News

News

Monday
June, 17

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈၵူၼ်းလီ ၸွႆႈထႅမ်သိူဝ်ႈၶူဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း

ၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း

ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017

ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ တႃႇၶၢဝ်းၵတ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶူိဝ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

ဝၼ်းထီႉ 23/12/2017 ယူႇတီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ တင်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ထုိင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်တေႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႈ ၊ ၵူၼ် ၊ သွၵ်းတိၼ် လႄႈ မူင်တိၼ် ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ၼုိင်ႈေၵႃႉလ်ႂ ၼုိင်ႈၸုမ်ႇ  တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း  700 ပၢႆ  မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းၸမ် သွင်ပၢၵ်ႇသႅၼ် ပျႃး ၊ လူိဝ်ေသၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၵမ်ႉၸွႆႈပႃး ၼ်ႂး ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး သၢင်ႉငုိုၼ်း ပၢၵ်ႇသႅၼ် ပျႃး ဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်းေၵႃႈ ထိုင်မႃး ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈေၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼုင်ႈတၢင်းဝႆၼႆႉ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၵူႈပီ  မီးယူႇေသတႃႉေၵႃႈ၊  လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ႁ်ႂႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းၵတ်းၸူိင်ႉၼႆ လွင်ႈၼုင်ႈတင်းဝႆ မၼ်းေၵႃႈလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေတႉေတႉ ၊ မူိဝ်ႈလဵဝ်ေၵႃႈ သမ်ႉမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်သၢၵ်ႈသႃႇ ေတႉေတႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈေသ  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ေတႉ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ေမႃသွၼ် တီႈၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းေၵႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ငိၼ်းလီငိၼ်းၸူမ်းေတႉေတႉ ဢၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸူိင်ႉၼႆ ေပႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ၵမ်ႉၼမ် မၼ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၵူၺ်းႄလႈ  လွင်ႈပုိၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၼင်ႇႁုိဝ်ႁ်ႂႈေပႃးမႅၼ်ႈပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ဢမ်ႇေပႃးႁူႉ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸူိဝ်းဢၼ်ဢႃႇယူႉလဵၵ်ႉ မွၵ်ႈ 7 ၶူပ်ႇ 8 ၶူပ်ႇ ၸူိဝ်းၼႆႉမီးၼမ် မၢင်ၸူိဝ်း ေၵႃႈ လဵၵ်ႉၼႃႇ ဢမ်ႇေပႃးေမႃလုမ်းလႃးတူဝ် ၸူိဝ်းၼႆႉေသ ၵႆႉပဵၼ်ၶူမ်းပဵၼ်ၵၢႆး တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်း ၸူိဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မီး ၊ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸ်ႂႉ ဢမ်ႇသဵၼ်ႈသ်ႂေၵႃႈ ပူိင်ၼုိင်ႈ  ၊ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးဢႃႁႃရႃႉ  ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ် ဢႃႇႁႃရႃႉ တဵမ်ထူၼ်ႈေၵႃႈ ပူိင်ၼုိင်ႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ဢႃႇႁႃရႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ေၵႃႈ လူဝ်ႇေတႉေတႉ မူိၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၼူမ်းလ်ႂ ၊ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ေတမီး ဢႃႇႁႃရႃႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်လ်ႂ ၸဵမ် ၸူိဝ်းၼႆံ သင်ၸူိဝ်ႉ ဝႃႈ ၽူႈလ်ႂ မီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၶ်ႂႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸုိင် ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းလီ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ေတႉေတႉ ယူႇၶႃႈဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...