News

News

Tuesday
April, 23

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈယႃမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးမိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999မွၵ်ႈ4.7လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

လိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2018 ၼီႊ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 07.08.2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် မိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999 ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၼမ်ႉႄမႈၶွင် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သၢမ်ၸိင်ႇၶမ်းေသ ေတႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ ၸူး ေၸႊမိူင်းေၼႃႊၾၼူမ် ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၽိသဵတ်ႉထွင်ႊတီႊ ၽူႈၵုမ်းၵမ်ၽၢႆႇပလိၵ်ႈထႆးႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ၼႂ်းတပ်ႉၵွင် 210 ၶဝ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ေသ လၢတ်ႈႄၼတီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တၢင်ႇမႃးၼႂ်း လူတ်ႉတူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇသီလမ်ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းၼမ်မီး 4,776,000 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉေသ တိၺွပ်းလႆႈပႃး ၽူႈေတႃႉတၢင်ႇ ယႃႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼူႉၼၢတ်ႉသီႇရိ ဢႃႇယူႉ 33 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉေသ ယႃႈမဝ်းၵမ်လုၼ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်းလုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈလူတ်ႉေၶႉ 999 ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၶၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈဝႆႉဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆေတလတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ ႄလႈ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ေၸႊမိူင်းေၼႃႊၾၼူမ် လႆႈႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ် ေသ ႁဵတ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 212 ႄလႈ မၢႆ 223 ၼၼ်ႉေသ ၸင်ႇတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:00 မူင်း လူတ်ႉၵႃးတူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇသီလမ် ဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၼၼ်ႉ ေႁႃလတ်း မႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸမ်ထိုင်တီႈႁိမ်းၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းမွၵ်ႈ (1) ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႊၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၼႅတ်ႈပိၼ်ႇႁူဝ်ၵႃးေသ ေႁႃလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ် လူင်ႈၼႃႈတတ်းတၢင်းဝႆႉယဝ်ႉႄလႈ ဢမ်ႇတၼ်း ေႁႃႈၶၢမ်ႇပူၼ်ႉေသ လႆႈၵုိတ်ႉလူတ်ႉၵႃးဝႆႉတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၼင်ႈလူတ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလူတ်ႉၵႃးေသ လႅၼ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႈၵႂႃႇႄလႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လမ်း သွၵ်ႈတဝ် ထူပ်းႁၼ်ၼၢင်းယိင်းေၵႃႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉမူၵ်းပသိူင်ႇပႅပ့်တူဝ်ဝႆႉၼႂ်းယူမ်းႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼႂ်းမၢႆၾၢင်ေယးငိုၼ်း (ဢၵွင်ႉပၢၼ်ႇ)ၶွင်ၼၢင်းယိင်းဢၼ်တၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး ၵႃႈၶၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 900 လၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆငုိၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇမၼ်းႄလႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈဢၼ်ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၶိုၼ်းသိုပ်ႇလမ်းလိုပ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ႁႂ်ႈထူပ်းႁၼ် ” ၼႆယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...