News

News

Tuesday
April, 23

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ်

တင်ႈႄတႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-6 ဝၼ်း လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ေၸႊ တွၼ်ႈမၢႆ(8)  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼ်ႂးေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးႄလႈ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 05.08.2018 ယၢမ်း 10:00  မူင်းေတႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းလုင်းမွင်ႇၵျၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵဝ်ႇ ေၸႊဝဵင်းမိူင်းၸီးေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ (4)ေၵႃႉ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(1)ေၵႃႉ၊ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်း ၸၢႆး(22) ေၵႃႉ ယိင်း(4)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(31)ေၵႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 06.08.2018 ယၢမ်း 9:00 မူင်းေတႃႇထိုင် 11:00 မူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢွင်ႈႁိူၼ်းပူႇေၵႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽိင်း ေၸႊဝဵင်းမိူင်းထၢမ်ေသ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA (4)ေၵႃႉ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်(1)ေၵႃႉ၊ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢႆး(40)ေၵႃႉ ယိင်း(5)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ သဵင်ႈ(50)ေၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈသပ်းလႅင်းႄၼၵႂႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးၵၢၼ်ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)၊ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းႄလႈၵူၼ်းမိူင်းလူဝ်ႇပိူင်ႈဢိင်ၵၼ်၊ ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆးတီႈၵႅပ်ႈ၊ ပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈေၶႃႈၸုၵ်း မၼ်ႈေပႃႇလၸီႇ ၵၢၼ်မိူင်း SSPP/SSA ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...