search

ပပ်ႉမၢႆတမ်းၽိုၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉတၢႆႇဢႃႇရီႇ ပီႊ 1958 တၢမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ၸေႃးယၼ်ႇတ/ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး) ၵေႃႉဢွၼ်တႄႇတင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႅမ်ႈဝႆႉတင်း လိၵ်ႈတႆးသေတႃႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ တႅမ်ႈတင်းလိၵ်ႈထႆး။ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးၶဝ် ၶိုၼ်းၶပ်ႉၶိုင်ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် မူႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးၶေႃၶေႃ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸုမ်းထတ်းလိၵ်ႈသႅၼ်ပၢႆး ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇၼႆ ၸင်ႇလႆႈလူင်းၼႄမႃးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

 

 

 

 

01-09-1958
ၸတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းပၢင်တပ်ႉ၊ တၢမ်းၶမ်ႈ လႆႈငိၼ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇဢွင်ႈလွင်ႈသေ ပွၵ်ႈမႃးတီႈပၢင်ပႅၵ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – သုင်ႇထွၵ်ႈ (သၢႆ လပ်ႉ) မၢၼ်ႊၶဝ် လႆႈၸိုဝ်ႈ ပူႇၶႄႇဢၢႆႈယွင်ႇ သွင် ၵေႃႉ မႃးမီးတီႈဢွင်ႈလွင်ႈလႄႈ ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈႁူဝ် ႁၢၼ်လူင် မၼေႃႇ ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် သီႇ ၵေႃႉသေ ၵႂႃႇဢဝ်။ လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼၢႆးၶဝ် တေ မႃးလႄႇတူၺ်း ဝႃႈၼႆ။
(ၸလၢင်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ် သိုဝ်ႉတီႈၽူတ်ႉ)
မၢၵ်ႇသွင်းဝိၼ်း 1,626၊ ၵႃႊမၼ်း 5,621 ဝၢတ်ႇ၊
မၢၵ်ႇသတႅၼ်း 300 – 900 ဝၢတ်ႇ၊
တင်းမူတ်း ပွင်းၵၼ်မႅၼ်ႈငိုၼ်း 6,521 ဝၢတ်ႇ၊
ဢၼ်ပၼ်ၵူၼ်းပိူဝ်ႉၵုၼ်ႇ ၵႂႃႇသွၵ်းတိၼ် သီႇလူဝ် မႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး 800 ဝၢတ်ႇ၊
ၽႃႈၵႃမႃႉ 40 ၽိုၼ် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 360 ၊
ၼူၵ်ႉဝိတ်ႇ 90၊
တင်းမူတ်း 1,250 ဝၢတ်ႇ၊
ၶဝ်ႈသၢၼ် ပႃးတင်းၵႃႊတၢင်ႇမၼ်း ၵႃႊထူင် 668 ဝၢတ်ႇ။

02-09-1958
ၵူၼ်းၵႂႃႇဢဝ်သုင်ႇထွၵ်ႈမၢၼ်ႊ ဢမ်ႇလႆႈ မႃး။ ၶမ်ႈၼႆႉ ၸတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတေၵႂႃႇ ဢဝ်ၵုၼ်ႇ 24 ၵေႃႉ။

03-09-1958
ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် 24 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢဝ်ၵုၼ်ႇ ပႃးတင်းႁူဝ်ႁၢၼ်ၵၢင် ဝိၺႃး ၊ မၼေႃႇ ၵႂႃႇဢဝ်ၵႂၢႆး (ႁူၵ်းၵေႃႉ)။

04-09-1958
ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်။

05-09-1958
ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇ ၼဵင်ႈ။ ၽူႈမူတ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈတီႈ ၽမ၊ ၽမ သမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈ ပီႈသၢင်ႇၸိၵ်ႉတ ဝႃႈ – ႁႂ်ႈလူင်းမိူဝ်း ၽသုမ်းၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 07-9-1958 ဝႃႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁူႉထိုင် ၼမ်ႉၸႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁႂ်ႈပီႈသူမ် လူင်းမိူဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းသူင်ႇလိၵ်ႈ။

06-09-1958
ၸတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းပၢင်၊ သၢင်ႇသေႃး တၢင်ႇလိၵ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉမႃးလႄႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်မၢင်ၸိူဝ်း ၶီႈယၢၼ်ႈ။

07-09-1958
ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈပႃႇၼဵင်ႈ 12 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ သၢင်ႇသုၶဝ် ၵႂႃႇ မိူင်းဢိတ်ႇ ၵႂႃႇၺႃးပေႃႈမိူင်း Sai Ni သေ လၢတ်ႈ ဝႃႈ – Sai Ni တေမႃးပႂ်ႉ တီႈ (မုၼ်တႅင်ၸဝ်ႈ) ႁႂ်ႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉဝႃႈၼႆ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေ ၶိုၼ်းမိူဝ်း တီႈလွႆတုမ်း ဝႃႈၼႆ။
လွင်ႈလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇ ဢိူင်ႇပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၼႆႉ သင်ၵေႃႈ ပႆႇသူင်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။
သၢင်ႇသုၶဝ် လႆႈၵွင်ႈပၢၵ်ႇပဵင်းသိပ်းၵမ်းမႃး ၵၼ်း႞၊ မၢၵ်ႇမၼ်းမီး ႁႃႈလုၵ်ႈ။ ၵွင်ႈၼႆႉ ၵုင်ႇၼ ႁူဝ်ယွတ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ်မႃး။

08-09-1958
မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁပ်ႉလႆႈလိၵ်ႈ မၼေႃႇ လႄႈ ဢၢႆႈ ၺူဝ်ႇ သွင်ၶႃ ပၼ်မႃး၊ လၢတ်ႈဝႃႈ – ဢၢႆႈယူင်း ပႃး တင်းၵွင်ႈ လ-ၽ မၢၵ်ႇ 50 သေ ႁၢႆၵႂႃႇတီႈပုင်ႇဢၼ်ႈ၊ ၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်ၵၼ်းၸႆး (ႁူဝ်ႁၢၼ်လူင်) တင်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် သွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႈပုင်ႇဢၼ်ႈ လွင်ႈ ဢၢႆႈယူင်း။ ၶမ်ႈၼႆႉ ဝိၺႃးၶဝ် ၵႂႃႇဢဝ်ၵူၼ်းသေ ၶိုၼ်းၽႅဝ်မႃးတီႈပၢင်။

09-09-1958
ပီႈၼွင်ႉၶႄႇၶဝ် ႁွင်ႉမႃးလႄႈ လုၵ်ႉတီႈပၢင် ပႅၵ်ႇ ပႆတၢင်းၶမ်ႈၵႂႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း တီႈႁႆႈ (မႄႈရႆႉ) သေ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်။ မိူဝ်ႈ ၼႆႉ မၼေႃႇၶဝ် ဢဝ်ၵႂၢႆးႁူၺ်ႈဢေႃႈမႃးတူဝ်႞၊ ၶမ်ႈ ၼႆႉ ၶၢႆႉမႃးတီႈငဝ်ႈၸုမ်းပၢင်ပႅၵ်ႇယဝ်ႉ။

10-09-1958
ၼႂ်ၼႆႉ ပူၵ်းတုင်း မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ 5 မူင်း 45 မဵတ်ႉ။
(ၸလၢင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵေႃႉမၢၼ်ႊ)
(မိူင်းတူၼ်)
(1) ႁဵင်မျူဝ်ႉ ၶလၶ 200
(2) သြႃႇဝုၼ်ႇ ၽူဝ်ၼၢႆးၸရေးလူင်
(3) ၵျွင်းသြႃႇ ၵျေႃႇႁၢၼ်ႇ
(4) ဢူးလေး 100
(5) ပူႇယူၼ်း 100

(မိူင်းသၢတ်ႇ)
(1) ၸဝ်ႈၵေႃး
(2) ၽၵ်းၵႃႇၶမ်းႁိူင်း
(3) သႅၼ်ၸႆး
(4) ၸရေးၼၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းၼိူဝ်ၵွႆးၵွႆး။
ဢွၼ်ဢဝ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇဢဝ်ၶဝ်ႈ သၢၼ် တီႈဢွင်ႈလွင်ႈ 10 တၢင်၊ ၼႃးၶႄႇ 20 တၢင် လႄႈ တၢင်းၵိၼ် ၼမ်ႉဢွႆႈ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ ယႃႈလႅင်။ ၶမ်ႈၼႆႉ ၼွၼ်းတီႈဢွင်ႈလွင်ႈ။

11-09-1958
ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ် တီႈႁူဝ် ႁူၺ်ႈပႃၶီး၊ ဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းၼႃးၶႄႇ လႄႈ ဢွင်ႈ လွင်ႈ မႃး 23 ၵေႃႉ ႁၢပ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် မႃးဝႆႉတီႈ ႁူဝ် ႁူၺ်ႈၼိူဝ်လွႆသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း တီႈပၢင်တပ်ႉသေ ပႃးတင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၵႃႉ လူင်းမႃးတီႈဝၢၼ်ႈ ပိၼ်ႇ၊ ၶမ်ႈၼႆႉ မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ပေႃႈမိူင်း သေၼီး။

12-09-1958
တင်းၽူႈမူတ်ႇၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ ပီႈၼွင်ႉ တႃႇၸွႆႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ထၢမ်ၶဝ်ဝႃႈ- လွင်ႈတေယိပ်းၸိၵ်း မိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်၊ တေပၼ်ၽႂ်ယိပ်း။
ႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- တေပၼ် (ၸၾ) လူင် ၵတ။ ပေႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်ယဝ်ႉ တင်းပေႃႈမိူင်း သေၼီး တိူင်ႇပၢင်ႇတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ လွင်ႈဢၼ် ပၼ်ဢႃႇၼႃႇ တီႈသေၼီး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ။ ၶမ်ႈၼႆႉ သၢင်းၸလၢင်းၵၼ် တင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်သေ ႁဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၼီႈၶဝ်ၵႂႃႇ Ks 10,000 ပၢႆဝၢတ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈၸင်ႇ သၢင်းၸလၢင်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

13-09-1958
သေၼီးၶိုၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ တင်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း ၵႃႉၶဝ် တိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ် လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ် ICS တီႈပီႈသၢင်ႇ (ၵၼ) 100 ဝၢတ်ႇ ပၼ်သၢင်ႇသု ၵႂႃႇသိုဝ်ႉတုင်း လႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၵ်း။

14-09-1958
ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈပီႈသၢင်ႇ ၵ-ၼ 200 တင်း ဢၢႆႈလႃႉ ႁဝ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇမေႃႇတေႃႇသႅင်ႇၵႄႇ ၵႂႃႇ ၵဵင်းမႂ်ႇ။ မိူဝ်ႈၸမ်တေၽႅဝ် ႁူင်းလိုဝ်ႈၵဵင်းလၢဝ် ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသတိလိုမ်းၵႂႃႇဢိတ်း႞လႄႈ တူၵ်း မေႃႇတေႃႇသႅင်ႇၵႄႇ ဢဝ်တိၼ်မိုဝ်းငွၵ်းသွၵ်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လွၵ်ႈၼင်ၵႂႃႇဢိတ်း႞။ ၶမ်ႈၼႆႉ ၼွၼ်းတီႈ လုင်းလႅဝ်းသေၼီး။

15-09-1958
ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈ ၶွင်သူၼ်သတ်း လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းတႆး မီးတၢင်းမၼ်း မႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းမႃးမိူင်းၾၢင်သေ တင်း ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၾၢင် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေ ႁဵတ်း ၵေႃႇမတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

16-09-1958
လုၵ်ႉမိူင်းၾၢင် ၶိုၼ်းမႃးဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ လႆႈ ႁူႉဝႃႈလိၵ်ႈပီႈမူၼ်း သၢင်ႇလၼ်း ပီႈၼၢၼ် ၸိူဝ်း ၶဝ်ယွၼ်းၶိူင်ႈယိပ်းမႃးလႄႈ ႁဝ်းလၢတ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၶဝ်မႃးတီႈပၢင်။
မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်း 2 မူင်းပၢႆ 10 မဵတ်ႉတေႃႇ ထိုင် 20 မဵတ်ႉ ဝၼ်းဢင်ႇၵႃႇ ဝၢႆးဝၼ်း ၼွၼ်းတီႈ ႁိူၼ်း ( ) ဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ ၽၼ်ဝႃႈ – ၶဵဝ်ႈႁဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ၼႆႉ လုၵ်ႉၸဵမ်ႁၢၵ်ႈမၼ်း ၵွၵ်းဢွၵ်ႇမႃး သိၵ်ႈပၢႆ ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၶဵဝ်ႈတူၵ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းတူၵ်းၸႂ် တူၵ်းၶေႃးတေႉတေႉဝႃႈၼႆ။ ပေႃးတိုၼ်ႇႁူႉတူဝ် လီငၢမ်းယဝ်ႉ တိူင်ႇႁႃ ၽြႃး တြႃး သြႃႇ ပေႃႈမႄႈ ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵၢတ်ႈၵၢင်း ယၢၼ်ၵႆသေၵမ်းလူၺ်ႈဝႃႈ ၼႆလႄႈ တႅမ်ႈမၢႆဝၼ်း ၼင်ႇၼႆ။ ၶမ်ႈၼႆႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇၼွၼ်း ပႃႇႁိၼ်ႉ တီႈႁိူၼ်း ပီႈသၢင်ႇၼႃႇရတ။

17-09-1958
တင်းဢီႇသႅင် ၵႆႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈ Feenel ။

18-09-1958
လွင်ႈ Feenel ၼႆႉ လႆႈယဝ်ႉ။

19-09-1958
လႆႈထႅင်ႈသေယဝ်ႉ မႃးလႄႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ပိၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈမီးၸဵပ်း တူၵ်းမေႃႇတေႃႇသႅင်ႇၵႄႇ လႄႈ လႆႈပဵၼ်ၼႆ။ ၼွၼ်းဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ။

20-09-1958
ၶိုၼ်းမိူဝ်းၼွၼ်း တီႈပႃႇႁိၼ်ႉ။ ၸတ်း ၵၢၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇတီႈပၢင်။

21-09-1958
ပီႈသၢင်ႇမိူဝ်းလႄႇႁဝ်းတီႈပၢင်သေ လၢတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း တေလႆႈၶတ်းၸႂ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႃႈၼႆ၊ လုင်းၸၢင်းသၢမ်တဝ်ႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ – သၽႃႇဝ တြႃးၼႆႉ တေလႆႈမီးယူႇလႄႈ ပီႊ ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈ တူဝ်သွင်တိၼ်ဝႃႈၼႆ။ တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် လွင်ႈတေႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ပႃႇပႅၵ်ႇ။

22-09-1958
မႃးတီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇသေ ႁႂ်ႈပီႈသၢင်ႇၼႃႇ ရတ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉတုင်း တႃႇ 35 သွၵ်ႇ။

23-09-1958
ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ။

24-09-1958
ၶိုၼ်းမႃးတီႈပၢင်ပႃႇပႅၵ်ႇ။

25-09-1958
ၸတ်းၵၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။

26-09-1958
ပီႈၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ ဝဵင်းဝၢႆၶဝ် ၽႅဝ်မႃးတီႈပၢင်။

27-09-1958
ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လိူင်ႈတင်ႈၵူၼ်းယိပ်းၵၢၼ်။

28-09-1958
ၵၢင်ၼႂ် လဵင်ႉမိူင်းသေ တႅပ်းတတ်း ၽူႈ ယိပ်းၵၢၼ်ငဝ်ႈၸုမ်း လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ တင်ႈ ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁၢၼ်ဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ၊ ၶမ်ႈမႃး ၽူႈ ယိပ်းၵၢၼ် လႄႈ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၵိၼ်ႇၵႅၼ်ႇ ၵၼ်။

29-09-1958
ပီႈၼွင်ႉမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမိူဝ်း တီႈၽႂ်တီႈမၼ်း ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈပီႈမူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမႄႈၵႅၼ်း တေႃႇမိူင်းတူၼ် မုၵ်ႉ႞။ မုၵ်ႉသွင် သၢင်ႇသေႃး ဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် မႄႈၵႅၼ်းတေႃႇမိူင်းႁၢင်။ မုၵ်ႉသၢမ် ၵၼ်း ၸႆး ဢွၼ်ႁူဝ် မႄႈၵႅၼ်းတေႃႇမိူင်းၶိတ်ႈ။

30-09-1958
ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈသၢင်ႇသုၶဝ် ၵႂႃႇတူၺ်း မၼေႃႇ တီႈမိူင်းၵျွတ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း တၢင်း။

 

 

 သိုပ်ႇလူ တွၼ်ႈႁူၵ်း

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image