search

ပပ်ႉမၢႆတမ်းၽိုၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉတၢႆႇဢႃႇရီႇ ပီႊ 1958 တၢမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ၸေႃးယၼ်ႇတ/ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး) ၵေႃႉဢွၼ်တႄႇတင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႅမ်ႈဝႆႉတင်း လိၵ်ႈတႆးသေတႃႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ တႅမ်ႈတင်းလိၵ်ႈထႆး။ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးၶဝ် ၶိုၼ်းၶပ်ႉၶိုင်ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် မူႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးၶေႃၶေႃ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸုမ်းထတ်းလိၵ်ႈသႅၼ်ပၢႆး ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇၼႆ ၸင်ႇလႆႈလူင်းၼႄမႃးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

 

 

 

01-12-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉၸတ်းၵၢၼ် ၽူမ်းမ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းလွႆဢုၼ်ႈ သိုဝ်ႈမိူင်းၶိတ်ႈ မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီႈသၢင်ႇလူင်ၶဝ် မႃးတီႈပၢင်၊ ၶမ်ႈၼႆႉ ပၼ်တၢမ်ႇတီႈ ၵၼ်းၸႆး ယဝ်ႉ။

02-12-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈ လၢႆးဝူင်း ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ၵူၺ်ႈ။

03-12-1958
ယူႇၼႂ်းပၢင်သေ ၸတ်းၵၢၼ်၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈ ၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် တီႈႁူၺ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ တီႈၵူၼ်းၵုင်းသႃႇဝႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းႁဝ်း ဝႃႈၼႆ။

04-12-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈ ဢၢႆႈပၢင်ႇ ၵႂႃႇသွပ်ႇ တူၺ်းလွင်ႈပီႈၼွင်ႉၶၢင် တီႈၵုင်းသႃႇ၊ ပၼ်ၵႂႃႇ ၵွင်ႈ 45 မၢၵ်ႇ 44၊ ပၼ်ဢၶႂၢင်ႉ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၶဝ် မိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း။
မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸရေးပုင်ႇၺ၊ ၸၼ်ႇတဝူင်း၊ ပုင်ႇဢၼ်ႈ လႄႈ ပီႈသုမ်း ၶဝ် ပၼ် ဢၵျၢမ်ႇ လွင်ႈၶွၼ်ႇပုင်ႇပႃႇၶႅမ်။ လၢႆးဝူင်းၶဝ် ၶိုၼ်းမႃး၊ လႆႈမႃးၵႂၢႆးတူဝ်႞၊ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ သၽႃႇဝတြႃးလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၶမ်ႈၼႆႉတင်း (Nanglu King)။

05-12-1958
လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢၢႆႈလဵၵ်ႉ လႄႈ မူးလိင်ႇ၊ ဢၢႆႈၼု ၶဝ် ပၢႆႊဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸွမ်းၶႆႈ။
မိူဝ်ႈၼႆႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ် ၸၼ်ႇတဝူင်း ၵႂႃႇ ပၼ်တီႈပူဝ်ႇၶၢင် ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်။

06-12-1958
ၼႂ်ၼႆႉ ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈဢၢႆႈပဝ်း လႄႈ လၢႆး ဝူင်း သွင်ၶႃဢွၼ်ဢဝ် ၸုမ်းၽူမ်းမ ၶဝ် ၵႂႃႇမိူင်း ဢိတ်ႇ၊ လွင်ႈပီႈၼွင်ႉၶၢင် ႁူဝ်ယွတ်ႈ၊ ဢၢႆႈပၢင်ႇၵႂႃႇ ၵုင်းသႃႇၶိုၼ်းမႃး။

07-12-1958
ယူႇၼႂ်းပၢင်ၸတ်းၵၢၼ် လႆႈႁၼ်ၼင်သိုဝ် ၽိမ်း ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶျၢဝ်းၼိူဝ် လႄႈ ၶူၼ်းမိူင်း။
လၢတ်ႈလွင်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဢွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၸႂ်မႃးတေႉတေႉ ယဝ်ႉ။

08-12-1958
ပီႈသၢင်ႇၵုင်ႇၼ ဢဝ်ၵွင်ႈလၢႆးၽိုၼ်ႉ မႃး လဝ်း႞၊ ၵွင်ႈ Tommy ဢၼ်ပူႇႁဵင်မိူင်းယွၼ်း ၸွႆႈ ၼၼ်ႉမႃးပၼ်။

09-12-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶုၼ်သၢင်ႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၵႃႉ မိူဝ်းလႄႈ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ 1,000 ၊ ပၼ်လိၵ်ႈၵႂႃႇ တီႈၸၢႆးမိၼ်ႉ။

10-12-1958
ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်။

11-12-1958
ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်။

12-12-1958
လူင်းၵႂႃႇထူပ်းၵၼ်တင်းသြႃႇၸဝ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လႄႈ ႁႂ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ဢဝ်ငိုၼ်း လူႇၵႂႃႇ 1,000။ တၢင်းၸၢႆးထုၼ်းဢေးၶဝ် လႆႈႁူႉ ဝႃႈ ၽၢႆႇမူတ်ႇၶဝ် ၸွႆႈၵၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵုင်းထဵပ်ႈသေ တေလႆႈထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 20 ဝႃႈၼႆ။
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းမႃးထိုင် ဝဵင်းဝၢႆ လႄႈ တင်း ၵူၼ်းလူင်ၽၢႆႇမူတ်ႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႅင်းတေႉတေႉ။ ၶမ်ႈၼႆႉ မႃးၼွၼ်းတီႈလွႆ ၸေႃႈလေႃႈ။

13-12-1958
ၶိုၼ်းၽႅဝ်ပၢင်သေ ၸတ်းၵၢၼ်တၢင်းပုင်ႇ ပႃႇၶႅမ်ၵႂႃႇ။

15-12-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈဢၢႆႈၼိူင်း ဢွၼ် ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းတၢင်းမိူင်း ဢိတ်ႇ 50 ၸုမ်ႇ၊ လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢင် ၶျၢင်း ယၢင်း ၶဝ် တီႈႁူဝ်ယွတ်ႈ တေမႃးတီႈႁဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ်လူင် ဝိၺႃး ဢွၼ်ဢဝ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၵႂႃႇတူၺ်း။

16-12-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ သၢင်ႇဝိ ႁူၺ်ႈပဝ်ႈ မႃးလႄႇတီႈ ႁဝ်းသေယဝ်ႉ လၢတ်ႈလွင်ႈတေၵႃႉၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ လၢတ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ လိူၼ်ၼႆႉ 20 ဝၼ်း ၸင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်း လၢတ်ႈၼႄ။

17-12-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ သၢင်ႇသုၶဝ် ၵႂႃႇလွႆတူၵ်းသေၶိုၼ်း မႃး၊ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပေႃႈမိူင်းသေၼီး လၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေ ဢမ်ႇလႆႈသင်မႃး။
မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈယိပ်းၵၢၼ်ငဝ်ႈၸုမ်းၶဝ်ၶိုၼ်း မႃး တီႈတပ်ႉတင်ႈၵၼ် လွင်ႈလူၺ်ႈတႃႇတေယွၼ်း ၶိူင်ႈယိပ်းဝႃႈၼႆ။
တင်းမူတ်း တေယွၼ်းသၢမ်သွင်း၊ ပွၵ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ တေဢဝ်ႁႃႈႁဵင်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေတူၺ်း သေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ တေလႆႈဢဝ်သေ မိူဝ်း ၼႃႈ ၶိုၼ်းတႅၼ်း ဝႃႈၼႆ။

18-12-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇတင်ႈပၢင်ၵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇ ၼီႈဝႆႉ သီႇသွင်းပၢႆပၢႆလႄႈ တေႁႃသႂ်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉ ပၼ် ၽူႈယိပ်းၵၢၼ်ငဝ်ႈၸုမ်း။ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ သေ တေလၢတ်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈၶိုၼ်းယိပ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ – (1) ပီႈဝိတ်ႉ၊ (2) လုင်း ယီႈ၊ (3) ထုၼ်းဢေး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်ႈၸုမ်းမိူဝ်းၵႂႃႇ။

19-12-1958
ယူႇၼႂ်းပၢင်သေ ၸတ်းၵၢၼ်။

20-12-1958
ယူႇၼႂ်းပၢင်သေ ၸတ်းၵၢၼ်။

21-12-1958
ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်။

22-12-1958
ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်။

23-12-1958
ၵၼ်းၸႆး ၶဝ် သီႇၵေႃႉ ဢွၵ်ႇပၢႆႊၵႂႃႇ။

24-12-1958
ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၼ်းၶဝ် ၸွမ်းၵႂႃႇတီႈၵျွင်းတေႃႇ လွင်ႈၵၼ်းၸႆး။ ၸတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇ 16 ၵေႃႉ ၸွႆႈၽုၵ်ႉ ၽီၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။

25-12-1958
ဝၼ်းၶရိသမၢတ်ႉလႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ။
လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵၼ်းၸႆးၶဝ် မီးတီႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ၶမ်ႈၼႆႉ ထုၼ်းဢေးၶဝ် ၽႅဝ်မႃးတီႈပၢင်။

26-12-1958
ငဝ်ႈၸုမ်းလႆႈယိမ်ငိုၼ်း တီႈပီႈၸၢင်းၶဝ် သေ (2,000 Ks) ပၼ် ၸၢႆးထုၼ်းဢေးၶဝ် ႁဵတ်း ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်း။ ႁပ်ႉလႆႈလိၵ်ႈ မၶေႃႇလ ဝႃႈမၼ်း ပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ တၢင်တူဝ်မိူင်းၶၢင် မႃးတၢင်းမိူင်းထႆး သေ တေမႃးလႄႇတီႈႁဝ်း ဝႃႈၼႆ။

27-12-1958
ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်သေ ၶမ်ႈမႃး 7 မူင်း သွၼ်ၵၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းၼႄ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်။

28-12-1958
ၼႂ်ၼႆႉ ပၼ်တၢမ်ႇ ၼၢင်းလူႇ သၢမ်ၶွၼ်ႉ၊ ၼၢင်းမၢတ်ႈ သၢမ်ၶွၼ်ႉ၊ ၼၢင်းမွၼ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇ ၶွၼ်ႉ ပၢႆႊဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ႁွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးလႄႈ ပၼ်ဢမိင်ႉတီႈသြႃႇၵျွင်း သၢင်ႇၵႅဝ်ႉ ဝွတ်ႇၸလၢင်း သွၼ်လိၵ်ႈ။ ႁႂ်ႈၼၢင်းမွၼ်း ဢွၵ်ႇၵျွင်းသေၵမ်း႞၊ မိူဝ်ႈလႂ် ပေႃးမၼ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈ ဝုၼ်ႇၶၢမ်ႇဢပႅတ်ႈ သေ ငဝ်ႈၸုမ်းမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵျွင်း။
ၶမ်ႈၼႆႉ ဢၢႆႈပၢင်ႇ လႄႈ ဢၢႆႈပဝ်း မႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ၶုၼ်ႁၢၼ်လူင်ၶဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးမူတ်းယဝ်ႉ၊ မီးတီႈလွႆဢုၼ်ႈသေ မိူဝ်ႈ ၽုၵ်ႈတေမႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။
လၢတ်ႈလွင်ႈ ၶၢင်ႁူဝ်ယွတ်ႈ ႁဵတ်းၵူၼ်း လၵ်းလႅမ်ၼိူဝ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်။

29-12-1958
ၼႂ်ၼႆႉ ဢဝ်ၸလၢင်းၵွင်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸွႆႈ ထႅမ်မႃး တီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်။

30-12-1958
ယူႇၼႂ်းပၢင်ၸတ်းၵၢၼ်။

31-12-1958
မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈသမ်ႉပဵၼ် ဝၼ်း (ၶ-သ) 1959 ပီႊမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇၵႃႊ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မီးၼၼ်ႉ တေလႆႈမႂ်ႇၸွမ်းပီႊ လီ ၸွမ်းဝၼ်းၸွမ်းယၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ် တေႉတေႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ ၶတ်း ၸႂ်ဢဝ်မႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇ (ၶ-သ) တႃႇ ၸိူဝ်းယုမ်ႇယမ်ယိပ်းတိုဝ်း (ၶ-သ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼႆႉမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၵေႃႈ ၸူမ်း တွၼ်ႈၸွမ်းပီႊမႂ်ႇ (ၶ-သ) ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ တႄႇမိူဝ်ႈလႆႈၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်လွင်ႈၵၢၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မႃးၼႆႉ ၸဵမ်လီၸဵမ်ႁၢႆႉ ၵူႊသမ်ႇ ၵူႊပိူင်ၼၼ်ႉ ဢဝ်သိမ်းၸလၢင်း တႃႇတေမူၼ်ႊ တေသႂၢင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၶမ်ႈၼႆႉၵမ်း လဵဝ်ယဝ်ႉ။

တႄႇမိူဝ်ႈၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်လွင်ႈၵၢၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မႃးၼႆႉ လွင်ႈဝႃႈ ယၢပ်ႇယၢၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈတႅၵ်ႈ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇႁႃးၵေႃႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်လႆႈမႃးတႄႇ မုၵ်ႉတႄႇပၢင် တႄႇတပ်ႉသေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇၼႆႉၼႆၵေႃႈ ဢၼ်တေလႆႈယွမ်း ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵူမ်ႈယမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈပွၵ်ႈသွင်လႄႈ ယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းၵၢၼ် ငၢၼ်း ပုၼ်ႈၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆးဝႆႉတေႉတေႉ။

ၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၸႃႉမီးၵေႃႈ လီတေမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လီတႄႉ ပႆႇၸိုင်တေႉ တေႉ သေတႃႉၵေႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႊၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် တေမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ မီးမႃးဢိတ်းဢီႈ ယဝ်ႉ။ လႆႈဝႃႈလီလိူဝ် ၼႃႈတေၶၢမ်ႈၶူင်းၼၼ်ႉ တေႉတေႉ။
ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းယၢပ်ႇယၢၼ်းလႄႈ တၢင်း ၶတ်းၸႂ် တေဢမ်ႇႁႂ်ႈလိုမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေ ဢဝ်ႁွႆးၵမ်ၸိုမ်းဢွၼ်ႇမၢၵ်ႈၼႆႉ ပၼ်သတိဝႆႉႁင်း တူဝ်ၵဝ်ႇ။

ၼႂ်းတၢင်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် တႄႇတင်ႈမုၵ်ႉ ၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မႃးၼႆႉ လႆႈၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်း မႃး လၢႆပွၵ်ႈၵေႃႈ တႅမ်ႈၼႄဝႆႉယူႇ ၵႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

(ပ-သ) 2502 ၽၢႆႇတႆး လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ၊ တႄႇမိူဝ်ႈၶၢမ်ႈၶူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ 45 မဵတ်ႉ။ တီႈၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်း လႄႈ ၵိၼ်ႇၵႅၼ်ႇၵၼ် ၸမ်း တၢင်းဢွၵ်ႇၾင်ႇၶူင်း လႄႈ တီႈၼမ်ႉၵျွတ်ႈ ဢွၼ်ႇ မႃးပွင်ႇၼမ်ႉၶူင်း။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉၸမ်း ၵွမ်ႉဝႃႈ လႆႈၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်း၊ ၶိူင်ႈၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸုမ်ႇၵူႈ၊ တေဝႃႈၽႅၼ်ႇတုင်းၵူႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးလႆႈဢဝ်ယွတ်ႈမႆႉယွတ်ႈတွၵ်ႇဢွၼ်ႇ ယွမ်ႉဢဝ်၊ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ဢၼ်လိူင် ဢၼ်ၶဵဝ် ဢၼ် လႅင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တၢင်းၽၢၼ်တၢင်းၵႅၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတီႈလၢတ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼိုင်ႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ၵေႃႈ ၼိုင်ႈႁႅင်းၸႂ်ယႂ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ၵႅၼ်ႇၵႅၵ်းဝႆႉတေႉ တေႉ။

လေႃးၵၼႆႉ တၢင်းၵႅၼ်းတၢင်းမႆႈ တၢင်း ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႆႉ မၼ်းဢီးၶဝ်ႈၼႂ်းၸေးၸိမ်ႇတေႉတေႉ ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပူၼ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တၢင်းၵႅၼ်းတၢင်းမႆႈတၢင်းၶၢၼ်ၸႂ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇ ႁႃတၢင်းပူၼ်ႉလွတ်ႈၸိုင် ႁူႉတေလႆႈတုင်းႁပ်ႉဝႆႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵၢင်ႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ ၵေႃႉ တႅမ်ႈတိုၼ်းဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်။ ၵွပ်ႈၼႆ တူဝ်ၵဝ်ႇ ပူၼ်ႉလွတ်ႈ တၢင်းမႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပေႃးတေပူၼ်ႉၸွမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွမ်းဢဝ်ၼႃႈၶႅင်ႈ ႁဵတ်းတမ်ႇ တိူင်းသေ တၵ်းလႆႈလႅၵ်ႈဢဝ်တေႉတေႉယူႇဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 21-5-1958 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်း ၼႆႉ တူဝ်ၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝႆႉ ၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၽုၺ်ႇငဝ်ႈ ၸုမ်းပွၵ်ႈတီႈသွင်။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈ (ၶ-သ) 18-7-1958 (ပ-သ) 2502 ၽၢႆႇတႆး လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ၵႃႈတီႈပၢင်ႁူၺ်ႈပူႉ။
ၾၢင်ႁၢင်ႊၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႈ မိူၼ်မႃး လွႆးလွႆးယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၽုၺ်ႇငဝ်ႈ ၸုမ်း ပွၵ်ႈတီႈသၢမ် တီႈလွႆမၢၵ်ႇဢၢင်ၶၢင် ပၢင်ပႃႇပႅၵ်ႇ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈတႅပ်းတတ်းပႃး လွင်ႈၽူႈယိပ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ။ ၾၢင်ႁၢင်ႊသိုၵ်းၵေႃႈ မိူၼ်မႃးတေႉ တေႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸွႆႈ ထႅမ်မႃး။ဝၼ်းၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်းၸမ်း 28-9-1958 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း 45 မဵတ်ႉ။

ဢွၼ်ဢဝ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ ၽူႈယိပ်း ၵၢၼ်ၽၢႆႇမိူင်း ၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈတီႈသီႇ။ ပွၵ်ႈၼႆ့ ပႃးတင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းတၵ်ႉၵသူဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး။ ပေႃးၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႊသိုၵ်း လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇမႃးလီမႃးထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်းပွၵ်ႈတီႈသီႇၸမ်း (ၶ-သ) 24-11-1958 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း 45 မဵတ်ႉ။

ပေႃးၽုၺ်ႇငဝ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ယႂ်ႇ မႃးၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇမႃးၼိုင်ႈဢိတ်းသေယဝ်ႉ လွင်ႈၽိုၼ်ႉၶိုၼ်းဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃၼႆႉ ႁႅင်းၸႂ် လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃမႃးတေႉ တေႉ။

ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တေၵွၼ်းၶေႃ ၵွပ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႊသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ လေႃးၵၼႆႉ ပေႃးမီးၸေးၸိမ်ႇမႃးဢိတ်းဢီႈၵေႃႈ ၸၢင်ႊလိုမ်း ပႅတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႊဢဝ်တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးလႆႈလီလႆႈပဵၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႊ လူင်လိုမ်းပႅတ်ႈ တၢင်းယၢပ်ႇယၢၼ်း ၵူႊၸိူဝ်ႉလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် လေႃးၵၼႆႉ ပေႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵႃႊလၢတ်ႈၵႃႊပဵၼ် ၵႃႊႁဵတ်းၵႃႊလႆႈယဝ်ႉ တၢင်းလၢတ်ႈလႄႈ တၢင်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင်သေ ဢမ်ႇမီးဝိရိယလႄႈသင်၊ ၸင်ႇလႆႈလူႉတႃၼွၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းပီႊၵဝ်ႇ သဵင်ႈၶမ်ႈၼႆႉသေ တႅမ်ႈမၢႆပၼ်သတိဝႆႉႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလူင်လိုမ်းပႅတ်ႈ တၢင်းယၢပ်ႇယၢၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးႁၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈၼႆႉၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုၼ်းပၼ်ၵေႃႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၶွင်ပပ်ႉလိၵ်ႈသေၵမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၸဝ်ႈၶွင်ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၸင်ႇလႆႈမီးၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၶွင်ပပ်ႉလိၵ်ႈ

ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး
ၸွမ်ႁၢၼ်လူင်
ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်
ၸိုင်ႈတႆး
ငဝ်ႈၸုမ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်
ပၢင်ပႃႇပႅၵ်ႇ
လွႆမၢၵ်ႇဢၢင်ၶၢင်

Style Selector

Layout Style

Background Image