News

News

Tuesday
September, 26

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ေတႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်

By သႅင်ၸိုင်ႈ

October 27,2018
တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(30)ပီႊတဵမ် ဢၼ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) မွၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလ်ႂတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တုင်းႁပ်ႉဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၸင်ႇ ေတႁပ်ႉႁွင်ႈလွင်ႈၽွတ်ႈတင်ႈပဵၼ်မႃးတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇပႃႈတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႄလႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝူၼ်ႉၵႂၢင်ထူပ်းလွင်ႈဢိုမ်တိုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇေတႁပ်ႉႁွင်းလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႄလႈ တႃႇႁႂ်ႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ေပႃးေတၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇလႆႈ ၼၼ်ႉ တႅၼ်းတီႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်လၵ်းမိူင်း ၾႅတ်ႇတႄရႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်မူၼ်ႉႄမးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇေတႁႃႁၼ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈတင်ႈတူဝ်တင်ႈၸႂ် ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင် ပင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ 3 ပွၵ်ႈေသ ၼႂ်းေၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင် 51 ေၶႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး ေၶႃႈ ၶၵ်ႉဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈေသေၶႃႈ၊ တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၽူႈထႅၼ်ႈၽၢႆႇတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မူိင်း ဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ(15,16)ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် မီးေၶႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သင်ေသေၶႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ေသတႃႉ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ေၶႃႈၵမ်ႉယၼ်တႃႇ ၵႅတ်ႇႄၶပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႄလႈ မိူဝ်ႈလႂ်မႆႉတမႃႇၶူမ်ၼၼ်ႉ ၸဵမ်းဝၢၼ်မႃးယဝ်ႉၸင်ႇ ေတ ၶိုင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼၼ်ႉႁိုဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...