search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် ၸၼ်ႉႁႃႈလၢဝ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢူးတေႇၸ ပိူင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၾၢႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းလင်

သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး 2-ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2-ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးတႄႇမႆႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် တီႈၸၼ်ႉ-5 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 03:00-မူင်း ဝၼ်းထီႉ 19 October 2017 ၊ တၢင်းႁိုင်ၾႆးမႆႈ 3-ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ၊ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးႁွင်ႈလိုဝ်ႈယူႇ 189-ႁွင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း 141-ၵေႃႉ ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉတႃႇ 96-ႁွင်ႈ၊ တႃႇၵူၼ်း 120-ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း။

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ၸၢဝ်းၵျပၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 50-ပၢႆ ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁွင်ႈ-B ၸၼ်ႉ-4 ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ (ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးႁိုဝ်ယိင်း) ဢၼ်ၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁွင်ႈ-A ႁူမ်ႈၵူၼ်း 2-ၵေႃႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၾႆး၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်သေ လႆႈလုၵ်ႉတီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈ ၸၼ်ႉ-4 ၵျွၵ်းတူၵ်းလူင်းတၢင်းတႂ်ႈသေ မီးလွင်ႈၸဵပ်းမၢတ်ႇတီႈၶႃ လႄႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႄၾႆး၊ သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းသင်သေ လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇထူး လႆႈမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် လုမ်းၽွင်းတၢင် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ် ပေႃးတေႁၢၼ်ႉၸႂ်ပဵင်းပေႃးၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ်သေ တေၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီးပျႄးလိတ်ႉသ် ၼႆႉလႆႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ ပီႊ-1943 သေယဝ်ႉ ထိုင်မႃးပီႊ-1948 ႁဵတ်းပဵၼ်ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၵဵဝ်ႇပၢႆးၸီႇဝၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢႆးမႃးၼႂ်းပီႊ-1979 မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပဵၼ် ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ် ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ ပီႊ-2010 ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ယိပ်းၵမ် ၸုမ်းၶွမ်ႇပၼီႇထူး ဢူးတေႇၸ လႆႈၶိုၼ်းၶၢတ်ႈဢဝ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူၺ်ႈပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ပိူင်ႇဝႆႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7-ပီႊ ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆသေ တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႂ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း / တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း


Style Selector

Layout Style

Background Image