News

News

Wednesday
February, 28

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ထုၵ်ႇလီယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်လၵ်း မိူင်းမႂ်ႇ

ၶၢဝ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ႄလႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼီႊၼၼ်ႉ ပၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 လုမ်းလုမ်းေသ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼီႊႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈ ႁူင်းေႁႃးလူင် ယူႉတတၢၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉေသ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ေသ ႄမးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉေသ ယူႇတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႄမးၶိုၼ်းငၢႆးငၢႆးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း မႂ်ႇ ဢၼ်ေတမီးေၶႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပၼ် မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတႄရႇႄလႈ သုၼ်ႇလႆႈၸတ်းသၢင်ႈႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ေတၶုိၼ်းဝၢႆႇ လင်ၸူးတပ်ႉပၵ်းသဝ်းၼႆေသတႃႉ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးလဵင်ႉလႅၼ်ေသ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်မႃးပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉေသ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇပဵၼ်ထုၵ်ႇမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈေပႃႇပဵၼ်မႃးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼပ်ႉသၢင်ႈၼိူဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ လွင်ႈမၢႆမီႈႁူမ်ႇငမ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးၵူႊပၢႆးပၢႆးၼႆယဝ်ႉ။

“ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈေသပဵၼ်မႃး။ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ။ သင်ဝႃႈေတၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်လၵ်းမူိင်း ဢၼ်ၵဝ်ႇ ယူႇၸိုင် ေတၶႅၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈႄမးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2008 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတႅမ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 – ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)တၢင်ႇႄၼတၢင်း ႁၼ်တႃႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ တႃႇေတယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈၼႂ်း လုမ်းတတ်းသိၼ် ေၸႊတွၼ်ႈတဵၵ်ႉၶိၼ ေၼႇပျီႇေတႃႇ၊ တီႈလုမ်းတတ်းသိၼ် တိူင်းမၢၼ်းတေလး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးေသတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 ႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၢၼ်မိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ႈဝႃႈ “တႃႇေတယႃႇပႅတ်ႈပိူင်လၵ်း မိူင်း 2008 ေသ တႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ေတၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇၸွမ်းၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ 2020 ေသ ေတႃႇသူႈၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ” ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ “ တႃႇေတၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇၸွမ်းၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 – ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇ မူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ေတႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ် မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ေၵႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မူိင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးၵူႊပၢၼ်ပၢၼ်၊ ဢူၺ်းလီၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၼွၵ်ႈပႃႇတီႇ(NLD)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵႂႃႇယူႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD)ၶဝ်ေၵႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇေတႄမးၶိုၼ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉေသ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ဢူးၺၢၼ်ႇဝိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇ (NLD) မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉႄတႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ