းႁၢၼ်ေတႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိူဝ်းမီး သုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီး(329)ေၵႃႉ၊ ၼႂ်းၽူႈၶၢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမီး(66)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းမႂ်ႇ(29)ေၵႃႉႄလႈ ၵႅမ်ေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းမႂ်ႇ(7)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(36)ေၵႃႉ ဝႃႈၼႆ။


ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(329)ၶႅပ်းေသ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် မီး (305) ၶႅပ်း၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ မီး(24)ၶႅပ်း ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:19 မူင်း ေတႃႇထိုင် 9:24 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ်ႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႇမသိၼ်ႇလိူၵ်ႈ တင်ႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လူႇဢၢၼ်ႇႄၼ မၢႆဝၢၵ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၽူႈၶၢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ(66)ေၵႃႉေသ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းမႂ်ႇႄလႈ ၵႅမ်ေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈ(36)ေၵႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇၵတိ သတ်ႉၸႃႇ ေၶႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇတိုဝ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး(SSPP)ယဝ်ႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈ ၵၢၼ်တမ်ႈ တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထၢၼ်ႈသုင်(36)ေၵႃႉ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။


ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:35 မူင်း ေတႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ေၵႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်းမႂ်ႇ(29)ေၵႃႉႄလႈ ၵႅမ်ေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းမႂ်ႇ(7)ေၵႃႉ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ေၵႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းေသ ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တမ်ႈတီႈေၵႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းမႂ်ႇ(29)ေၵႃႉႄလႈ ၵႅမ်ေၵႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်းမႂ်ႇ(7)ေၵႃႉ ႁၢပ်ႇႁၢမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တႃႇေၽႃႇၼမ်ႉႄၼတူဝ် ပိူင်ၵၢၼ်၊ လၢႆးၵၢၼ်ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ꨵ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...