search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၵူၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ လုမ်းလႃး သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် (ၵျွင်းမိူင်းၼၢႆး) ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

သင်ၶၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ် ၶူးလူင် ဢႃၸေယ ၽူႈၵွၼ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ (ၵျွင်းမိူင်းၼၢႆး) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈလီငၢမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2017 လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ယၢမ်း 6:15 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဢႃၸေယ ဢၽိထၸမႁႃရတ်ႉထၵုရု ၽူႈၵွၼ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ တီႈထၢတ်ႈၽြႃးၵဝ်ႈသူႇ ဢိူင်ႇ ၵၢတ်ႇၾႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ၸႃပၼ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး လူင် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၵႃႈၸူဝ်ႈႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃး ထိုင်ၵႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင် သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၸႃပၼၸဝ်ႈၶူးလူင်ဢႃၸေယ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဢႃၸေယ ပူင်မႃးဝႆႉတီႈထၢတ်ႈၽြႃးၵဝ်ႈသူႇ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 18/09/2017 – 15/10/2017 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းၸမ်လိူၼ်ၼႆႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃးလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တင်း မူတ်း လႆႈ 1300 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၵႂႃႇသမ်ႉ 500 သႅၼ်ပၢႆ။ ငိုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တႄႉတေဢဝ်လုမ်းလႃး ႁဵတ်းထၢတ်ႈထႃႇပၼႃ ၶုမ်ၵူတ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်း 2 သူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်း ထႅင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေသႂ်ႇၼႂ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈထမ်ႇမေႃးတယ တင်းမူတ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဢႃၸေယ ဢၽိထၸမႁႃရတ်ႉထၵုရၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ)၊ ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵဵင်းႁႆး၊ မႄႈသၢႆ၊ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး၊ ၵဵင်းႁုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ဝၼ်းပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၼႆႉ ၾူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်း မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ၵွၼ်ႇတေသၢင်းၵျူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၾူၼ်ၼႆႉတူၵ်းၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈ မဝ်းယႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မႃးတၢၼ်း/လဵင်ႉလူ (ၵၢတ်ႇ ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ) ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၶႂ်ႈဝႃႈ မီး 50 သုမ်ႉပၢႆ။ တၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ တၢၼ်းမူတ်းၵၼ်ၵူႈသုမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဢႃၸေယ ဢၽိထၸမႁႃရတ်ႉထၵုရု လႆႈၶဝ်ႈ သူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/ 07/ 2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 07:08 မူင်း ၽွင်းဢႃယု ၸဝ်ႈလႆႈ 91 ပီ ဝႃသႃ 70 ဝႃႇ၊ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်တိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈ ထမ်ႇမေႃးတယ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

 

 

ၶၢဝ်ႇ - ပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image