News

News

Sunday
October, 1

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ်

တင်ႈႄတႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-6 ဝၼ်း လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ေၸႊ တွၼ်ႈမၢႆ(8)  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼ်ႂးေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 05.08.2018 ယၢမ်း 10:00  မူင်းေတႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းလုင်းမွင်ႇၵျၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵဝ်ႇ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ (4)ေၵႃႉ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(1)ေၵႃႉ၊ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်း ၸၢႆး(22) ေၵႃႉ ယိင်း(4)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(31)ေၵႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 06.08.2018 ယၢမ်း 9:00 မူင်းေတႃႇထိုင် 11:00 မူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢွင်ႈႁိူၼ်းပူႇေၵႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽိင်း ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ်ေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA (4)ေၵႃႉ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(1)ေၵႃႉ၊ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆး(40)ေၵႃႉ ယိင်း(5)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ သဵင်ႈ(50)ေၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈသပ်းလႅင်းႄၼၵႂႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးၵၢၼ်ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)၊ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းႄလႈၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇပိူင်ႈဢိင်ၵၼ်၊ ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးတီႈၵႅပ်ႈ၊ ပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈေၶႃႈၸုၵ်း မၼ်ႈေပႃႇလၸီႇ ၵၢၼ်မိူင်း SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...