search

ၼင်ႇႁိုဝ်တေလူတ်းလႆႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်းႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶွၼ်ႇလူတ်ႉ License ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်း လွင်ႈၵႃႈ ႁဵတ်းဝႂ် License ၵႃႈယႂ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ License ငၢႆႈ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမၢတ်ႈမၢႆၵႂႃႇ။ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဝၼ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017) ၼၼ်ႉ ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်းဢဝ်ဢုပ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
image 28 copy
 
ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
1.Man using drugs copy
 
ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ

သိုပ်ႇလူ
 

ၶၼ်လႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ( 11/12/2017 )

 

 

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း (05:48)မူင်း

ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ =    41.9359   ပျႃး

ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =  1,369.05  ပျႃး

ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ =  206.681  ပျႃး 

 

ၶေႃႈမုၼ်း - ( ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ )

 
 
 
 
 
pdf copy
 
PDFZilla 3.0.7 Portable ဢဝ်ၾၢႆႇ PDF လၢႆႈပဵၼ် Word, Excle, Image

PDFZilla 3.0.7 Portable ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ PDFZilla3.0.7Portable

သိုပ်ႇလူ
 
 
 
 
 
screenshot copy
 
Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း(ၽၢႆႇတႆး)

Ringdroid Tai.apk တႃႇတတ်းသဵင်ၽူင်း ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆးဝႆႉၽူႈလႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်းၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယဝ်ႈၶႃႈ။

သိုပ်ႇလူ

"ၵၢၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁႅင်းသိုၵ်း"

ဢမ်ႇမီးသင်ယၢပ်ႇယဵၼ်းလိူဝ် ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း။ လွင်ႈယၢပ်ႇၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ႇၵူတ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သိုဝ်ႈ။ ၶဵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉတွၼ်း။ ယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ႁႂ်ႈဝႄႈပၼ်လႄႈ ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢွမ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ်ၵႂႃႇလိုၼ်းလင်ၵေႃႈ တေထိုင်ဢွၼ် တၢင်းၵွၼ်ႇ၊ ၼႄဝႃႈပဵၼ်ၽူႈႁူႉပၢႆးတိုၵ်းၵူတ်ႉသိုဝ်ႈ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉယမ်!

ၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၶႄႇၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ
လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်။

ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅမ်ႈၾၢၵ်ႇတၢင်တူဝ် သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

 

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်းတႆး Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။

 

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇသမႃးၶူမ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ100 ပၢႆ ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉDr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၵၼ်ႇတေႃးၵႃႇရဝၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃးၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းၶူးသွၼ်လူင်ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း၊လၢတ်ႈလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းဢၼ်ယၢမ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆးမႃး၊ၵူႈၸုမ်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးၶူး သွၼ်လူင်သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းယိၼ်းၸူမ်းလႄႈၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်း။

ၶူးသွၼ်လူင် Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “တႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉမေႃလိၵ်ႈတႆး၊ တႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇပိုၼ်းတႆး၊ တႆးၵူႈၵေႃႉ တႆးၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉထိုင်မိူင်းတႆး၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁွတ်ႈထိုင်တီႈ မိူင်းလႂ်ၵေႃႈယႃႇလိုမ်းလဵပ်ႈႁႃတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃသေၶိုၼ်းဢဝ် မိူဝ်းပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်း၊ ယႃႇလိုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းလႄႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 03/07/1932 တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈပုင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇမူဝ်းလႄႈ ပႃႈၼၢင်းထုၼ်း မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် BA တီႈတႃႈၵုင်ႈၾၢႆႇပၢႆးပိုၼ်း၊မိူဝ်ႈပီ 1960 ယဝ်ႉ M,A ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် Denver University , Colorado, USA၊ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး၊တႃႈၵုင်ႈ၊ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊မၵူၺ်းလႄႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေယၢမ်ႈပဵၼ်ၶူးမေႃလူင်ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉပၢႆးပိုၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ။ မုၵ်ႉၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ ပၼ်ၸုမ်ႈၶူး Doctor of letters (D.Litt) မိူဝ်ႈပီ 2015 ။ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးတႃႇၶိုင်ပွင်လိၵ်ႈတႆး လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈပပ်ႉပိုၼ်းတႆးတင်းၽႃသႃတႆးလႄႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်သူဝ်ႇသျေႇလိတ်ႉ ဝၢႆးလင်ပီ 1950 ၼၼ်ႉ Dr.ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇပၢင်လူင်


Style Selector

Layout Style

Background Image