မူႇၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ် တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁိုဝ် တေယူပ်ႈယွမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢိင်ၼိူဝ် တီႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တင်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆ

ၵေႃႉဢၼ်သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မေႃလူင် ၵျွၼ်ႇမႅၵ်ႉဝၢႆးလ် ႁၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇမူႇၸုမ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ပေႃးမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီၵေႃႈ လုၵ်ႈၼွင်ႈလီ ဢၼ်တေၸွမ်းတၢင်းလင်ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမီးမႃးတင်းၼမ်၊ မူႇၸုမ်းဢၼ်မီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႈၸွမ်းလင်လီၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊၸဵဝ်းႁုၼ်ႈမုၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽႂ်းၽၢႆ ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

 

ၵူႊမူႇၵူႊၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လီ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်းဝႆႉ၊ မၢင်ၸုမ်းသမ်ႉ ႁပ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ် မူႇၸုမ်းဝႆႉသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ယူႇ။ ၸၼ်ႉၼႃႈၵၢၼ်မၼ်း ယႂ်ႇၵႃႊႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မီးလုၵ်ႈ ၼွင်ႈၵူၼ်းၸွမ်းလင်သေ ၸီႉသင်ႇၸႂ်ႉသွႆလႆႈၵေႃႈ ယႃႇ ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈလႆႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (ဢွၼ် ႁူဝ်မူႇၸုမ်းသေ လၢတ်ႈလႆႈႁဵတ်းလႆႈ ၼႄၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်လႆႈ မီးလမ်ႉၵတ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ဢဝ် မူႇၸုမ်းထိုင်တီႈယိူင်းဢၢၼ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႃႈၵၢၼ် မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇပဵၼ်လႆႈ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်တေႉယဝ်ႉ)။

မီးဝႆႉ ႁႅင်းပွင် လႄႈ ၽုင်းငဝ်းၼၼ်ႉၵွၺ်း တႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းလိူင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ တီႈတေႉ မၼ်းမီးဢူၽုင်းလႄႈ ၽုင်းငဝ်း ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်း လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်း လိူင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႆႉၸိုင် ဢမ်ႇပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇလႆႈ၊ ၸၢင်ႊပဵၼ်ၵႂႃႇ ၽူႈယႂ်ႇတီႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်သေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၵွၺ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးလႆႈ မႃးၸၼ်ႉ လႄႈ ဢႃႇၼႃႇႁႅင်းပွင်ၼႆ ၽူႈလႂ်ၽႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်လႆႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ယူႇ၊ တႃႇ တေပဵၼ်လႆႈမႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၶၢမ်ႇ ပိုၼ်ႉဢိင်ၼိူဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၼမ်ႉတူၼ်ႈၸႂ်သုင် မီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼႆ ၸိုင် တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ထူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢင်ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇ ဝႆႉႁဵတ်းဝႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သေတႃႉ တီႈဢဝ်ၽွၼ်း လီ သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တိူဝ်းတွၼ်းလိူဝ် သေ တီႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ်မူႇၸုမ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူင်ႉၼႆ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်။ မေႃဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵွၺ်းသေ ဢမ်ႇမေႃႁူႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၼႆႉ တေလႆႈႁွင်ႉၶဝ်ဝႃႈ ၽူႈဝႄႈႁူဝ်ၵွၺ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ တီႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽူႈဝႄႈႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ်ဝႆႉယူႇ။
လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ လၢႆးဝႆႉၸႂ် ၽူႈဝႄႈႁူဝ် ၼႆႉ ပေႃးမူႇၸုမ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် မႃးၼႆ ၸိုင် ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႆႉတူၺ်းမၢၼ်ႇၸမ်ႊ၊ ပေႃး တူၺ်း မၢၼ်ႇၸမ်ႊၼႆ ၶိုၼ်းႁၼ်ၶိုၼ်း ၼႃႈ ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၵေႃႉလဵဝ်။ မူႇၸုမ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၵဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼႆ မေႃဢဝ်မၢႆ တွၼ်း ၼမ်ႉတွၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလီၼၼ်ႉ ၵွၺ်း။ သင်မူႇၸုမ်းႁူပ်ႉထူပ်းၺႃး လွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇသေ ယူပ်ႈယွမ်းမီးမႃးပၼ်ႁႃၼႆၸိုင် မၼ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ မၢၼ်ႇ ၸမ်ႊဢၼ်တူၺ်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေ ၶွမ်ႈဝႆႉသေ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇႁူးလႅင်းမုင်ႈတူၺ်း ႁၼ် ၽႂ်ၵေႃႈ တေၸီႉၼေး ႁႃတၢင်းၽိတ်း ပူပ်းသႂ်ႇ ပိူၼ်ႈ၊ ငိူင်ႉဝႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူၼ်တင်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸႅတ်ႈၼႆႉ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးဝူၼ်ႉ ၶဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် တင်းၽူႈဝႄႈႁူဝ်ၼၼ်ႉတေႉ တေႉ။ ပေႃးမူႇၸုမ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼႆၸိုင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ မၼ်းပိုတ်ႇႁူးလႅင်းသေ ႁပ်ႉ တွၼ်ႈပၼ်ႁႅင်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ဝႃႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇထိုင်သူၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈပဵၼ်မႃး။
မိူဝ်ႈမူႇၸုမ်းမီးပၼ်ႁႃ သုၵ်ႉယုင်ႈတူၵ်းၵိၼ်း ယူႇၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီၼႆႉ မၼ်းတူၺ်းမၢၼ်ႇ ၸမ်ႊဢိူဝ်ႈ၊ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထိုင်တႃလႂ်ၵေႃႈ ၵဝ်တေ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ သိုပ်ႇပွင်သၢင်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီမႃး၊ မီးဝႆႉၼမ်ႉၸႂ်ၼင်ႇ ၼႆ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇဝႄႈႁူဝ် ဢမ်ႇဝႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမ်ႇႁၵ်းလင်မူႇၸုမ်းမၼ်း။

တီႈဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်းၼၼ်ႉ ၾၢင်ႁၢင်ႊလၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ် (Leadership Style) မီးဝႆႉယူႇ လၢႆ တၢင်းလၢႆပိူင်။ ယွၼ်ႉၼႆ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီၶဝ် တေ ႁဵတ်းႁိုဝ် တေဢဝ်ၾၢင်ႁၢင်ႊ (Style) လၢႆးၸိူင်ႉ ႁိုဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ် သေ လိူၵ်ႈႁႃ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ယူႇတၢင်း ၼႃႈမူႇၸုမ်းသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉ၊ ယူႇဝူင်ႈၵၢင်သေ ဢွၼ်ႁူဝ် (ဢမ်ႇၼၼ်) ယူႇတၢင်းလင်သေ ဢွၼ် ႁူဝ်ပၼ်ဝႆႉၼႆ လၢႆးတၢင်းဢွၼ်ႁူဝ် (3) တွၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ်တွင်းၵိုမ်းဝႆႉယူႇ။
ၸိူဝ်းႁဵတ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း မူႇၸုမ်းႁဝ်းတိုၵ်ႉတိုင်ႈၶိုၼ်ႈမီးႁႅင်း တဵမ်ၶၢပ်ႈ တဵမ်တူဝ် ပဵၼ်ယႂ်ႇလႆႈလီဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ယူႇတၢင်း လင်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ဢွၼ်ၵၼ်းပၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၽွင်း ယၢမ်းမူႇၸုမ်းမီးပၼ်ႁႃ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇတူၵ်းၵိၼ်း ယူႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းၼႃႈသေ ၸုၵ်းမၼ်ႈ ယူႇ ၼႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပၼ်ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ၊ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်လီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽူႈဝႄႈႁူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈမူႇၸုမ်းလႆႈလီ လႆႈပဵၼ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ မေႃဢဝ်မူႇၸုမ်းႁဵတ်းၶွၼ်ႉ တဝ်ႉ ႁဵတ်းတႃႇၽွၼ်းလီမၼ်းသေ ၼႄႁၢင်ႊၼႄ တူဝ် ယုၵ်ႉႁူဝ်မႄႈမိုဝ်းဝႆႉယူႇ။ ပေႃးမူႇၸုမ်းတူၵ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၼႆၸိုင် ႁႃတၢင်းလႅၼ်ႈပၢႆႊ၊ ၵႂႃႇယူႇတၢင်းလင်ယဝ်ႉ မူၵ်းမႅပ်းႁၢႆတူဝ်ပႅတ်ႈ ပိူင် လူင်မၼ်းၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႈၶႆပၼ်ႁႃ၊ ဢမ်ႇႁတ်းႁၢၼ် ဢမ်ႇပွႆႇၽႃႈၽွၼ်း လီသုၼ်ႇတူဝ် ၶၢမ်ႇတၢႆတၢင်မူႇၸုမ်းလႆႈၼႆ ႁၼ် ၸႅင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီၼႆႉတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇမူႇၸုမ်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈလီလႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပွႆႇပႅတ်ႈ ၽွၼ်းလီသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပၼ်မူႇၸုမ်း ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇ ဝၢႆး၊ ၽူႈဝႄႈႁူဝ်သမ်ႉ မၼ်းၶီႇဝႆႉၼိူဝ်ၵွင်းလင် မူႇ ၸုမ်းသေ ၶတ်းၸႂ်တူၺ်းၽွၼ်းလီသုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမူႇၸုမ်း ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႅင်း ယူပ်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉၼႆ ၵူၼ်းလူင် ဢၼ်မေႃတူၺ်းသုၼ်ႇတူဝ်လီသေ ဝႄႈႁူဝ်ဝႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ တၢင်ႇပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢမ်ႇၵိုင်ႇဢွၼ် ႁူဝ်သေ မေႃဝႄႈႁူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းတဝ်ႇ ယဝ်ႉ။ မဵဝ်းတဝ်ႇၼႆႉ ၵွၺ်းမေႃၵႂၢတ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ႈတူဝ် မၼ်းလၢႆလၢႆ ပေႃးထူပ်းၽေးမႃးၼႆၵေႃႈ ႁူတ်းႁူဝ် ၶဝ်ႈၵွၵ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်၊ လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်မဵဝ်းၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းလႆႈယူႇဝႆႉၸၼ်ႉသေတီႈ တီႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ၸၢင်ႊတူၵ်းသုမ်း ၵၢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇယူႇ။
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ဝႄႈႁူဝ်၊ ဝႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ဝႄႈ လွင်ႈၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တိၵ်းတိၵ်းယူႇၼႆၸိုင် ဢၼ်မၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ၵူၼ်း ၸွမ်းလင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႊပဵၼ်ၵႂႃႇ ၽူႈဝႄႈ ႁူဝ် ၸွမ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် မူႇၸုမ်း ဢၼ် ၼႆႉ ပေႃးၽူႈဝႄႈႁူဝ် မီးမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆ “ၸိုင်ႈမိူင်း” ဢမ်ႇဝႃႈ “မူႇၸုမ်း” လႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ တွၼ်ႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။
ၵွပ်ႈၼႆ ႁပ်ႉဢဝ်ဝႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၽူႈဝႄႈႁူဝ် လႄႈ ဝႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်တေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ႈဢိင်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ၊ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မီးၼမ်ႉၸႂ်သုင် မီး သႅတ်ႈၸႃႇ ႁဵတ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်းၽေမႅင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်း မိူၼ် ၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆ ၸႅၼ်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

(1) ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ် ႁပ်ႉဢဝ်ႁႂ်ႈၵိုင်ႇပဵၼ် ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်လီ။
ယႃႇပေဝူၼ်ႉၵၢၼ် ၼႄလွင်ႈၼႄတၢင်းသေ ဝႄႈႁူဝ် လွင်ႈလီ ဢိၵ်ႇလွင်ႈၸႃႉတင်းလုမ်ႈ ၵၢၼ်မူႇ ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ထိုင်ဝႆႉ ၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း။

(2) တေလႆႈၶတ်းၸႂ် ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ဢွၼ် ႁူဝ်မူႇၸုမ်း ထိုင်တီႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆယဝ်ႉ ၵေႈလိတ်ႈၵေႈၶႆပၼ်လႆႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်း တၢင်းတႂ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း(ပေႃးႁဵတ်းလႆႈ ပွင်လႆႈ ၼႄလႆႈမႃးၸိူင်ႉၼႆၸိုင် လုၵ်ႈၼွင်ႈၵူၼ်းၸွမ်း လင်ၵေႃႈ တေယုမ်ႇယမ် ၸႂ်ယႂ်ႇပိုင်ႈဢိင်မႃးယဝ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီၶဝ်)။

(3) ပေႃးမေႃဝႄႈႁူဝ် ဝႄႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆ ပဵၼ်လွင်ႈငဝ်ႈပိုၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႊတူၵ်းလုၵ်းယဝ်ႉၼႆ လူဝ်ႇ ၾၢင်ႉၵႅမ်းႁူႉတူဝ်ဝႆႉ ၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း။

(4) ၸုၵ်းမၼ်ႈတၢင်းၼႃႈမူႇၸုမ်း ၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇ ၶႅင်ၶႅင်ယဝ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႉတႅၵ်ႈၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႊၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ။

(5) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸႅတ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တိုၼ်းမီးဝႆႉ လမ်ႉၵတ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလမ်ႉၵတ်ႉၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်လီ၊ ယိပ်းဝႆႉၵၢၼ်မၼ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းႁူႉႁႅင်းဢေႇလႄႈ သင်ဢမ်ႇပေႉ ၵၢၼ်မၼ်းလႄႈသင် တီႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊ ပဵၼ်လွင်ႈဝႄႈႁူဝ်ၵႂႃႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ် ၽူႈ ဝႄႈႁူဝ်သေ ပဵၼ်မႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမီးလမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ပိူင်ယႂ်ႇၸပ်းတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ-
1) တၢင်းႁူႉမေႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း
2) ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်
3) လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ၸၼ်ၸႂ်
4) လၢႆးၾၢင်ႁၢင်ႊလီ
5) ယႃႇဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ
6) ၵူၼ်းတင်းၼမ်ယုမ်ႇယမ်
7) မီးသႅတ်ႈၸႃႇ
8) တူင်ႉတူင်ႉတိုၼ်ႇတိုၼ်ႇ
9) မီးႁႅင်းၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ်ၶိုၼ်ႈ
10) မေႃမီးၸႂ်ဢီးလူ
11) မေႃယိူၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈ
12) လွင်ႈၾၢင်ႉၵႅမ် တဵမ်ထူၼ်ႈ
13) လၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တႅတ်ႈတေႃး
14) ႁူႉႁဝ်း ႁူႉပိူၼ်ႈ
15) မီးသိၼ်လီၵုမ်ႇထူၼ်ႈ
16) မေႃတႅပ်းတတ်း ပုတ်းၶၢတ်ႇ
17) ၼမ်ႉၸႂ်မေႃဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်း
18) မေႃပွင်ႇလႅင်း မုင်ႈႁၼ်တီႈၵႆ
19) မီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်း
20) တၢင်းႁူႉလႄႈ ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း မေႃၵိုၵ်း ၽၢၵ်ႈၵၼ်
21) မေႃႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် မူၼ်ႊသိူဝ်း ၸႂ်

ပေႃးဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၵႅမ်ၽၢၵ်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းယူႇၼႆၸိုင် ၸၢင်ႊပဵၼ်မႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီယဝ်ႉ ၽူႈဝႄႈႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸၢင်ႊလွတ်ႈၵၢင်းၵႂႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ ထိုင်တီႈယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈပဵၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

d5910aed676b0c94f898e01b325a3dac

 

 

 

 

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး