search

သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလူင်း Window-8 ဢမ်ႇၼၼ် Windows-8.1 ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၵႆႉလႆႈႁၼ်ပၼ်ႁႃ မိူၼ်ၼင်ႇသႂၢင်း Progrem မႂ်ႇမႂ်ႇ တၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၸႂ်ႉၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႆႉၸႂ်ၸႃႉသေ ၵႆႉလူင်း Windows မႂ်ႇထႅင်ႈ

ပၼ်ႁႃၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ၽူႈၸိူဝ်းၵႆႉလူင်း Windows ၶွမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် လူဝ်ႇသႂၢင်း လွၵ်းမိုဝ်း KeyMagic ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ တေၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ Code မၼ်းႁၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် Windows Features မၼ်းပႆႇလႆႈပိုတ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ၶႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Windows Features ၼႆႉၸိုင် ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ် တႂ်ႈၼႆႉၶႃႈတႃႉ။


{Click to Download .NET Framework }

 Software ၼႆႉ ၸႂ်ႉလႆႈ ၼႂ်းWindows-8/8.1 x86-Bit လႄႈ x64-Bit

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈသ တေလႆႈၸႂ်ႉ .NET Framework ၼႆႉဢၼ်လဵဝ် ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်မၼ်းယွၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇတႂ်ႉၼႆႉၵူၺ်း။

ပေႃးထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ Successfully ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်ထႅင်ႈ တူဝ် Exit

တီႈၶီးပွတ်ႇႁဝ်း ၼႆႉၶႃႈတႃႉ၊ ပေႃးယဝ်ႉသိုပ်ႇပႂ်ႉဝႆႉ ထႅင်ႈၵႅပ်ႉၼိုင်ႈသေ မၼ်တေၸႂ်ႉႁဝ်း ၼဵၵ်းပၼ်ထႅင်ႈ finish ပေႃးႁဝ်း ၼဵၵ်းပၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ၸႂ်ႉလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇၸႂ် ယဝ်ႉၶႃႈ။

 

 

 

ၶၢဝ်ႇ - တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image