News

News

Tuesday
February, 27

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၵူၼ်းလီ ၸွႆႈထႅမ်သိူဝ်ႈၶူဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း

ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တႃႇၶၢဝ်းၵတ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶူိဝ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017 ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ တင်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ထုိင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်တေႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႈ ၊ ၵူၼ် ၊ သွၵ်းတိၼ် လႄႈ မူင်တိၼ် ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ၼုိင်ႈေၵႃႉလ်ႂ ၼုိင်ႈၸုမ်ႇ  တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း  700 ပၢႆ  မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းၸမ် သွင်ပၢၵ်ႇသႅၼ် ပျႃး ၊ လူိဝ်ေသၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၵမ်ႉၸွႆႈပႃး ၼ်ႂး ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး သၢင်ႉငုိုၼ်း ပၢၵ်ႇသႅၼ် ပျႃး ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်းေၵႃႈ ထိုင်မႃး ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈေၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼုင်ႈတၢင်းဝႆၼႆႉ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၵူႈပီ  မီးယူႇေသတႃႉေၵႃႈ၊  လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ႁ်ႂႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းၵတ်းၸူိင်ႉၼႆ လွင်ႈၼုင်ႈတင်းဝႆ မၼ်းေၵႃႈလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေတႉေတႉ ၊ မူိဝ်ႈလဵဝ်ေၵႃႈ သမ်ႉမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သၢၵ်ႈသႃႇ ေတႉေတႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈေသ  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ေတႉ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ေမႃသွၼ် တီႈၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းေၵႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ငိၼ်းလီငိၼ်းၸူမ်းေတႉေတႉ ဢၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸူိင်ႉၼႆ ေပႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ၵမ်ႉၼမ် မၼ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၵူၺ်းႄလႈ  လွင်ႈပုိၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၼင်ႇႁုိဝ်ႁ်ႂႈေပႃးမႅၼ်ႈပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ဢမ်ႇေပႃးႁူႉ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸူိဝ်းဢၼ်ဢႃႇယူႉလဵၵ်ႉ မွၵ်ႈ 7 ၶူပ်ႇ 8 ၶူပ်ႇ ၸူိဝ်းၼႆႉမီးၼမ် မၢင်ၸူိဝ်း ေၵႃႈ လဵၵ်ႉၼႃႇ ဢမ်ႇေပႃးေမႃလုမ်းလႃးတူဝ် ၸူိဝ်းၼႆႉေသ ၵႆႉပဵၼ်ၶူမ်းပဵၼ်ၵၢႆး တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်း ၸူိဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မီး ၊ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸ်ႂႉ ဢမ်ႇသဵၼ်ႈသ်ႂေၵႃႈ ပူိင်ၼုိင်ႈ  ၊ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးဢႃႁႃရႃႉ  ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ဢႃႇႁႃရႃႉ တဵမ်ထူၼ်ႈေၵႃႈ ပူိင်ၼုိင်ႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ဢႃႇႁႃရႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ေၵႃႈ လူဝ်ႇေတႉေတႉ မူိၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၼူမ်းလ်ႂ ၊ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ေတမီး ဢႃႇႁႃရႃႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်လ်ႂ ၸဵမ် ၸူိဝ်းၼႆံ သင်ၸူိဝ်ႉ ဝႃႈ ၽူႈလ်ႂ မီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၶ်ႂႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸုိင် ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းလီ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ေတႉေတႉ ယူႇၶႃႈဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ