News

News

Thursday
September, 28

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈယႃမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးမိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999မွၵ်ႈ4.7လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 07.08.2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999 ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၼမ်ႉႄမႈၶွင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သၢမ်ၸိင်ႇၶမ်းေသ ေတႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၸူး ေၸႊမိူင်းေၼႃႊၾၼူမ် ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၽိသဵတ်ႉထွင်ႊတီႊ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၽၢႆႇပလိၵ်ႈထႆးႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ၼႂ်းတပ်ႉၵွင် 210 ၶဝ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ေသ လၢတ်ႈႄၼတီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တၢင်ႇမႃးၼႂ်း လူတ်ႉတူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇသီလမ်ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းၼမ်မီး 4,776,000 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉေသ တိၺွပ်းလႆႈပႃး ၽူႈေတႃႉတၢင်ႇ ယႃႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼူႉၼၢတ်ႉသီႇရိ ဢႃႇယူႉ 33 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉေသ ယႃႈမဝ်းၵမ်လုၼ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်းလုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999 ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၶၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈဝႆႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆေတလတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ ႄလႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ေၸႊမိူင်းေၼႃႊၾၼူမ် လႆႈႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ် ေသ ႁဵတ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 212 ႄလႈ မၢႆ 223 ၼၼ်ႉေသ ၸင်ႇတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:00 မူင်း လူတ်ႉၵႃးတူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇသီလမ် ဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ေႁႃလတ်း မႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸမ်ထိုင်တီႈႁိမ်းၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းမွၵ်ႈ (1) ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႊၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၼႅတ်ႈပိၼ်ႇႁူဝ်ၵႃးေသ ေႁႃလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ် လူင်ႈၼႃႈတတ်းတၢင်းဝႆႉယဝ်ႉႄလႈ ဢမ်ႇတၼ်း ေႁႃႈၶၢမ်ႇပူၼ်ႉေသ လႆႈၵုိတ်ႉလူတ်ႉၵႃးဝႆႉတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၼင်ႈလူတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလူတ်ႉၵႃးေသ လႅၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႈၵႂႃႇႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လမ်း သွၵ်ႈတဝ် ထူပ်းႁၼ်ၼၢင်းယိင်းေၵႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉမူၵ်းပသိူင်ႇပႅပ့်တူဝ်ဝႆႉၼႂ်းယူမ်းႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼႂ်းမၢႆၾၢင်ေယးငိုၼ်း (ဢၵွင်ႉပၢၼ်ႇ)ၶွင်ၼၢင်းယိင်းဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ၵႃႈၶၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 900 လၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆငုိၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇမၼ်းႄလႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈဢၼ်ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၶိုၼ်းသိုပ်ႇလမ်းလိုပ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ႁႂ်ႈထူပ်းႁၼ် ” ၼႆယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...