News

News

Tuesday
September, 26

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးေၽးသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်

By သႅင်ၸိုင်ႈ
October 29 ,2018
ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)ႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉတူႈ-လႃႈသဵဝ်ႈ တီႈႁိမ်းတၢင်းႄၽမိူင်းယဵၼ်ႄလႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမူိင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ေၸႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမွၵ်ႈ(200)ပၢႆႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်း၊ ဢီႇၼၢႆး၊ ၼႃးသၢႆး ေၸႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ (500)ပၢၵ်ႇပၢႆ ႁူမ်ႈသဵင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်း ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈႄလႈ ေၸႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ(700) ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ မႅၼ်ႈၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) တိုၵ်ႉထင်သဝ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုိင်ႈတႆး (RCSS) ၶဝ်ႈေလႃႇတိုၵ်း မႃးႄလႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)ၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းၵႂႃႇ ၽူႈၵႅမ်တူဝ် ပူႇေၵႈဝၢၼ်ႈပဵင်းႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသိပ်းေၵႃႉၼိုင်ႈေသၸႅတ်ႈထၢမ်ႇယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ေတပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယူႇ။

မုၵ်ႉၸုမ်းပရႁိတ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႄလႈ တူင်ႇဝဵင်းသီႇေပႃႉ လႆႈဢဝ်ၵႃး 10 လမ်းေသ ၸွႆႈထႅမ်ေတႃႉ တၢင်ႇသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်းေသ ၶဝ်ႈမႃးေသႃႉႁူမ်ႈတီႈၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၵုိတ်းယင်ႉပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉေသတႃႉေၵႃႈ တိုၵ်ႉမီး လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းေတႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...