search

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01-07-1958

ၼၢဝ်ႁၢႆ မႃးယူႇတီႈၼွင်ယႃႈသႆး။

02-07-1958

ၼၢဝ်ႁၢႆမႃး၊ မႃးယူႇတီႈ ၼွင်ယႃႈသႆး။

03-07-1958

လႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉၵုင်းသႃႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် လႄႈ တၢင်းၵိၼ် မႃး သူင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈ မႄႈၵႅၼ်းလႄႈ မိူဝ်း ပႂ်ႉတီႈတႃႈၼမ်ႉႁၢင်၊ တင်းပီႈသၢင်ႇလူင် ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢိုပ်းၶဝ်ႈတင်းၶိုၼ်း ၵွပ်ႈသွၵ်ႈႁႃ ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်။

04-07-1958

တင်းပူႇႁဵင် ပိင်ႇၺႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၼွၼ်း တီႈႁူၺ်ႈပူႉ။

05-07-1958

ၼႄၵၢၼ်ပၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်။

06-07-1958

ၼႄၵၢၼ်ပၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် လႄႈ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼုမ်ႇ သိုၵ်းႁၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ တေႃႇထိုင်ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်။

07-07-1958

ပူင်ႁႂ်ႈ ၼွႆႉဢိၼ်း လႄႈ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် 15 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ႁူၺ်ႈဢေႃႈ တေႃႇထိုင် ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်။

ပူင်ႁႂ်ႈ ဢိၼ်းတ ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်း ႁၢၼ် 36 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းတူၼ်။

08-07-1958

မိူဝ်ႈၼႆႉ သွၼ်ၵၢၼ်ပၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ၶဝ် တီႈပၢင်ႁူၺ်ႈပူႉ။

09-07-1958

ပီႈသၢင်ႇလူင် ပၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ပၼ်ၶူဝ်းၶွင် မႃးထႅင်ႈ၊ ပၼ်မႃးၼႃႇလီႇလုၵ်ႈ႞။ သမ်ႉႁပ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈ ၼွႆႉဢိၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ သမ်ႉဢဝ် ၼၢဝ်ပႅတ်ႈသေ တီႈၼွင်ၵွၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႊၵႂႃႇ။ ပၼ်လိၵ်ႈမႃး၊ ၸင်ႇႁႂ်ႈဢၢႆႈပၢင်ႇ ပႃးတင်းငိုၼ်း သေ ၵႂႃႇလူတူၺ်း ၼွႆႉဢိၼ်း။

10-07-1958

သၢင်ႇသု ပၼ်လိၵ်ႈမႃးၽိုၼ်႞ လၢတ်ႈဝႃႈ- ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ တေၶၢႆႉမိူဝ်းတၢင်း မိူင်း သၢတ်ႇ၊ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယူႇလီ။ ပီႈ မူၼ်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ဢဝ်မႃႉလေႃႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈ ၸႂ်ၵၼ် တေဢဝ်မႃႉလေႃႈၼၼ်ႉ ပၼ်ႁဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းပုင်ႇပႃႇ ၶႅမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၶိုၼ်းမႃး တီႈ ပၢင်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၼွင်ၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-07-1958

ႁႂ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ်ၵၢင် ဝိၺႃး ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸဵတ်းၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်း ၶိတ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီႈမူၼ်း လႄႈ ၸရေးၽူင်း မႃး လႄႇတီႈႁဝ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူဝ်းဢဝ်ယႃႈယႃထႅင်ႈ တီႈၶဝ်၊ ပူႇႁဵင်ၵုင်ႇၼ ႁူၺ်ႈသႆး ပႃးတင်းၵူၼ်း မႃး တီႈႁဝ်း ႁႃႈၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်း တူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၺႃးသင်သေ ၶိုၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်။

12-07-1958

ယူႇတီႈပၢင်။ ၼႄၵၢၼ်။

13-07-1958

ႁႂ်ႈပိင်ႇၺႃႇ ဢွၼ်ပူႇႁဵင်ၵုင်ႇၼ ၵႂႃႇတီႈ ပီႈသၢင်ႇ ………….. ။

14-07-1958

ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်း ႁၢၼ်ၶဝ် ၶၢႆႉမိူဝ်း တႄႇပၢင်မႂ်ႇ တီႈၼိူဝ်လွႆ ႁူၺ်ႈပူႉ တၢင်းတူၵ်း။ ႁႂ်ႈဢၢႆႈပဝ်း လႄႈ ဢၢႆႈသေႃး သွင်ၶႃ ၵႂႃႇတီႈပီႈသၢင်ႇလူင်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼွႆႉဢိၼ်း ၶိုၼ်းမႃးတီႈပၢင်။

15-07-1958

ပီႈႁဵင်ၵျွင်းတေႃႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ မႄႈၵႅၼ်း မႃးလႄႇႁဝ်း တီႈပၢင်။ ႁပ်ႉလႆႈလိၵ်ႈ ပူႇႁဵင်ၼမ်ႉႁူး မႃးလႄႇႁဝ်း၊ ပႂ်ႉႁဝ်း တီႈၼွင်ယႃႈသႆးဝႆႉ။

16-07-1958

ၵႂႃႇၼွင်ယႃႈသႆး၊ တင်းပူႇႁဵင်ၼမ်ႉႁူး ဢုပ်ႇ ၵၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်သေ ၶိုၼ်းမႃး တီႈပၢင်။

 

17-07-1958

ၵႂႃႇၾင်ႇႁၢင်သေ တင်းပီႈသၢင်ႇလူင် ဢုပ်ႇ ၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၵႂႃႇ မိူင်းသၢတ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၽူမ်း မိၼ်း။

18-07-1958

(ပ-သ) 2502 လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ လဵင်ႉ မိူင်း၊ ၵၢဝ်ႇဝႆႈၸဝ်ႈသၢမ်ပႃး လႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ယႂ်ႇၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်။

19-07-1958

ယူႇတီႈ ပၢင်ၼႄၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်း ႁၢၼ်။ ပၼ် မူးလိင်ႇ ၵျွင်းတေႃႇ ၵႂႃႇမႄးၵွင်ႈ ၵႃႇပိၼ်း။

20-07-1958

ယူႇတီႈပၢင်ၼႄၵၢၼ်။ ၵႂႃႇႁႃပႃ လႆႈ 2 ၸွႆႉ။

21-07-1958

ယူႇတီႈပၢင်ၼႄၵၢၼ်။ ၵႂႃႇႁႃပႃ လႆႈ 1 ၸွႆႉ။

22-07-1958

ယူႇၼႂ်းပၢင် ႁပ်ႉလႆႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၵျွင်းပၢင်ႇ ၶဝ် တေမႃးလႄႇ။

23-07-1958

ၵႂႃႇတီႈၼွင်ယႃႈသႆးသေယဝ်ႉ တင်းၵျွင်း ပၢင်ႇၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈပူႇမိူင်း လႄႈ ၽၵ်းၵႃႇ ၶဝ် ဢမ်ႇပေႃးထုၵ်ႇၵၼ်။ ပေႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးတီႈ ပၢင်လႄႈ လႆႈႁၼ် သၢင်ႇသု လၢႆးဝူင်း ဢွၼ်ဢဝ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်းမႃးတီႈပၢင်၊ လႆႈမႃး မႃႉတႆး သၢမ်တူဝ်။ ၶမ်ႈမႃး လၢတ်ႈၼႄ ပီႈၼွင်ႉ မိူင်းသၢတ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ လွင်ႈ ၽူမ်းမိၼ်း ယူႇၵိုတ်း တီႈမိူင်းဢိတ်ႇ ပႂ်ႉဢုပ်ႇ ပီႈ ၼွင်ႉမူးသိူဝ်း။

24-07-1958

ယူႇတီႈပၢင်။ သပ်းလႅင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းပၼ် ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်။

25-07-1958

ၵႂႃႇမႄႈၵႅၼ်း တိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ် လွင်ႈတေၵႂႃႇ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ လွင်ႈၽူမ်းမိၼ်း၊ ဢမ်ႇပေႃးသင်ႇၶႃႇ ၼိူဝ်ၽူမ်းမိၼ်း။

26-07-1958

လွင်ႈၽူမ်းမိၼ်း၊ ပူႇႁဵင်ႁွႆးလၵ်းမၢႆ ၼုမ်ႇ သိုၵ်းႁၢၼ် (ပၢႆႊ) ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉတီႈ လၢႆးဝူင်း လီ လီ၊ ပၼ်တၢမ်ႇ ဝၢင်းၵၢၼ်ႁူဝ်ႁၢၼ်ၵၢင် တီႈဢၼ် ဢၢႆႈဝႃႇလိင်ႇ ယိပ်းၼၼ်ႉ။

27-07-1958

ယူႇၼႂ်းပၢင်၊ သၢင်းလၢင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ပုၼ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ်လူင်ၶဝ်။

28-07-1958

မၢၼ်ႊၶဝ်ႈမႃးယႃႉ တီႈၼွင်ယႃႈသႆးသေ ဢဝ်မႃႉႁဝ်းၵႂႃႇ သွင်တူဝ်၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈသုမ်း ၸွမ်းငိုၼ်း 260 ယဝ်ႉ၊ လႆႈတီႉဢဝ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၸႃႇ လိင်ႇ ၵႂႃႇ။ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ႁဝ်း ၸွမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မၢၼ်ႊၶဝ် ပႆၽႂ်းၼႃႇ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း။ ပီႈၼွင်ႉ မိူင်းႁၢင် သမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃး ယႃႇႁႂ်ႈလမ်း၊ ႁဵတ်း ၵၢၼ် ႁႂ်ႈတူၺ်း ၼႃႈၶဝ်ဢိတ်း႞ ဝႃႈၼႆ။

29-07-1958

ၸတ်းပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈယႃႈၶဝ် ၵႂႃႇတိုတ်းယႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈမူးသိူဝ်း၊ ႁႂ်ႈ ၵျႃႇႁႃ လႄႈ ၽူမ်းမိၼ်း ၶဝ် ၸွမ်းၵႂႃႇ သမ်ႉၸတ်းၵၢၼ်မႅင်ႇပဵၼ် သီႇမုၵ်ႉယဝ်ႉ။  ပေႃးယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ၸႃႇလိင်ႇ ပၢႆႊလွတ်ႈမႃး ထိုင် တီႈပၢင်။ ၶမ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇတီႈပၢင်သေ မႃးထိုင် ၼႃး ပႃႇၵၢဝ် တဵင်ႈၶိုၼ်း 3 မူင်းယဝ်ႉ။

30-07-1958

တင်းပီႈၼွင်ႉ ၼႃးပႃႇၵၢဝ်ၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၼ်။

 

သိုပ်ႇလူ တွၼ်ႈသီႇ

ၶေႃႈမုၼ်း / သႅၼ်ပၢႆး

Style Selector

Layout Style

Background Image