search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၸုမ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း

သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ထႅင်ႈသေ တတ်းမၵ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈလိူၼ် (တေႃႇထိုင် 13/05/2017) ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/04/2017 တင်ႈတႄႇတၢမ်းၶမ်ႈယၢမ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၶဝ် တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢင် ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း တင်းသင်ၶၸဝ်ႈမီးမွၵ်ႈ 50 ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸဵမ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လုင်းတေႇဝိင်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းလုင်းၸၢႆးလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊပျေႉဢွင်ႇႁိူင်း တင်းႁိူင်းမဵတ်ႉတႃႇၶဝ်သမ်ႉ မီးၼၢင်းႁၢၼ်ႇ၊ လုင်းထုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၵ်ႉၵသေၼ ဝတ်ႉလွႆလႅင် ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႃႈၸႄႈဝဵင်း ၾၢႆႇပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃ လၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးတီႈၵျွင်းလွႆလႅမ်၊ ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶ၊ ၶဝ်တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ၶုတ်းၶိုၼ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၶလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၶဝ်၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶုတ်းထႅင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆတတ်းမၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈမိူဝ်း။

“ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်တေၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်တႃႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်၊ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၵႂႃႇလိူၼ်ၼႃႈဝၼ်းတီႈ 13 ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးဝႃႈထိုင်မႃးလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႃႈၼႆႉ ၶဝ်တေဢွၵ်ႇမိူဝ်းယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ၶဝ်တေၵိုတ်းၵႂႃႇတင်းပိုၵ်း၊ ၶဝ်တေဢမ်ႇမႃးၶုတ်းထႅင်ႈ။ သင်ဝႃႈၶဝ်မႃးၶုတ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းသင်ၶၸဝ်ႈ တေသိုပ်ႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ”- ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၵ်ႉၵသေၼ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးထိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ပႃးၸဵမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်း၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇ Media တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇ Media ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ၶႅၼ်းတေႃႈပၵ်းႁူပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းပၼ် သၢႆငၢႆၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ပႃးၸဵမ်ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၽွႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႁဝ်း သၢၼ်ၶတ်းယူႇၼၼ်ႉ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ပႂ်ႉလူလွမ်တူၺ်းပႃးၵႂႃႇၶိုတ်းတၼ်း သေၵမ်း။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ တိုၼ်းတေတေႃႇသူႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇၼႆတႄႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးၼႄ ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉလၢႆပုၼ်ႈၵွၼ်ႇ”-ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵိုင် ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“ၶႃႈႁဝ်းတႄႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသေ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈသၽႃးယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းသီႇႁဵင်ပၢႆၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၵေႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈ/ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁဝ်းမီးၼၼ်ႉတႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ပႂ်ႉထွမ်ႇငိၼ်းၶေႃႈတွပ်ႇၾၢႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ”။

ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ၽွင်းတႅၼ်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပႃးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၾၢႆႇၵူႈပႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်၊ ၵၢၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ်၊ ႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

 

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/04/2016 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆးၶဝ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈၸဝ်ႈမိူင်း ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈလွႆသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉလူႉလႅဝ်သၽႃႇဝ။ ၶေႃႈၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈထူပ်းၽေးၶဵၼ်၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလူႉလႅဝ်၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတၢႆ၊ ႁႂ်ႈၵွတ်းၽၢၼ်သေၵမ်း- ၼႆယဝ်ႉ။


Style Selector

Layout Style

Background Image