News

News

Thursday
September, 28

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၵူၼ်းလီ ၸွႆႈထႅမ်သိူဝ်ႈၶူဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း

ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တႃႇၶၢဝ်းၵတ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶူိဝ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017 ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ တင်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ထုိင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်တေႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႈ ၊ ၵူၼ် ၊ သွၵ်းတိၼ် လႄႈ မူင်တိၼ် ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ၼုိင်ႈေၵႃႉလ်ႂ ၼုိင်ႈၸုမ်ႇ  တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း  700 ပၢႆ  မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းၸမ် သွင်ပၢၵ်ႇသႅၼ် ပျႃး ၊ လူိဝ်ေသၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၵမ်ႉၸွႆႈပႃး ၼ်ႂး ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး သၢင်ႉငုိုၼ်း ပၢၵ်ႇသႅၼ် ပျႃး ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်းေၵႃႈ ထိုင်မႃး ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈေၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼုင်ႈတၢင်းဝႆၼႆႉ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၵူႈပီ  မီးယူႇေသတႃႉေၵႃႈ၊  လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ႁ်ႂႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းၵတ်းၸူိင်ႉၼႆ လွင်ႈၼုင်ႈတင်းဝႆ မၼ်းေၵႃႈလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေတႉေတႉ ၊ မူိဝ်ႈလဵဝ်ေၵႃႈ သမ်ႉမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သၢၵ်ႈသႃႇ ေတႉေတႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈေသ  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ေတႉ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ေမႃသွၼ် တီႈၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းေၵႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ငိၼ်းလီငိၼ်းၸူမ်းေတႉေတႉ ဢၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸူိင်ႉၼႆ ေပႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ၵမ်ႉၼမ် မၼ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၵူၺ်းႄလႈ  လွင်ႈပုိၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၼင်ႇႁုိဝ်ႁ်ႂႈေပႃးမႅၼ်ႈပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ဢမ်ႇေပႃးႁူႉ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸူိဝ်းဢၼ်ဢႃႇယူႉလဵၵ်ႉ မွၵ်ႈ 7 ၶူပ်ႇ 8 ၶူပ်ႇ ၸူိဝ်းၼႆႉမီးၼမ် မၢင်ၸူိဝ်း ေၵႃႈ လဵၵ်ႉၼႃႇ ဢမ်ႇေပႃးေမႃလုမ်းလႃးတူဝ် ၸူိဝ်းၼႆႉေသ ၵႆႉပဵၼ်ၶူမ်းပဵၼ်ၵၢႆး တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်း ၸူိဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မီး ၊ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸ်ႂႉ ဢမ်ႇသဵၼ်ႈသ်ႂေၵႃႈ ပူိင်ၼုိင်ႈ  ၊ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးဢႃႁႃရႃႉ  ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ဢႃႇႁႃရႃႉ တဵမ်ထူၼ်ႈေၵႃႈ ပူိင်ၼုိင်ႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ဢႃႇႁႃရႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ေၵႃႈ လူဝ်ႇေတႉေတႉ မူိၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၼူမ်းလ်ႂ ၊ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ေတမီး ဢႃႇႁႃရႃႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်လ်ႂ ၸဵမ် ၸူိဝ်းၼႆံ သင်ၸူိဝ်ႉ ဝႃႈ ၽူႈလ်ႂ မီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၶ်ႂႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸုိင် ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းလီ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ေတႉေတႉ ယူႇၶႃႈဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...