News

News

Wednesday
July, 17

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပၢၵ်ႇလၢတ်ႈ ထုၵ်ႇလီယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်လၵ်း မိူင်းမႂ်ႇ

ၶၢဝ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)ႄလႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႉပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼီႊၼၼ်ႉ ပၢၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 လုမ်းလုမ်းေသ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 1990 ၼီႊႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈ ႁူင်းေႁႃးလူင် ယူႉတတၢၼ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉေသ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ေသ ႄမးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉေသ ယူႇတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၸၢင်ႈႄမးၶိုၼ်းငၢႆးငၢႆးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း မႂ်ႇ ဢၼ်ေတမီးေၶႃႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပၼ် မူႇပိူင်ၾႅတ်ႇတႄရႇႄလႈ သုၼ်ႇလႆႈၸတ်းသၢင်ႈႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 1990 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ေတၶုိၼ်းဝၢႆႇ လင်ၸူးတပ်ႉပၵ်းသဝ်းၼႆေသတႃႉ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးလဵင်ႉလႅၼ်ေသ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်မႃးပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉေသ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇပဵၼ်ထုၵ်ႇမီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈေပႃႇပဵၼ်မႃးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၶုၼ်ထုၼ်းဢူး လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼပ်ႉသၢင်ႈၼိူဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈထၢၼ်ႈပဵင်းၵၼ်၊ လွင်ႈမၢႆမီႈႁူမ်ႇငမ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶွင်လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD)ၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးၵူႊပၢႆးပၢႆးၼႆယဝ်ႉ။

“ ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈေသပဵၼ်မႃး။ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ။ သင်ဝႃႈေတၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်လၵ်းမူိင်း ဢၼ်ၵဝ်ႇ ယူႇၸိုင် ေတၶႅၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႄလႈ လူဝ်ႇလႆႈႄမးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်မႂ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2008 ၼီႊၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတႅမ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 – ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD)တၢင်ႇႄၼတၢင်း ႁၼ်တႃႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ တႃႇေတယႃႉပႅတ်ႈပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈၼႂ်း လုမ်းတတ်းသိၼ် ေၸႊတွၼ်ႈတဵၵ်ႉၶိၼ ေၼႇပျီႇေတႃႇ၊ တီႈလုမ်းတတ်းသိၼ် တိူင်းမၢၼ်းတေလး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးေသတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 ႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၢၼ်မိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ႈဝႃႈ “တႃႇေတယႃႇပႅတ်ႈပိူင်လၵ်း မိူင်း 2008 ေသ တႅမ်ႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းမႂ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ေတၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇၸွမ်းၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ 2020 ေသ ေတႃႇသူႈၵႂႃႇၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ” ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းေၶႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ “ တႃႇေတၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇၸွမ်းၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်ႈဢၼ်ယၢမ်ႈေပႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1990 – ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇ မူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ေတႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ် မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ေၵႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မူိင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးၵူႊပၢၼ်ပၢၼ်၊ ဢူၺ်းလီၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၼွၵ်ႈပႃႇတီႇ(NLD)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉေသ ၶဝ်ႈေၶႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵႂႃႇယူႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶေရႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD)ၶဝ်ေၵႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇေတႄမးၶိုၼ်း ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉေသ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ဢူးၺၢၼ်ႇဝိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇ (NLD) မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တႃႇေတႄမးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉႄတႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

 

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ႁေႃႈၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃလူင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 23 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

RCSS မှ မိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်မူများကြောင့် SSPP/SSA နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူတစ်ချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်အတွင်း လူပ်ရှားနေသည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ် မတော် SSPP/SSA စစ်ယာဉ်တန်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲဝင်တစ် ချို့မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယမန်နေ့...