News

News

Sunday
October, 1

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ထုၵ်ႇလီယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်လၵ်း မိူင်းမႂ်ႇ

ၶၢဝ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ႄလႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼီႊၼၼ်ႉ ပၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 လုမ်းလုမ်းေသ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼီႊႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈ ႁူင်းေႁႃးလူင် ယူႉတတၢၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉေသ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ေသ ႄမးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉေသ ယူႇတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႄမးၶိုၼ်းငၢႆးငၢႆးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း မႂ်ႇ ဢၼ်ေတမီးေၶႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပၼ် မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတႄရႇႄလႈ သုၼ်ႇလႆႈၸတ်းသၢင်ႈႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ေတၶုိၼ်းဝၢႆႇ လင်ၸူးတပ်ႉပၵ်းသဝ်းၼႆေသတႃႉ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးလဵင်ႉလႅၼ်ေသ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်မႃးပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉေသ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇပဵၼ်ထုၵ်ႇမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈေပႃႇပဵၼ်မႃးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼပ်ႉသၢင်ႈၼိူဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ လွင်ႈမၢႆမီႈႁူမ်ႇငမ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးၵူႊပၢႆးပၢႆးၼႆယဝ်ႉ။

“ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈေသပဵၼ်မႃး။ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ။ သင်ဝႃႈေတၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်လၵ်းမူိင်း ဢၼ်ၵဝ်ႇ ယူႇၸိုင် ေတၶႅၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈႄမးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2008 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတႅမ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 – ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)တၢင်ႇႄၼတၢင်း ႁၼ်တႃႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ တႃႇေတယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈၼႂ်း လုမ်းတတ်းသိၼ် ေၸႊတွၼ်ႈတဵၵ်ႉၶိၼ ေၼႇပျီႇေတႃႇ၊ တီႈလုမ်းတတ်းသိၼ် တိူင်းမၢၼ်းတေလး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးေသတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 ႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၢၼ်မိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ႈဝႃႈ “တႃႇေတယႃႇပႅတ်ႈပိူင်လၵ်း မိူင်း 2008 ေသ တႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ေတၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇၸွမ်းၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ 2020 ေသ ေတႃႇသူႈၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ” ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ “ တႃႇေတၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇၸွမ်းၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 – ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇ မူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ေတႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ် မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ေၵႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မူိင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးၵူႊပၢၼ်ပၢၼ်၊ ဢူၺ်းလီၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၼွၵ်ႈပႃႇတီႇ(NLD)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵႂႃႇယူႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD)ၶဝ်ေၵႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇေတႄမးၶိုၼ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉေသ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ဢူးၺၢၼ်ႇဝိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇ (NLD) မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉႄတႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...