search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈသွမ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း သမ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/4/2017 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး မီးႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တင်း တီႈတၢင်းၽႄပႃၶီး။ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတႆးတင်းလၢႆ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈဝႃႈ တေလႆႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈၵႂႃႇၵၢႆၸမ်၊ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၶႅၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈ။ တီႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႂ်းတပ်ႉ ၶလယ 131 ၊ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈသမ်ႉ တီႈ တပ်ႉပၢင်ႇၸွႆး မီးႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶေႃၶေႃ။

 

 

ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း လိူဝ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၊ သိုၵ်းတႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း။ ၼႆႉမၼ်းၸီႉၸမ်ႈ ၼႄဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း သမ်ႉဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်လဵၵ်ႉၸွမ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးဢဝ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ဢၢင်ႈဢိင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2016 ၶွင်ၸုမ်း BNI ၼၼ်ႉ ဝႃႈ – ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်း 8000 ပၢႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈသေ ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်လႆႈၶေႃႈမုလ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁႅင်းသိုၵ်း SSPP/SSA တႄႉဢမ်ႇပႆႇမီး။

ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး။ ပႃးၸဵမ်ထုင်ႉမိူင်းၼွင်၊ မိူင်းၸၢင်၊ မိူင်းသူႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ။ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းသႅၼ် ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵမ်းလႂ်ၵေႃႈလီ ပႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2010 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅၵ်ႇလႅင်း ဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ၊ ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၸတ်းႁဵတ်းလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ မႃးၵူႈၵမ်း – ဝႃႈၼႆ။

Style Selector

Layout Style

Background Image