search

ထုၵ်ႇလီႁုၼ်ႈမုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

လုမ်းလႃးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ၊ သင်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပႆၽိတ်းပိူင်ႈ

ၽိတ်းတၢင်းမၼ်း၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈပႅတ်ႈလွၵ်ႇပႅတ်ႈ လၢႆၵႂႃႇ၊ ၸၢင်ႈဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉ လႆႈႁူဝ်သင်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႂ်လႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼၵ်းလိၼ်ၼၵ်းမိူင်းတီႈလိၼ်မိူင်းၵိူတ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ၊ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽူႈလုမ်းလႃးပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပူႇ၊ ယႃႈ၊ ၼၢႆး၊ ဢၢဝ် ၽႂ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီမီးလၢႆးၵႅမ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်းယူႇ။

Shan education 1

ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း (ပူၵ်းပွင်)လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆယၢင်ႇလႄႈလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တီႈဢၼ်ၽူႈလုမ်းလႃးၶဝ် ထုၵ်ႇလီၽိူမ်ႉထႅမ် ပူၵ်းပွင်လႄႈ ႁုၼ်ႈမုၼ်းပၼ်ၶဝ်-

  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇတူဝ်
  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ ၸႂ်
  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ လိၵ်ႈလၢႆး
  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ
  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ တူင်ႇဝူင်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၽိူမ်ႉထႅမ် ႁုၼ်ႈမုၼ်းပၼ်ၵူႈတွၼ်ႈၵူႈဝွင်ႇယူႇ။

မိူဝ်ႈမႃးဝၢႆႇတူၺ်းလၢႆးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇ၊ ဝဵင်း၊ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်ၽူႈလုမ်းလႃးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၶူးသွၼ် မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ငဝ်ႈ၊ ၵၢင်၊ သုင်ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇ လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ၵူႈဢၼ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလိူဝ်သေ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းတၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇယၢင်ႇဝႆႉ၊ တွၼ်ႈၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ႁႅင်းဢေႇလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးပၵ်းၸႂ်ၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်လူင်လၢင်။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈဢၼ်ၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇ လိၵ်ႈလၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈလုမ်းလႃးၶဝ်၊ ၶူးသွၼ်ၶဝ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉဢၼ်လႅတ်းသႅဝ်း၊ ပဵၼ်ၽူႈႁဵၼ်းၶႅၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ၽူႈၺၢၼ်ႇၽၢႆၽႂ်းၶၼ်ၼႆ။ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇ လႆႈမၢတ်ႈလီ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ် လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်သႄႉသမ်ႇမုၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၺၢၼ်ႇထိုင်ႉ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႅတ်းသႅဝ်းၼႆ ႁင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႃးၵေႃႈဢမ်ႇဢေႇယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇ၊ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸူဝ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးမႃး တင်းၼမ်ယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶေႃႈယုမ်ႇယမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်မူၼ်ႉမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃးတၢင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ၶဝ် တေလႆႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ပိူင်လဵဝ်။ ဢွင်ႈတီႈတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၼၵ်းသေ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၵႂႃႇ ၽွမ်ႉၽွမ်ႉၽဵင်ႇၽဵင်ႇၵၼ်ယူႇ၊ သင်မႃးထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးသေ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉၼႆႉ ၺၢၼ်ႇၽႂ်းၽၢႆၼႃႇ၊ ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းလႆႈမၢတ်ႈၼမ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ထိုင်မိူဝ်ႈယၢမ်းယဝ်ႉႁဵၼ်းသေမႃးတေႃႇသူႈၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉယူႇၼႂ်းလူၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႈလီၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း သမ်ႉမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမိုဝ်းၼမ်၊ လဵၼ်ႈ ဢဵၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈမႃးတေႃႇသူႈၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ယူႇၼိူဝ် ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈမၢတ်ႈ ၼမ်ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးမီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇသင်ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

သင်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၶဝ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢႆးမၢၵ်ႉၸူႇၵႂႃႇပၢၵ်ႉ၊ ၸၢႆးပိဝ်းၵဵတ်ႉလႄႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉႁဵၼ်း၊ ၾၢႆႇၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ဢေႇဝႆႉ။ ဢဝ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမိုဝ်း ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထိုင်ပဵၼ်မႃးၽူႈမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လိုဝ်းလင်ယူႇ ယၢမ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းတူဝ်ယၢင်ႇ သေလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ တေလႆႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးပိူင်လဵဝ်။ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၾၢႆႇတူဝ် ႁိုဝ် တူဝ်ထူပ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈသၢင်ႈမႃးၵိုၵ်းႁွမ်း ၽႃၶၢင်ႈယူႇၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝႃႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈယႃႇ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၽူႈၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးႁုၼ်ႈမုၼ်းၶဝ်၊ ၽူႈဢၼ်ၶႅၼ်ႇၾၢႆႇၵၢၼ်လိၵ်ႈ ၵၢၼ်လၢႆးၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၽွၼ်းဝႃႈ ၽူႈတိုဝ်တၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းပူၼ်ႉလိူဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈၽူႈလုမ်းလႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပူႇ၊ ယႃႈ၊ ၼႃႉ၊ ၼၢႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီထတ်းသၢင်တူၺ်းလႄႈ သွၵ်ႈႁႃလွၵ်းလၢႆး လၢႆလၢႆဢၼ်သေ ႁုၼ်ႈမုၼ်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး၊ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၾၢႆႇတူဝ်၊ ၾၢႆႇၸႂ်၊ ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်း၊ ၾၢႆႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ။ ထုၵ်ႇလီႁုၼ်ႈမုၼ်ႈၵၼ်ယူႇ ၵူႈတွၼ်ႈတွၼ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းပၼ်ၵူႈတွၼ်ႈတွၼ်ႈၼင်ႇၼၼ်ၵွၼ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၸင်ႇတေပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶဝ်မုင်ႈမွင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း (မိူင်းၶုၼ်)

Style Selector

Layout Style

Background Image