News

News

Tuesday
September, 26

ပၢင်ၸႃႇပၼႃႇ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႄလႈ ပီႈၼွင့်ၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 21/08/2018

ၼႂ်းပၢင် ၸႃႇပၼႃႇ ပူၼ့်ၶၢပ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ် ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ၽူႈၵေႃ့ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ

 တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင့်တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း တင်းၼမ် ။

ဝၼ်းထီ့ 21-08-018 ယူႇတီႈ ပီႈၼွင့်ၸမ်ၸႂ် သၢႆၸိူဝ့်ႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ့်ၵျွင်းလူင် ၵၢင့်မေႃႇ ( မေႃႇၵျႃဝ်ႇ )၊ ၽိတ်ႈပၢင်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃ့  ႁူဝ်ၵျွင်း သီႇၵျႂင်း ႄလႈ ဢိၵ်ႇပႃ ဝီ့ႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းသႅင်ၵႅဝ့် ၊ ဝီ့ႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းတိုဝ့်မွၼ်း ၊ ဝီ့ႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းပၢင်သၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 7 ၵျွင်း ၊ မႃးသုၽ လွတ်ႈႁေႃး လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ့် ဝေႇၵူ့သူလ်ႇ ပၼ်ၵေႃ့သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့်  တီႈပၢင် ပႃႇၸႃ့ ဝၢၼ်ႈ မေႃႇၵိူဝ်ႇ (မေႃႇၵျႃဝ်ႇ)  ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 ပၢႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူ့ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶျႃ့ဢမိင့် ၸုတ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၸႃႇပၼႃႇ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့်ၼႆ့ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသု ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ထီ့ (2) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပႃ့ထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ထီ့ (3) တၢင်တူဝ် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 10 ပၢႆ လိူဝ်ၼၼ့် ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင့် တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ့်ႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶႆး ဢူၺ်းၵေႃ့ဢူၺ်းသေႈ ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈႁူမ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢွင်ႇ ၵေႃ့ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼႃႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “  မိူဝ်ႈၼႆ့တႄ့ လႆႈၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း တီႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဝတ့်ၵျွင်းလူင် ၵၢင့်မေႃႇ ( မေႃႇၵျႃဝ်ႇ) ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၊ လိူဝ်သေၼၼ့် ဢမ်ႇၵႃး ၽိတ်ႈပၢင်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ႁူဝ်ၵျွင်း သီႇၵျွင်း လူတၢင်းယၢတ်ႇၼမ့် ဝေႇၵုသူလ်ႇ ယိူင်းၸူးထိုင် ဝိၺဵၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်း ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ႁႂ်ႈႁွတ်ႈတီႈၵတ်းယဵၼ် ၊ မိူဝ်ႈၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်ဝၼ်းပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ႁႅၼ်းသွမ်းၸႂ်ၶၢတ်ႇၼႆၵေႃႈဝႃႈ- ၵူၺ်းၵႃႈ သွမ်းတၢင်တူဝ်တႄ့ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင့် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်သေ လူႇတၢၼ်းထႅင်ႈ ဝတ့်ၵျွင့် တိုဝ့်မွၼ်းၵႂႃႇ ၊ တေႁဵတ်းဝၼ်းလႂ်ၼၼ့် တေ့ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူ့ ” ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့်ၼႆ့ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1978 ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းသၢင်ႇပွႆး ၊ ပႃႈဢိင်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆငူး ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ့် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ – ဝၢႆးၼၼ့် ပီႊ 1994 ဢႃႇယူ့ၸဝ်ႈ လႆႈ 16 ၶူပ်ႇ – ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( SSPP/SSA ) မၢႆၶပ်းတူဝ် – 023051 – မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ဝႆ့ၸၼ့် ၶုၼ်ႁၢၼ် – ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ ( 9 ) မႃး ၊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊပၢႆ သေ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် May  ပီ-2018  – ဝၢႆးသေဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်းထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆး လႆႈႁူ့ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တပ်းၶႅင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းထိုင် ဝၼ်းၶိၼ်းဝႆ့ ႄလႈ ၵိုင့်ၵၢင့်ပဵၼ်ၵိၼ်း သေ ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵိၼ်းၼႃႇလႄႈ လႆႈဢဝ်ပွၵ်ႈ မႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းထိုင်ႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈလူ့သဵင်ႈပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈ မေႃႇၵိူဝ် ( မေႃႇၵျူဝ်ႇ)   ၊  ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမိၼ့်ၼႆ့ ႄတႇၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ၼိုင်ႈၵေႃ့ ၊ လုၵ်ႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃ့ ဝႆ့ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...