search

တီႈၼမ်ႉမ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉသူး /ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ၊

ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 10 တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2017 ၼႆႉ ပဵၼ် ၸၢႆးသီၶိူဝ်း တီႈၼမ်ႉမႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ မေးၼၢင်း ၸၢႆးသီၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၸၢႆးသီၶိူဝ်း လႆႈႁပ်ႉသူး/ ရၢင်းဝလ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇမီးမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယိၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်း တႄႉတႄႉ ၵူၺ်းၵႃႈသူးဢၼ်ၼႆႉယုမ်ႇယမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ တေမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ သိုပ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသီၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေတေႃႇသူႈသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ လွတ်ႇ လူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်သေ လႆႈလူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/07/2017 တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ၸၢႆးသီၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ဢၼ်ပိုၼ်ႉပွႆႇ ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယူႇ လွင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်မီးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီတွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပႃႈလင်တႄႉတႄႉ ” ဝႃႈၼႆ။

သူး (ရၢင်းဝလ်း) ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ၊ ၸဝ်ႈၼၢင်းဢိင်ႊငႄႊ (Inge Sargent ဢၼ်ပဵၼ်မႁႃတေဝီႇ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်၊ ၼၢင်းၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ) ဢွၼ်ႁူဝ်မွပ်ႈပၼ်ၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်မႃးပီႁႅၵ်ႈမိူဝ်ႈပီ 2008 ။ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး သိုပ်ႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈၵူႈပီတေႃႇထိုင်ပီ 2017 ၼႆႉ၊ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼိုင်ႈပီလႂ် 1 ၵေႃႉ။ လိူၵ်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁၢပ်ႇႁၢမ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ရၢင်းဝလ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းဝႂ် ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇ ငိုၼ်းၻေႃႊလိူဝ်ႊ 3,000 ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉမွပ်ႈရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးယဝ်ႉ 10 ၵေႃႉ။ 1.ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈသုတ်း မိူဝ်ႈပီ 2008 ပဵၼ်ၸၢႆးၽူးမိူင်း ၽူႈၸွႆႈႁႅင်းၵၢၼ်။ 2.ပီ 2009 ၸၢႆးသႅင်ၽၼ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်မူႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း။ 3.ပီ 2010 ၼၢင်းမွၼ်းၵဵင် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၼႂ်းၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး။ 4.ပီ 2011 မေႃယႃၸၢႆးပေႇတ လွႆၵေႃႇဝၼ်း။ 5.ပီ 2012 ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (လၵ်းတႅင်ႇ) ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ႁူင်းၼႄပိုၼ်း။ 6.ပီ 2013 ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင် ၽူႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ။ 7.ပီ 2014 ၶူးၼၢင်းလႃႈ ၵေႃႉၶတ်းၸႂ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး။ 8.ပီ 2015 ၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၼူၼ်းႁွမ် ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၽူႈၶတ်းၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း။ 9.ပီ 2016 ၸၢႆးသု ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇလႄႈ တူင်ႉၼိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ၊ 10. ၸၢႆးသီၶိူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 10။

 

ၶၢဝ်ႇ - ပၢင်လူင်

Style Selector

Layout Style

Background Image