search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၼိူဝ်ၵႄး ၼမ်ႉၶွင်ဢၼ်လႆလတ်းဝူင်ႈၵၢင်မိူင်းလၢဝ်း၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈလႄႈ ၶႄႇ ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2017 ဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 19 တီႈမိူင်းလူင်ပိူၺ်ၵျိင်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင် ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလၢၼ်ႇ (ၵဵတ်ႉ) ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း ဢၼ်မီးၵၢၼ်ၵႃႉႁူမ်ႈၵၼ် သၢပ်ႇၼမ်ႉၶွင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵၢၼ်ၵႃႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး- ၶႄႇ၊ ၶၢင်- ၶႄႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွၵ်ႈၶူဝ်း ထတ်းယဵဝ်ႈ ၽဵဝ်ႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼၢင်းၽၵၢႆႊမၢသ်ႊ ဝဵၼ်ႊရႃႊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊ တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း 5 ပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈပီၼႆႉၾၢႆၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇဝႃႈၵုၼ်ႇတၢင်းၶၢႆ၊ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈပေႃးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေၶိုၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း 5 ပီလႂ် 1 ပွၵ်ႈ ပီၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 18 / 10/ 2017 တီႈမိူင်းလူင်ပိူၺ်ၵျိင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇတႄႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/10/ 2017 သေတေၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင် 26 /10/2017 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ ယိုတ်းလႆႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

 

ၶေႃႈမုလ်း / ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image