News

News

Wednesday
February, 28

ပၢင်ၸႃႇပၼႃႇ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႄလႈ ပီႈၼွင့်ၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်း

ဝၼ်းထီ့ 21/08/2018

ၼႂ်းပၢင် ၸႃႇပၼႃႇ ပူၼ့်ၶၢပ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ် ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ၽူႈၵေႃ့ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ

 တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင့်တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း တင်းၼမ် ။

ဝၼ်းထီ့ 21-08-018 ယူႇတီႈ ပီႈၼွင့်ၸမ်ၸႂ် သၢႆၸိူဝ့်ႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ့်ၵျွင်းလူင် ၵၢင့်မေႃႇ ( မေႃႇၵျႃဝ်ႇ )၊ ၽိတ်ႈပၢင်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃ့  ႁူဝ်ၵျွင်း သီႇၵျႂင်း ႄလႈ ဢိၵ်ႇပႃ ဝီ့ႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းသႅင်ၵႅဝ့် ၊ ဝီ့ႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းတိုဝ့်မွၼ်း ၊ ဝီ့ႁၢၼ်ႇ ၵျွင်းပၢင်သၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 7 ၵျွင်း ၊ မႃးသုၽ လွတ်ႈႁေႃး လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ့် ဝေႇၵူ့သူလ်ႇ ပၼ်ၵေႃ့သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့်  တီႈပၢင် ပႃႇၸႃ့ ဝၢၼ်ႈ မေႃႇၵိူဝ်ႇ (မေႃႇၵျႃဝ်ႇ)  ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 ပၢႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူ့ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶျႃ့ဢမိင့် ၸုတ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၸႃႇပၼႃႇ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့်ၼႆ့ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသု ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ထီ့ (2) ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပႃ့ထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ထီ့ (3) တၢင်တူဝ် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 10 ပၢႆ လိူဝ်ၼၼ့် ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင့် တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ့်ႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶႆး ဢူၺ်းၵေႃ့ဢူၺ်းသေႈ ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈႁူမ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢွင်ႇ ၵေႃ့ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃႇပၼႃႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “  မိူဝ်ႈၼႆ့တႄ့ လႆႈၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း တီႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဝတ့်ၵျွင်းလူင် ၵၢင့်မေႃႇ ( မေႃႇၵျႃဝ်ႇ) ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၊ လိူဝ်သေၼၼ့် ဢမ်ႇၵႃး ၽိတ်ႈပၢင်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ႁူဝ်ၵျွင်း သီႇၵျွင်း လူတၢင်းယၢတ်ႇၼမ့် ဝေႇၵုသူလ်ႇ ယိူင်းၸူးထိုင် ဝိၺဵၼ်ႇၶႂၢၼ်ငဝ်း ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့် ႁႂ်ႈႁွတ်ႈတီႈၵတ်းယဵၼ် ၊ မိူဝ်ႈၼႆ့တႄ့ ပဵၼ်ဝၼ်းပူၼ့်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ႁႅၼ်းသွမ်းၸႂ်ၶၢတ်ႇၼႆၵေႃႈဝႃႈ- ၵူၺ်းၵႃႈ သွမ်းတၢင်တူဝ်တႄ့ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင့် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်သေ လူႇတၢၼ်းထႅင်ႈ ဝတ့်ၵျွင့် တိုဝ့်မွၼ်းၵႂႃႇ ၊ တေႁဵတ်းဝၼ်းလႂ်ၼၼ့် တေ့ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူ့ ” ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ့်ၼႆ့ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1978 ပဵၼ်လုၵ်ႈ လုင်းသၢင်ႇပွႆး ၊ ပႃႈဢိင်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆငူး ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ့် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ – ဝၢႆးၼၼ့် ပီႊ 1994 ဢႃႇယူ့ၸဝ်ႈ လႆႈ 16 ၶူပ်ႇ – ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ့်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( SSPP/SSA ) မၢႆၶပ်းတူဝ် – 023051 – မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ဝႆ့ၸၼ့် ၶုၼ်ႁၢၼ် – ယၢမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ ( 9 ) မႃး ၊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊပၢႆ သေ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် May  ပီ-2018  – ဝၢႆးသေဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်းထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆး လႆႈႁူ့ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တပ်းၶႅင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းထိုင် ဝၼ်းၶိၼ်းဝႆ့ ႄလႈ ၵိုင့်ၵၢင့်ပဵၼ်ၵိၼ်း သေ ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵိၼ်းၼႃႇလႄႈ လႆႈဢဝ်ပွၵ်ႈ မႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းထိုင်ႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈလူ့သဵင်ႈပႅတ်ႈၸွမ်းတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈ မေႃႇၵိူဝ် ( မေႃႇၵျူဝ်ႇ)   ၊  ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမိၼ့်ၼႆ့ ႄတႇၼႃႈႁိူၼ်း မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ၼိုင်ႈၵေႃ့ ၊ လုၵ်ႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃ့ ဝႆ့ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...