search

ပပ်ႉမၢႆတမ်းၽိုၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉတၢႆႇဢႃႇရီႇ ပီႊ 1958 တၢမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ၸေႃးယၼ်ႇတ/ငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး) ၵေႃႉဢွၼ်တႄႇတင်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႅမ်ႈဝႆႉတင်း လိၵ်ႈတႆးသေတႃႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ တႅမ်ႈတင်းလိၵ်ႈထႆး။ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးၶဝ် ၶိုၼ်းၶပ်ႉၶိုင်ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် မူႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈတႆးၶေႃၶေႃ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆလႄႈ ၸုမ်းထတ်းလိၵ်ႈသႅၼ်ပၢႆး ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ်ၸွမ်းယူႇၼႆ ၸင်ႇလႆႈလူင်းၼႄမႃးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

 

 

01-08-1958

ဢွၵ်ႇၼႃးပႃႇၵၢဝ် မႃးထိုင်မိူင်းဢိတ်ႇ။

02-08-1958

ယူႇမိူင်းဢိတ်ႇ ၸတ်းၵၢၼ်။

03-08-1958

ယူႇမိူင်းဢိတ်ႇ ၸတ်းၵၢၼ်။ ၸရေးၸိင်ႇ တႃႇ သင်ႇမိူဝ်းသိုဝ်ႉပၼ် သၢႆၼႃႇလီႇ 1၊ ၵမ်ၸိုမ်း 1။

04-08-1958

ယူႇမိူင်းဢိတ်ႇ တင်းပူႇႁဵင်ႁူဝ်ယွတ်ႈ တိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ် လွင်ႈတေသိမ်းဢဝ်ႁူဝ်ယွတ်ႈ။

05-08-1958

ဢွၵ်ႇမိူင်းဢိတ်ႇ မႃးထိုင်ႁူဝ်ၸႆ။

06-08-1958

ၸတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇပိူဝ်ႉၵုၼ်ႇ 27 ၵေႃႉ ပႃးတင်းႁူဝ်ႁၢၼ်ၵၢင် ဝိၺႃး ပဵၼ် 28 ၵေႃႉ။ ၶမ်ႈ ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးၽႅဝ်ၼမ်ႉႁူး တဵင်ႈၶိုၼ်းဝႆႉ။

07-08-1958

လုၵ်ႉၼမ်ႉႁူး မႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈ တီႈထမ်ႈ ယၢဝ်း၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းယဝ်ႉ မႃးၼွၼ်းတီႈလွႆ ဢုၼ်ႈ။

08-08-1958

လုၵ်ႉလွႆဢုၼ်ႈ မႃးဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ၊ မႃႉသွင် တူဝ် ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ။

09-08-1958

ၵႂႃႇလႄႇတီႈၽူႈမူတ်ႇသူၼ်သႆး၊ ဢဝ်ငိုၼ်း တီႈပီႈသၢင်ႇၸိၵ်ႉတ သိုဝ်ႉမူးလီး 20 ဝၢတ်ႇပၢႆ 50 သတၢင်း၊ သမ်ႉဢဝ်ပၼ် (ၸႃၸေႃၶမ်း) ၵႂႃႇ 60 ဝၢတ်ႇ။

10-08-1958

ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ ပီႈသၢင်ႇၸိၵ်ႉတ 60 ဝၢတ်ႇ၊ ဢဝ်ပၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်။

11-08-1958

လုၵ်ႉၾၢင်မႃးၵဵင်းမႆႇ၊ ဢဝ်ငိုၼ်းတီႈ ပီႈသၢင်ႇ ၵ-ၼ 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၵႂႃႇလႄႇ ႁိူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶုၼ်သိုၵ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၺႃးၵၼ်။

12-08-1958

တွႆႇသၢႆၵႂၢမ်း (ၾူၼ်း)  ၵႂႃႇတီႈသႅင်ႇၶမ်းဝင်း ၵွၼ်ႈ ၽိုၼ်႞၊ လွင်ႈမူတ်ႇမႃးလၢတ်ႈႁဝ်းဝႃႈ – ၵူၼ်းလူင်ထႆးၶဝ် တေမႃးလႄႇႁဝ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝႃႈ ၼႆ။ မူတ်ႇ သလိူမ်ၵဵတ်ႇ လၢတ်ႈမႃးလႄႈ လႆႈႁူႉ ဝႃႈ ၼႆ။

13-08-1958

လွင်ႈမူတ်ႇဢွၼ်ဢဝ် ၵူၼ်းလူင်သွင်ၵေႃႉ မႃးႁႃႁဝ်း တီႈႁူင်းႁႅမ်းရႃႇၶျဝူင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆႇ မူင်း။ လႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းမႃး တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းမိူင်းတႆးဢိတ်း႞။

ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ထၢမ်ႁဝ်းဝႃႈ လွင်ႈတေၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ မီးသင် ဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇ လၢတ်ႈ ယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်း၊ လွင်ႈၵေႃႉႁၢၼ်၊ ၶိူင်ႈသိုၵ်းတင်းလူင် လႄႈ ၵူၼ်းမေႃၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇထၢမ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ႁဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉလႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း၊ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႉ႞ ၸင်ႇထႆႇ ဢဝ်ၾၢင်ႁၢင်ႊႁဝ်း တင်းၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ၼင်ႈ ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သွင်သၢမ်ပွၵ်ႈ။ ဝၢႆးၼႆႉ ၶဝ်ၸင်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈလီငၢမ်း၊ တၢင်ႇၵျေးၸူးသေလႄႈ မိူဝ်းၶိုၼ်း။

ၵႂႃႇသိုဝ်ႉဢီႈယႃ ပုၼ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၶဝ် တင်းမူတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ 1,200၊ ၼႂ်းႁဝ်းယူႇ ၵဵင်း မႂ်ႇ လႆႈသၢမ်ၶိုၼ်းၼႆႉ လွင်ႈၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ လႆႈ တိုဝ်းၵႂႃႇ ၸဵမ်ၵႃႊလူတ်ႉၵႃႊႁူင်းႁႅမ်း မႅၼ်ႈ 500 ဝၢတ်ႇပၢႆပၢႆ။ သိုဝ်ႉၼႃႇလီႇ ဢူဝ်ႇမီႇၵႃႇဢၼ်႞ လႄႈ ၵမ်ၸိုမ်းၵူႈ႞ 1,400 ဝၢတ်ႇ။

14-08-1958

ၵႂႃႇလႄႇ ၸဝ်ႈဢၢဝ် ၶုၼ်သိုၵ်း လႆႈႁူပ်ႉၺႃး ၵၼ်တင်းမေးမၼ်း၊ ၼွင်ႉမေးမၼ်း၊ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ် လွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ မႃးၵဵင်းမႂ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မေးမၼ်းမီးယူႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႊ လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းမႃးထိုင် တီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈၶုၼ်ႁၢၼ်ၼွႆႉဢိၼ်း တႅမ်ႈမႃး – ၶဝ် တိုၵ်းလႆႈမၢၼ်ႊ ၵွင်ႈ Bren 1၊ Sten 1၊ RF 2 ၊ မၢၵ်ႇမၼ်း 120 ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶမ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ႁူဝ်ၾၢႆ ဝဵင်းဝၢႆ ဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ ပႃႇႁိၼ်ႉၶဝ် မႃးလႄႇႁဝ်း၊ ႁဝ်း လႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ ၵၢၼ် ငၢၼ်း လွင်ႈမိူင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယဝ်ႉပူၼ်ႉမႃး၊ ပဵၼ်ယူႇ  လႄႈ ပဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မွၵ်ႈ သၢမ်မူင်းပၢႆယဝ်ႉ၊ ၶဝ်လႆႈၸႂ်ဝႃႈ တေႁဵတ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

15-08-1958

ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁူဝ်ၾၢႆၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလႄႇ ႁဝ်းသေ လႆႈလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈမိူင်းတႆး၊ လွင်ႈ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်။

16-08-1958

သြႃႇသေႃးၺ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႅင်းၶွင်လီ ပုၼ်ႈတူဝ်ပၼ်ႁဝ်း၊ ၽၵဝ်ႈဢုမ်ႉ၊ ၶွင်လီၼႆ့  လႆႈ တီႈ ၸိၵ်းႁူဝ်ၽၢၼ်း၊ မီးဝၢင်ႈၵၢင်ၶဝ်ၽၢၼ်းသွင် ၽၢႆႇလႄႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉယႂ်ႇႁၼ်ၼမ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ပဵၼ် ၶွင်လီပုၼ်ႈၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈၵႅမ် တူဝ်။ ၶမ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈပႃႇႁိၼ်ႉ ႁိူၼ်းၼႃႇ ရတ သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လွင်ႈမိူင်းတႆး ပုၼ်ႈတႃႇ တေတၢင်ႇၼႄပီႈၼွင်ႉထႆး။

17-08-1958

မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈၼွႆႉဢိၼ်း သူင်ႇမႃး လၢတ်ႈဝႃႈ – ႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ၊ မိူဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႊၶဝ်တၢႆ သီႇၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၵႂႃႇ သၢမ်ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈၾၵ်းသတႅၼ်းၾၵ်း႞၊ မၢၵ်ႇမၼ်းသၢဝ်း ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

18-08-1958

ယူႇလၢႆလၢႆ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၸိၵ်ႉတ ႁၢႆၵႂႃႇ လႄႈ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမၼ်းလီလီၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  တင်းပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈ တေသႂ်ႇၼင်သိုဝ်ၽိမ်းမိူင်းထႆး။

19-08-1958

ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ မႃးထိုင်ၵဵင်းမႂ်ႇ မႄႈပႃႈ လႄႈ လုင်း လၢတ်ႈဝႃႈ M.S. Erawan မႃးၽႅဝ်မိူဝ်ႈ ၼႆႉ။ တင်း (ၶွင်ၵဝ်) လႅင်တႆး ၺႃးၵၼ်သေ မၼ်း လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈမၢၼ်ႊၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းလီၼိူဝ် မၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ၼႆဝႃႈၼႆ။ ပုၼ်ႈတႃႇ တေႁႅမ်မၢၼ်ႊၼႆႉ တေၸုၼ်ႉဢသၢၵ်ႈသေ ႁဵတ်း ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

20-08-1958

ၵႂႃႇလႄႇ Erawan သေယဝ်ႉ တိူင်ႇပၢင်ႇ ၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်သိူၵ်ႈသမ်ႇ ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

(လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်)

ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ 12-08-1958 ႁိမ်းၼႃးၵွင်းမူး 5…00

ပွၵ်ႈသွင်  13-08-1958၊ 12-08-1958 ႁိမ်းဢွင်ႈလွင်ႈ

21-08-1958

တင်းၼၢႆးမူတ်ႇ  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်။

22-08-1958

တင်းၼၢႆးၽူတ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇတေ ယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် USA လႄႈ တင်းၵူၼ်း ပီႈ ၼွင်ႉ ၼၢႆးမူတ်ႇ ဢၼ်တေၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈ တီႈ ဝင်းၵွၼ်ႇ။

23-08-1958

ၼၢႆးၽူတ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းမႃးပၼ်ႁဝ်း 500 ဝၢတ်ႇ ယၢမ်း 8:00 မူင်းပၢႆ၊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း ရႃႇၶျဝူင်း၊ ၶိုၼ်းမႃးတီႈမိူင်းၾၢင် တင်းပီႈၼွင်ႉမိူင်းၾၢင် ဢုပ်ႇၵၼ်သေ ၶိုၼ်းမႃး ၼွၼ်းဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ။

24-08-1958

ပေႃႈမိူင်းယၼ်ႇၼ ပၢႆႊဢွၵ်ႇမိူင်းႁၢင် မႃး မီးတီႈဝဵင်းဝၢႆ လႆႈမႃးၺႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ။

25-08-1958

ပီႈသၢင်ႇပႃႈဝိတ်း မႃးၸွႆႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈဢၼ်တႃႇတေတၢင်ႇၼႄ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းထႆး။

26-08-1958

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် လူင်းမႃးတီႈဝဵင်းဝၢႆ။ ပုၼ်ႈတႃႇ တေႁဵတ်းပၢင်သဝ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလႅၼ်ႊလိၼ် ထႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမူတ်ႇသူၼ်သႆး ပၼ်ဢၵျၢမ်ႇလႄႈ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်း။

27-08-1958

ဢဝ်ငိုၼ်း တီႈပီႈသၢင်ႇၵုင်ႇၼ 500 ဝၢတ်ႇ၊ ဢဝ်သိုဝ်ႉသွၵ်းတိၼ် လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၵႂႃႇ။

ၶမ်ႈၼႆႉ တင်းပီႈၼွင်ႉဝဵင်းဝၢႆ၊ ပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇ တင်းပေႃႈမိူင်း မႁ (မိူင်းႁၢင်) တိူင်ႇ ပၢင်ႇၵၼ် တႃႇၵဵပ်းၶဝ်ႈသၢၼ်ပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း ပၢႆႊမႃး လႄႈ တေပျႃႉသၼ်ႇတ လွင်ႈမၢၼ်ႊၶဝ် ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ။

28-08-1958

ႁပ်ႉလႆႈလိၵ်ႈ ၸၢႆးၼီႉၶဝ် ယူႇၼႂ်းၶႄႇၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ပၼ်မႃးဝႃႈ – မီးၵူၼ်း 23 ၵေႃႉ ပႂ်ႉႁဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ပႃႇၼီႇ၊ ၼွႆႉဢိၼ်း ဢဝ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢၼ်ႊၶဝ် ပၼ်မႃး လွင်ႈမၢၼ်ႊၶဝ်ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပိၼ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈလွႆ မႃးၼွၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၽီၼမ်ႉမူဝ် သုမ်ႉပၢင်ၶၢမ်း မူးသိူဝ်း။

29-08-1958

လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၽီၼမ်ႉမူဝ် မႃးႁဵတ်းပၢင် တပ်ႉ တီႈပႃႇပႅၵ်ႇသေ ၶိုၼ်းမိူဝ်းၼွၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၽီၼမ်ႉမူဝ်။

30-08-1958

လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၽီၼမ်ႉမူဝ် မႃးတီႈပၢင်ပႃႇ ပႅၵ်ႇသေ ပီႈသၢင်ႇတီးယ ဢၢပ်ႈပၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈ လ-ၽ 113၊ မၢၵ်ႇ M-1 ၽွင်ႈ။ ပီႈသၢင်ႇ ၵ-ၼ ပၼ်ငိုၼ်းမႃးထႅင်ႈ 180 ဝၢတ်ႇ၊ ၵႃႊၶဝ်ႈသၢၼ် 300 ဝၢတ်ႇ။

31-08-1958

ပီႈသၢင်ႇၵုင်ႇၼၶဝ် မႃးလႄႇတီႈႁဝ်း လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈမၢၼ်ႊၶဝ် တီႉဢဝ် မႁႃႇၸိင်ႇ သေ ထုပ်ႉပေႃႉထၢမ်ႁႃ ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶမ်ႈ ၼႆႉ ၶုၼ်ႁၢၼ်ၶဝ် မႃးၽႅဝ် တီႈပၢင်ပႃႇပႅၵ်ႇ။

 

 သိုပ်ႇလူ တွၼ်ႈႁႃႈ

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image