search

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10-20 December 2017 ၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” (Japanese Encephalitis – JE/ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ) ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 9-လိူၼ်ထိုင် 15-ပီႊ ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 December 2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 35-ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး တူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။

ယူႇတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ- ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 December 2017 ၼႆႉ တေတႄႇလူင်းသမ်းပၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈ 26-လၵ်း၊ 28-လၵ်း လႄႈ 29-လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ဝၼ်းထီႉ-11 သမ်ႉတီႈဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ လႄႈ ဝတ်ႉၽႃသွၼ်ႉ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်သေ ႁဵတ်းၼႆၸႅၵ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵႂႃႇ တေႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-20 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ မေႃယႃလူင် ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တွၵ်ႇတႃႇ ဢူးၵျေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လႆႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ- ယႃႁႄႉၵင်ႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းသုင်ၼႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉပေႃးသမ်း တေတူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 60,000-ပျႃး၊ ၵွပ်ႈၵႃႈၶၼ်မၼ်းယႂ်ႇလႄႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေၵႂႃႇသမ်းလႆႈၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း WHO/UNICEF (World Health Organization/ United Nations Children's Fund) ၶဝ်ၸွႆႈမႃးလႄႈ ၸင်ႇသမ်းပၼ်လၢႆလၢႆ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသမ်း ယႃႇႁႂ်ႈၵၢတ်ႈသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်း“တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈလုၵ်ႉမႃးတီႈ ယုင်းၶျူးလႅၵ်ႉသ်(Culex)သေ ပေႃးၸပ်းယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈ ၼၢဝ်၊ ႁူဝ်ၶႆႈ၊ လုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇၶူပ်းၶိုၼ်ႈ၊ ႁိူဝ်ႉမွႆႈ၊ ပၢၵ်ႇမဵၼ်၊ ၸႂ်သုၵ်ႉၸႂ်ယုင်ႈ၊ မဝ်း၊ တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ၊ တူင်ႉၼိုင်ပႅၵ်ႇပိူင်၊ ၼူၶိုၼ်ႈ(ပူၼ်ႉၶၼ်)၊ ၸၢင်ႈမေႃတုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇ၊ ၵၢၼ်ႁပ်ႉထွပ်ႇ(ငိၼ်း) လႄႈ ၵၢၼ်လၢတ်ႈတေယၢပ်ႇ၊ သင်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼိုင်ႈပီႊလူင်းတႂ်ႈ ၸၢင်ႈႁွင်ႉႁႆႈဢွၵ်ႇမႃးႁႅင်းႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ (ၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်း ငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈ မူင်ႈမႅင်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းထူင်ၶဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ယႃႈယႃ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇပႆႇမီးလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ၸၢင်ႈထိုင်တၢႆ၊ ပေႃးဢမ်ႇတၢႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶတ၊ မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်တီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈဢႃႇယု 20-ပီႊထိုင် 40-ပီႊၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတႃႇ ဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ “တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းဢွၵ်းဢေႃၵျပၢၼ်ႇ” ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးထူပ်းႁၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈဝႆႉလီတီႈသုတ်း လႄႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉထူပ်းႁၼ်ၼမ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

 

 

 

ၶေႃႈမုၼ်း / ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Style Selector

Layout Style

Background Image