search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 25 ၸုမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ၊ တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈ

တီး။ ယုၵ်ႉၸၢႆးၼုမ်ႇတွင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 16/10/2017 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်ၵၢၼ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆႉ။

ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပီမႂ်ႇတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တႃႇပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ တင်းမူတ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈ ၸႂ်ၵၼ် လိူၵ်ႈပီႈၸၢႆးၼုမ်ႇတွင်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ပီႈၸၢႆးတိၼ်ႇ။ ယဝ်ႉ သမ်ႉ ၵေႃၽႄၼႃႈၵၢၼ်မီး19 ဢၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈ ဝၼ်းၸတ်းႁဵတ်း တေပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 17-19/11/2017 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ဢွင်ႈတီႈၸတ်းႁဵတ်း သမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်းသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2017 ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2017 ၵၢင်ဝၼ်း လဵပ်ႈတူၼ်ႈၶူဝ်းလူႇ၊ ၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/11/2017 ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပဵၼ်လုင်းၸၢႆးထုၼ်းမျႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပီၼႆႉ ပၢႆးယူႇလီ ယူပ်ႈယွမ်း ဢမ်ႇ ပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမွပ်ႈပၼ် လုင်းၸၢႆးၼုမ်ႇတွင်းၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ဝႃႈၼႆ။

 

 

ၶၢဝ်ႇ - ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image