search

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ သွၵ်ႈႁၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ယႃႈမႃႉ 1-မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ မႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉ

ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁႃႈပၢၵ်ႇသႅၼ်ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်သၢၵ်ႈသေႇၽိတ်းပၵ်းပိူင်တင်းၼမ် ဢၼ်ဢၢင်ႈတေႃႉၶဝ်ႈဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၽင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇ Gabarmyay လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢႆႇၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 October 2017 ဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလီၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေယဝ်ႉ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ (ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဢမ်ႇသႂ်ႇပႃးၸိုဝ်ႈ) လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၢင်ႈတေႃႉယႃႈပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၸႄႈၵဝ်ႇ ၽင်ႇမိူင်းၶႄႇ တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ-မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ် သွၵ်ႈႁၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ယႃႈမႃႉ 10,807-မဵတ်ႉ ၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်း ႁႃႈပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃးပၢႆ (53,000,000-Ks) ဢိၵ်ႇ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ႁူမ်ႈတင်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈမီးလွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင်ၸူး လုမ်းၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈမိူင်း ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထတ်းထၢမ် ဝႆႉယူႇလႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်တၢင်းၽိတ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းသိုဝ်ႇ Gabarmyay ဢွၵ်ႇဝႆႉပႃးတင်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းထုၵ်ႇၺွပ်း၊ ႁၢင်ႈယႃႈမႃႉ လႄႈ ႁၢင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image