search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးယိုတ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးယိုတ်းဝႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 16/10/2017 ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးယိုတ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ထတ်းသၢင် ၶေႃႈမုလ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်ၶွမ်ႊမတီႊၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႇယိုၼ်ႈမႃး။ ၸၼ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ထတ်းတူၺ်းလိၼ် ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းမီး 5 သႅၼ်း။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈတီႈလိၼ် 5 သႅၼ်း လုၵ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်း တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ။ ပေႃးလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၸၼ်ႉၸႄႈ တွၼ်ႈယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးယိုတ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ၼႃရီႇ ပၼ်ႊထီႊယူႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး။ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း၊ တင်း ၸၼ်ႉဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢိူင်ႇၵွင်းၵေး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႇသိမ်းဢဝ်ဝႆႉသေ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊႁဵတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇႁဵတ်းသင် ပွႆႇဝႆႉႁဵတ်းၼၼ်။ ၽိူဝ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊပတီႊ တီႈလိၼ် ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉသေ တႄႇႁဵတ်းၵူဝ်ႇတွင်ႇ( တီႈၵဵပ်းၶွင်) ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း သင်ဢမ်ႇပွႆႇပၼ်ၼႆ ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းၵႃႈၶၼ်တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းတပ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တပ်ႉသမ်ႉပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း 3-4 ၵေႃႉသမ်ႉ ႁိမ်ၵၼ် ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ၽႂ် မီးပၼ်ႁႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 5 သႅၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းယိုတ်းဢဝ်ႁဵတ်းလိၼ်တပ်ႉဝႆႉ။ သိုၵ်းယိုတ်း ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶုတ်းႁႄႈ။ သိုၵ်းယိုတ်းပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊဢဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁပ်ႉဢဝ်သေတႃႉ ႁိမ်ၵၼ်၊ ထဵင်မေႃးၵၼ် ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ……. လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၽူႈမီး ဢႃႇၼႃႇယိုတ်းဢဝ်ထႅၵ်ႇႁဵတ်းလွၵ်းၶၢႆၵိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 

ၶၢဝ်ႇ - ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image